Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի առանձնահատկությունները տարբեր ծագման ձվարանային ցածր պաշարով կանանց մոտ

Սայադյան, Արմինե Գագիկի (2018) Արտամարմնային բեղմնավորման ծրագրի առանձնահատկությունները տարբեր ծագման ձվարանային ցածր պաշարով կանանց մոտ. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (26Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb) | Preview

   Abstract

   Անպտղությունն արդի բժշկության հիմնախնդիրներից մեկն է [Щербина Н.А., Градиль О.Г., 2013]: Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս 2008-2009թթ. ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքների համաձայն՝ անպտղության հաճախությունը վերարտադրողական տարիքի կանանց շրջանում կազմել է 16,8%, ընդ որում՝ առաջնային անպտղություն արձանագրվել է 5,37%, իսկ երկրորդային անպտղություն՝ 11,44% դեպքերում [UNFPA, 2009]: Չնայած անպտղության՝ նախորդ տարիներին գրանցված մակարդակի գրեթե 2 անգամ նվազմանն, այն Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից սահմանված ճգնաժամային մակարդակի (15%) համեմատ շարունակում է մնալ բարձր, որի պարագայում անպտղությունը դիտվում է որպես երկրի ժողովրդագրության վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը և սոցիալ-բժշկական հիմնախնդրից վերածվում է համապետականի: Անպտղության բուժումը դիտարկվում է որպես պետության վերարտադրողական պոտենցիալի բարձրացման հեռանկար: Օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաների անընդմեջ զարգացման և այս ոլորտում առկա հաջողությունների արդյունքում արտամարմնային բեղմնավորման (ԱՄԲ) մեթոդի արդյունավետությունը զգալիորեն բարձրացել է։ Համաձայն 2009թ.-ի Մարդու սաղմնաբանության և վերարտադրողականության եվրոպական ընկերության (ESHRE) տվյալների` հղիությունների հաճախությունն, ըստ սաղմի տեղադրման, կազմել է միջինում 33,2% ԱՄԲ և 32,0%՝ ԱՄԲ ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) մեթոդի դեպքում [Ferraretti AP. et al., 2009], հասնելով՝ 34,5% և 32,9% համապատասխանաբար 2013թ.-ին [Calhaz-Jorge C. et al., 2013]: Համաձայն ESHRE-ի 2018թ.-ի հաշվետվության, Եվրոպայում 2014թ.-ին հղիությունների հաճախությունն, ըստ սաղմի տեղադրման, կազմել է 35% ԱՄԲ մեթոդի, 33%՝ ԻՔՍԻ մեթոդի, 30%՝ սառեցված սաղմերի տեղադրման և 59%՝ ձվաբջջի դոնացիայի դեպքում: Նշված ցուցանիշներն ավելի բարձր են երիտասարդ (35-ից ցածր տարիքի) կանանց մոտ [ART fact sheet. Updated 18 February 2018]: Վերջին տարիներին բժիշկ-վերարտադրողաբանների գործնական աշխատանքում և գրականության մեջ լայնորեն քննարկվում է «ձվարանային պաշար» հասկացությունն, ինչպես նաև վերջինիս դերը և նշանակությունն ԱՄԲ-ի մեթոդով անպտղության բուժման արդյունավետության հարցում: Չնայած այս ուղղությամբ աշխատանքների զգալի քանակությանը, հստակեցված չէ այսօր հայտնի ձվարանային պաշարի գնահատման մարկերներից յուրաքանչյուրի ախտորոշիչ արժեքը [Боярский К.Ю., 2009, Щербина Н.А., Градиль О.Г., 2013]: Целью данной работы является разработка оптимальной тактики ведения женщин с низким овариальным резервом в программах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для выполнения настоящей работы ретроспективно исследовались данные 150 женщин, которые участвовали в программах ЭКО в НИЦОЗМР в период с 2013-2017гг. Контрольную группу составили 57 женщин с нормальным овариальным резервом, у которых был диагностирован трубно-перитонеальный или мужской фактор бесплодия. Основную группу составили 93 женщины с низким овариальным резервом (НОР). Овариальный резерв оценивался согласно Болонским критериям. Основными маркерами для оценки овариального резерва явились число антральных фолликулов (ЧАФ), уровень фолликулостимулирующего (ФСГ) и антимюллерового (АМГ) гормонов. В зависимости от причины снижения овариального резерва, основная группа была разделена на 3 подгруппы: I - 43 женщины позднего репродуктивного возраста (старше 35 лет), II – 34 женщины до 35 лет, перенесших оперативные вмешательства на яичниках, III – 16 женщин до 35 лет с НОР неясной этиологии. Согласно полученным данным, ЧАФ правого и левого яичников было статистически достоверно ниже во всех подгруппах по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Установлена положительная корреляция между ЧАФ и числом полученных фолликулов, яйцеклеток, эмбрионов, а также частотой беременностей в программах ЭКО (rs=0,605; rs=0,629; rs=0,508; rs=0,347; p<0,001). Уровень ФСГ был статистически достоверно выше во всех подгруппах основной группы по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Выявлена отрицательная корреляция между уровнем ФСГ и числом полученных фолликулов, яйцеклеток, эмбрионов в программах ЭКО (rs=-0.342; rs=-0,346; rs=-0,327; p<0,001). Однако уровень ФСГ не коррелирует с частатой беременностей. Уровень АМГ был статистически достоверно ниже во всех подгруппах основной группы по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Уровень АМГ коррелирует не только с числом полученных фолликулов, яйцеклеток, эмбрионов, но и с частотой беременностей (rs=0,437; p<0,001) и суммарными дозами гонадотропинов, использованных для стимуляции в программах ЭКО (rs=-0,243; p=0,026). При статистическом анализе данных антиовариальных антител (АОА) было выявлено, что уровень АОА был достоверно выше в подгруппе женщин с НОР неясной этиологии (Me=12,0 МЕ/мл; p=0,012), а так же в контрольной группе (Me=11,0 МЕ/мл; p=0,028). Высокий уровень АОА в контрольной группе можно объяснить тем, что у этих женщин была высокая частота 3-х и более попыток стимуляции овуляции без ЭКО (14,0%) по сравнению с остальными группами. Нами не выявлена корреляционная связь между уровнем АОА и ФСГ, АМГ, ЧАФ. Следовательно, АОА можно считать независимым маркером аутоиммунного поражения яичников. The purpose of this research is to develop the optimal management tactics for women with diminished ovarian reserve in in vitro fertilization (IVF) programs. To perform this work, data of 150 women who participated in IVF programs at the Research Center of Maternal and Child Health Protection from 2013-2017 were retrospectively investigated. The control group consisted of 57 women with normal ovarian reserve who were diagnosed with tuboperitoneal or male factor infertility. The main group consisted of 93 women with diminished ovarian reserve (DOR). Ovarian reserve was assessed according to the Bologna criteria. The main markers for the assessment of ovarian reserve were the antral follicle count (AFC), the level of follicle-stimulating (FSH) and antimullerian (AMH) hormones. The main group of women with DOR, depending on the reason for the decline in ovarian reserve, was divided into 3 subgroups: I - 43 women of late reproductive age (over 35 years), II - 34 women under 35 years old who underwent surgery on the ovaries, III - 16 women under 35 years of age with DOR unexplained etiology. According to the data obtained, the AFC of the right and left ovaries were statistically significantly lower in all subgroups compared with the control group (p<0.001). A positive correlation was found between the AFC and the number of follicles, eggs, embryos as well as frequent pregnancies in IVF programs. The level of FSH was statistically significantly higher in all subgroups of the main group compared to the control group (p<0.001). A negative correlation was found between the level of FSH and the number of follicles, eggs, embryos obtained in IVF programs. However, FSH levels do not correlate with frequent pregnancies. The level of AMH was statistically significantly lower in all subgroups of the main group compared with the control group (p<0.001). The level of AMH correlates not only with the number of follicles, eggs, embryos but also with frequent pregnancies and the total doses of gonadotropins used for stimulation in IVF programs. A statistical analysis of antiovarian antibodies (AOA) revealed that the AOA level was significantly higher in the subgroup of women with DOR of unexplained etiology (Me=12.0 IU / ml; p=0.012) as well as in the control group (Me=11.0 IU / ml; p=0.028). The high level of AOA in the control group can be explained by the fact that women in this group had a high frequency of 3 or more attempts to stimulate ovulation without IVF (14.0%) compared with the other groups. We have not identified a correlation relationship between the level of AOA and FSH, AMH, AFC. Therefore, the AOA can be considered an independent marker of autoimmune damage of ovaries.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Особенности программы экстракорпорального оплодотворения у женщин с низким овариальным резервом разной этиологии. Peculiarities of the program of in vitro fertilization in women with diminished ovarian reserve of different etiology.
   Uncontrolled Keywords: Саядян Армине Гагиковна, Sayadyan Armine
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 08 May 2019 10:02
   Last Modified: 08 May 2019 10:41
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10091

   Actions (login required)

   View Item