Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով)

Մելիք-Փարսադանյան, Վահագն Աշոտի (2019) Պետական պարտատոմսերի եկամտաբերության տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (36Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Պետական պարտատոմսերի (ՊՊ) շուկան առանցքային նշանակություն ունի տնտեսության և ֆինանսական համակարգի համար: ՊՊ-ի իրացվելի և խորը շուկան հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ դիմակայելու շոկերին, օգնում է կառավարությանը ոչ գնաճային ճանապարհով ֆինանսավորել բյուջեի պակասուրդը, տնտեսությունում ձևավորվում է նվազագույն վարկային և իրացվե|իության ռիսկի բաղադրատարրերով տոկոսադրույք' փողի գին, որը ուղենիշ է դառնում համապատասխան ժամկետայնությամբ ներդրումային այլընտրանքն երի տոկոսադրույքների համար: Ուստի ՊՊ-ի տոկոսադրույքների վերաբերյալ անընդհատ, հավաստի և որակյալ տեղեկատվությունն առանցքային դեր ունի ներդրողների, վերլուծաբանների և քաղաքականություն իրականացնողների համար: Տոկոսադրույքների վերաբերյալ վերոնշյալ տեղեկատվությունը, ըստ տարբեր հնարավոր ժամկետայնությունների, մասնագիտական շրջանակներում հայտնի է որպես եկամտաբերության կոր (ԵԿ): Տնտեսական քաղաքականության տեսանկյունից հատկանշական է կորի դերը դրամավարկային քաղաքականության (ԴՎՔ) փոխանցումային մեխանիզմի առումով: Գնաճի նպատակադրման ռազմավարության դեպքում ենթադրվում է, որ կարճաժամկետ տոկոսադրույքի փոփոխությունն ազդեցություն է ունենում երկարաժամկետ այլ տոկոսադրույքների վրա, որոնք էլ իրենց հերթին ներգործում են համախառն սպառման, խնայողությունների և ի վերջո գնաճի վրա: Մյուս կողմից, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո որոշ զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերի (ԿԲ) կողմից իրականացվող ոչ ավանդական ԴՎՔ համատեքստում ՊՊ-ի ԵԿ-ն ավելի կարևոր դերակատարում ստանձնեց: Մեծ ուշադրություն է դարձվել կորի կառուցման մեթոդաբանությանը և կորի տեսքի, միտումների ուսումնասիրությանը: ԵԿ-ի գնահատման համար մշակվել են տարբեր մեթոդներ, որոնցից յուրաքանչյուրը որոշակի ենթադրությունների շնորհիվ պարզեցված ձևով ներկայացնում է տոկոսադրույքների միտումների առանձնահատկությունները: Զուտ սպասումների, իրացվելիության պրեմիայի, շուկայի հատվածավորման և իրացվելիության նախապատվության տեսությունները փորձում են բացատրել, թե ինչ տեղեկատվություն է պարունակում ԵԿ-ի տեսքը: Իրականացվել են նաև մի շարք վերլուծություններ, որոնք հիմնականում կենտրոնանում են ԵԿ-ի տեսքի և տնտեսական քաղաքականության մեջ դրա կիրառական առանձնահատկությունների վրա: Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական շուկայի զարգացման արդի փուլում վստահելի և որակյալ ԵԿ-ի անհրաժեշտությունը այլընտրանք չունի: Գնաճի նպատակադրման պարագայում ԵԿ-ն կարևորվում է ինչպես տոկոսադրույքի փոխանցումային մեխանիզմի, այնպես էլ ֆինանսական կայունության առումներով: Հետևաբար, ՀՀ-ում ՊՊ-ի ԵԿ-ի կառուցման մեթոդաբանության, տեսքի և միտումների գիտականորեն հիմնավորված վերլուծությունը և գնահատումը, ինչպես նաև առկա խնդիրների լուծման ուղիների առաջադրումը խիստ կարևոր է: Ատենախոսության արդիականությունը պայմանավորված է վերոնշյալ հարցերի կարևորությամբ, ինչպես նաև ՀՀ-ում ԵԿ¬ի կառուցման մեթոդաբանության ընտրությանը, դրա արդյունավետությանը, ստացված տվյալների վերլուծությանը և մեկնաբանմանը նվիրված տեսական ու գործնական վերլուծությունների սակավությամբ: Наличие глубокого и ликвидного рынка государственных облигаций позволят эффективно противостоять экономическим и финансовым шокам, облегчает задачу правительства по неинфляционному финансированию дефицита бюджета, формирует безрисковую процентную ставку, которая служит ориентиром для оценки доходности альтернативных инвестиционных возможностей. Наличие непрерывной, достоверной и надежной информации относительно процентных ставок государственных облигаций всех возможных сроков погашения (данная информация известна под названием кривая доходности (КД)), крайне важно для инвесторов, аналитиков и лиц, ответственных за исполнение экономической политики. На современном этапе развития финансового рынка Республики Армения высока потребность наличия надежной и достоверной КД. Нужно подчеркнуть ту важную роль, которую играет КД как с точки зрения механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, так и с точки зрения финансовой стабильности. Трудно переоценить необходимость построения, научного изучения формы и динамики кривой доходности, выделения возможностей решения основных проблем, связанных с КД РА. Актуальность данной диссертационной работы обусловлена вышеперечисленными вопросами, а также скупостью научной литературы, изучающей методику построения КД РА, эффективность данной методики, и литературы, которая, исследовала и интерпретировала бы полученные результаты. Основной целью данной диссертационной работы является изучение проблем, связанных с формированием и динамикой КД РА, интерпретацией текущих тенденций и предложение возможностей решения выявленных проблем. Для достижения данных целей были выделены следующие задачи: изучить научную литературу, посвященную методикам построения, анализа формы, динамики и влияния экономической политики на КД и предложить новые подходы изучения КД, представить международный опыт построения КД, пересмотреть методы построения КД РА, исследовать данные методы на наличие существенных проблем, предложить методы решения этих проблем, изучить структуру и динамику КД РА и выявить основные факторы, влияющие на данные переменные. Три модели, разработанные в данной диссертационной работе позволяют оценить доходность до погашения аналитическим методом, объяснить уровень, структуру и взаимное расположение кривой доходности до погашения и форвард кривой в зависимости от спот кривой, и наиболее ясно представляют взаимосвязь ставки рефинансирования денежно¬кредитной политики и других процентных ставок (в том числе и процентных ставок государственных облигаций). Для оценки кривой доходности государственных облигации РА автор предложил использовать модель Нельсон-Сигела. Данное предложение было принято ЦБ РА и используется с июля 2013 года. В диссертационной работе автор показал, что структура и динамика КД, построенной данным методом, созвучна с результатами, представленными в профессиональный литературе. Построенная этим методом КД получила широкое применение среди участников финансового рынка. Автор доказал, что форму кривой доходности РА можно объяснить теорией предпочитаемой среды. В результате, риск премия КД не зависит от срока погашения государственной облигации. Автор показал, что форма КД РА зависит от краткосрочной процентной ставки и параметров риск премии и выпуклости. Краткосрочная процентная ставка имеет значительное влияние на форму КД. Чем дольше срок до погашения, тем больше параметр выпуклости. Средний уровень риск премии высок, риск премия может быть положительной и отрицательной, а также имеет склонность, при больших отклонениях, возвращать к средней величине. Liquid and deep government bond markets help governments to finance their fiscal deficits through non-inflationary methods, enable them to implement effective counter-cyclical policies, generate interest rates, which serve as a benchmark for other financial instruments and investment alternatives. Therefore, consistent, timely and reliable information about the term structure of interest rates (yield curve) is key for investors, analysts and policymakers. A reliable yield curve remains critical for the current state of financial development of the Republic of Armenia. The yield curve is, amongst others, an important factor for both monetary policy transmission mechanism and financial stability. Hence, analysis and evaluation of the yield curve construction methods as well as solutions to the issues are of great importance in the case of Armenia. The primary objective of the dissertation is to contribute to the theoretical and practical discussions and analysis of yield curve modelling in Armenia, analysis and understanding of its patterns. To come to the results, this work has aimed: to conduct a literature review regarding the yield curve modelling, implications that economic growth and economic policies have on the yield curve, and to recommend new approaches of influencing the yield curve through economic policies; to introduce international best practices of yield curve construction methodologies and to examine yield construction models used in Armenia and to present solutions to problems in the yield construction process; and to explore the yield curve dynamics in Armenia and the factors contributing or affecting its shape. Three models presented in this work allow analytically approximate the yield to maturity as a weighted average of spot rates, and introduce mutual positions of par, spot and forward yield curves as well as to explain the impact of the monetary policy refinancing rate on other interest rates, including government bond yields. The Nelson-Sigel model has been used for yield curve construction in Armenia since July 2013, which was proposed by the author of this work. The work concludes confirming that the shape and dynamics of the yield curve are in line with the trends discussed in the professional literature and that the yield curve, constructed with Nelson-Siegel model, has been widely used by market participants. Moreover, the work finds that monetary policy interest rate changes influence the yield curve. Further, the work finds that Preferred Habitat Theory can be used to explain the shape of the yield curve of Armenian government bonds. The yield curve includes a risk premium, which is not related to tenor. Finally, the short-term interest rate, convexity bias and the risk premium explain the level, slope, curvature and the trends of the Armenian government bond yield curve. The short-term interest rate is critical for all tenors. The convexity bias is larger for longer tenors. The risk premium has a high average level, it accepts negative and positive values, and it is mean reverting.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Моделирование кривой доходности (на примере РА). Modeling government bond yield curve: the case of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Мелик-Парсаданян Ваагн Ашотович, Melik-Parsadanyan Vahagn Ashot
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Jun 2019 09:31
   Last Modified: 26 Aug 2019 09:06
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10478

   Actions (login required)

   View Item