Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Նորամուծական զարգացման գործընթացների օպտիմալ կառավարման խնդիրները (ՀՀ նյութերով)

Սարգսյան, Ալբերտ Վարդանի (2019) Նորամուծական զարգացման գործընթացների օպտիմալ կառավարման խնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Նորամուծությունները դարձել են տնտեսական քաղաքականության առանցքային կատեգորիա և համարվում են տնտեսական զարգացման կարևորագույն պայման: Համաձայն բազմաթիվ դիտարկումների ժամանակակից տնտեսության պայմաններում նորամուծությունը տնտեսական արժեքի ստեղծման հիմնական գործոնն է: Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, սկսած նախորդ դարի 60-ականներից, երկրների զարգացման մակարդակը առավելապես բացատրվում է ոչ թե կուտակած կապիտալի մակարդակով, այլ տեխնոլոգիական զարգացման աստիճանով: Այս առումով ազգային նորամուծական համակարգերի կառուցումը գտնվում է յուրաքանչյուր երկրի կարևորագույն խնդիրների շարքում: Արդյունավետ նորամուծական համակարգի ստեղծման և այդ համակարգի օպտիմալ կառավարման խնդիրները դրված են հատկապես զարգացող տնտեսությունների առջև: ՀՀ-ում նորամուծական համակարգի ներդրումը և է մի շարք խնդիրներ և մարտահրավերներ, ինչպես համակարգում կարևոր դեր ունեցող որոշ ենթակաոուցվածքների ոչ բավարար գործունեությունը, արդյունաբերական ներուժի անկումը, գիտական համակարգի անարդյունավետությունը: Հայաստանում նորամուծական շուկայի առանձնահատկություններից կարելի է համարել արդյունաբերական ոլորտում գիտության հանդեպ համամեմատաբար թույլ պահանջարկը: Նախ և առաջ խնդիր է դրված նորամուծական համակարգի զարգացման նպատակով ձևավորել արդյունավետ ինստիտուցիոնալ միջավայր: Կարելի է փաստել սակայն, որ ՀՀ-ում նորամուծական համակարգի կայացման համար համապատասխան իրավական դաշտի ձևավորմանն ուղղված արդեն իսկ որոշակի քայլեր են ձեռնարկվել, սակայն նորամուծական համակարգը բազմաչափ է և կառուցվում է ոչ միայն իրավական, այլ նաև սոցիալ-տնտեսական և շուկայական բարդ գործընթացների հիման վրա: Այս խնդիրը տնտեսագետ հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում է, և հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում նորամուծական ներուժի գնահատման և նորամուծական գործունեության տնտեսական ազդեցությունների վերլուծության, կանխատեսման, ինչպես նաև նորամուծական գործընթացների մոդելավորման և կառավարման օպտիմալ ռազմավարությունների մշակման շուրջ բավական աշխուժացել են ինչպես հիմնարար, այնպես էլ առանձին կիրառական հետազոտությունները: Նորամուծական քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի ազգային նորամուծական համակարգերի զարգացմանը, այլ ոչ թե առանձին ցուցանիշների աճին: Նորամուծական քաղաքականության իրականացումը հիմնված է նորամուծական զարգացման գործընթացների արդյունավետ կառավարման համակարգի վրա: Վերջինս բազմաշերտ է և իր մեջ ներառում է առկա նորամուծական գործընթացների սահմանում, գնահատում, այդ գործընթացների տնտեսական արդյունավետության վերլուծություն և այդ վերլուծության հիման վրա նորամուծական զարգացման օպտիմալ ռազմավարությունների մշակում: Նորամուծական զարգացման կառավարման օպտիմալ ռազմավարությունների տնտեսամաթեմատիկական վերլուծությունը և մոդելավորումը արդիական հետազոտական խնդիր է, որին էլնվիրված է ներկայացված հետազոտությունը: Изучение теоретических и методологических основ инновационных процессов, Анализ международного опыта управления инновационными процессами и применения этого опыта в Армении, Изучение опыта моделирования систем управления инновационными процессами, Изучение инновационной системы Республики Армения и выявление проблем развития национальной инновационной системы; Изучение теоретических и практических вопросов взаимосвязи инновационных процессов и экономического роста, Изучение вопросов количественной оценки инновационной системы в Армении, Анализ национальной инновационной системы РА в международном контексте; Определение и оценка инновационных процессов в РА, Определение и оценка показателя экономической эффективности, характеризующий инновационную систему РА; С целью предложения соответствующих управления инновационными процессами экономических воздействий этих процессов. Разработать предложения оптимальных инновационной деятельности в РА. Объектом исследования является инновационная деятельность и стратегия, осуществляемая в Республике Армения, а также система управления инновационными процессами. Предметом исследования являются проблемы экономико-математического анализа и оптимального управления инновационной системы. В ходе исследования получены теоретические, методологические и практические результаты которые представлены следующей научной новизной: Выявлены приоритеты развития инновационных процессов в Республике Армения и на основе кластерного анализа была оценена расположение национальной инновационной системы РА в постсоциалистической пространстве, Был предложен и с помощью прозводственной функции стохастической границы смоделирован и был оценен показатель экономической эффективности, качественно характеризующий инновационную национальную систему РА, На основе применения динамического факторного моделирования были выявлены и оценены и инновационные процессы в РА, С применением векторной модели исправления ошибок были оценены экономические влияния инновационных процессов РА, на основе чего были определены стратегии оптимального управления национальной инновационной системой. Armenia's effective innovation policy should be directed towatrds the development of national innovation system rather than separate indicators of innovative processes. Effective implementation of the innovation policy should be based on optimal management systems for innovative development processes. Modeling and economic-mathematical analysis of these systems is a contemporary research problem, to which is devoted presented investigation. The purpose of the research is the identification of the peculiarities of innovation system in the Republic of Armenia and elaboration of optimal management methods for national innovation system development. The following objectives were defined for the purpose of the research: Investigation of theoretical-methodological foundation for innovation processes Analysis of international experience in innovation processes management and the implementation of that experience in Armenia, Study of innovation process management modeling, Exploring the innovation system of the Republic of Armenia and identifing the problems of national innovation system development, Explore the theoretical and practical issues of innovation processes and economic growth equity, Explore the issues of quantitative assessment of innovation system in Armenia, Evaluate the RA national innovation system in the international context; Identify and evaluate RA innovation processes, Identify and assess the qualitative indicators of economic efficiency characterizing the innovation system of RA, Modelling economic impact of innovation processes in Armenia for identifying innovation in Armenia, Develop recommendations on innovation processes optimal strategies in the Republic of Armenia The object of the research is the innovation strategy and activities in the Republic of Armenia and the management system of innovation processes. The subject of the research are the problems of economic-mathematical analysis and optimal management of innovation system. Scientific output of the thesis is presented by theoretical, methodological and practical results, obtained during the research, with the following scientific novelty: The priorities of the development of innovation processes were identified and by cluster analysis have been assessed the position of the RA national innovation system in post-socialist area, By the stochastic frontier production function has been modeled and assessed RA economic efficiency, qualitatively characterizing national innovation system, Using the dynamic factor modeling approach has been assessed and characterized innovative processes in Armenia, Using the vector error correction model, the economic impact of innovation processes in RA were assessed, based on which, optimal strategies of national innovation system development in RA have been revealed.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы оптимального управления процессов инновационного развития (по материалам РА). Optimal management problems of innovation development processes (on materials of RA).
   Uncontrolled Keywords: Саркисян Альберт Варданович, Sargsyan Albert Vardan
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Jun 2019 09:37
   Last Modified: 23 Aug 2019 10:32
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10479

   Actions (login required)

   View Item