Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա ֆինանսական համակարգի կայունության ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները

Քեճեճյան, Անահիտ Հրաչյայի (2019) ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա ֆինանսական համակարգի կայունության ազդեցության գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (36Mb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Հետազոտությունում առաջադրված խնդիրների լուծման համար տեսական հիմք են հանդիսացել տնտեսագիտության դասական և ժամանակակից տեսությունների դրույթները, զարգացած ու անցումային երկրների տնտեսական քաղաքականությանը վերաբերող հայ և օտարերկրյա հետազոտողների ուսումնասիրությունները, միջազգային կազմակերպությունների և փորձագետների վերլուծությունները, գիտամեթոդական ու ռազմավարական մշակումները: Աշխատանքում կիրառվել են տեսական և տրամաբանական, վիճակագրական և համեմատական վերլուծության տարբեր մոտեցումներ ու մեթոդներ: Աշխատանքի համար տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել տնտեսական գործունեությանն առնչվող ՀՀ և այլ պետությունների վիճակագրական ծառայությունների տվյալները, «ՀՀ Վարկային ռեգիստրի», ՀՀ ԿԲ տեղեկատվական բազաները, միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից հրապարակված հաշվետվությունները, զեկույցները, պաշտոնական տեղեկագրերն ու փորձագիտական գնահատականները: Աշխատանքում իրականացված ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա ստացված արդյունքներից որպես գիտական նորույթ, հատկապես, կարևորվում են հետևյալները' Ստանդարտ պորտֆելի տեսության հիման վրա հաշվարկվել է ֆինանսական կայունության ինդեքս ՀՀ համար: Գնահատվել է տնտեսական հիմնարարներին համապատասխան ֆինանսական միջնորդության հավասարակաշիռ մակարդակը ՀՀ համար: Մարկովյան ռեժիմի փոփոխության մոդելների արդյունքների հիման վրա գնահատական է տրվել ՀՀ վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի հավասարակշիռ աճի վերաբերյալ, համաձայն որի վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի աճը, «գերտաքացումը» բացառելու համար պետք է աճի տարեկան 14-21% միջակայքում: Ատենախոսության շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների, քանակական վերլուծությունների արդյունքները, կատարված եզրակացությունները և առաջարկությունները կարող են օգտագործվել ՀՀ մակրոպրուդենցիալ պլանավորան, ֆինանսական հատվածի զարգացման որոշման և այդ ոլորտում անհրաժեշտ նորմատիվային փոփոխությունների կարգավորման ժամանակ: Աշխատության հիմնական դրույթները, կատարված հետազոտությունների արդյունքներն ու առաջարկությունները ներկայացվել ու քննարկվել են ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետում, իսկ արդյունքները հրապարակվել են հեղինակի 7 գիտական հոդվածներում: Աշխատանքը բաղկացած է ներածական մասից, 3 գլուխներից, եզրակացություններից և առաջարկություններից և օգտագործված գրականության ցանկից: Для такой развивающейся страны, с небольшой экономикой и с низким уровнем интеграции, как Армения, сбалансированное развитие реального сектора экономики, может обеспечить устойчивое долгосрочное экономическое развитие и повысить конкурентоспособность страны на мировых рынках. Стабильная финансовая система играет важную роль в развитии экономики страны. Поэтому, необходимо обеспечить эффективную связь между реальными и финансовыми секторами экономики для достижения устойчивого экономического развития. Выбор и актуальность темы исследования были обусловлены вышеупомянутыми факторами. Основной целью работы является разработка механизмов и закономерностей для сбалансированного развития финансовых и реальных секторов, направленных на обеспечение одновременно устойчивого экономического роста и финансовой стабильности. Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решены следующие задачи: представить и проанализировать теоретические основы взаимодействия финансовых и реальных секторов экономики; количественно оценить финансовую стабильность, изучить макропруденциальную политику направленную на поддержание финансовой устойчивости, проанализировать показатели, характеризующие развитие банковского сектора Армении, а также обосновать роль банковского сектора с точки зрения экономического роста на современном этапе экономического развития Армении, Оценить тот равновесный уровень финансового посредничества, который соответствует экономическим фундаментам и не ставит под угрозу финансовую устойчивость страны. Среди ряда результатов, полученных автором в ходе проведенных в работе исследований и анализов, в качестве научной новизны необходимо выделить следующие: Рассчитан индикатор финансовой устойчивости для Армении на основе стандартной теории портфеля; Был оценен равновесный уровень финансового посредничества, который соответствует экономическим фундаментам Армении. На основе результатов модели переключения режимов Маркова был оценен сбалансированный рост показателя соотношения кредиты/ВВП для Армении, согласно которому ежегодный рост кредиты/ВВП должен увеличиваться в промежутке 14-21%, чтобы исключить перегрев экономики. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в возможности использования теоретических выводов и практических рекомендаций Центральным банком Республики Армения во время разработки стратегии Макропруденциальной политики. For a country with a small economy and a low level of integration such as Armenia, the promotion of proportionate development of the real sector of the economy, can ensure sustainable long-run economic development and increase competitiveness in the global markets. The stable financial system plays an essential role in the development of Armenia's economy. Therefore, to achieve sustainable economic development, the effective linkage between the real and financial sectors of the economy is highlighted in the study. The choice and relevance of the study subject is due to the above mentioned issues. The main purpose of the study is to develop mechanisms and regularities for balanced development of financial and real sectors that are aimed at simultaneously ensuring sustainable economic growth and financial stability. Present and analyze the theoretical base of the interaction between the financial and real sectors of the economy; Quantitatively assess financial stability, Study macro-prudential policy for financial sustainability approval, Analyze the indicators characterizing the development of the banking sector of Armenia as well as justify the role of the banking sector from the point of view of economic growth at the current stage of Armenia's economic development, Assess the level of financial intermediation that is consistent with the economic fundamentals and doesn’t endanger the financial sustainability. Among the number of results obtained by the author in the course of the research and analysis, as scientific novelty it is necessary to distinguish the following: The Financial Stability Index has been calculated for Armenia based on the standard portfolio theory. The equilibrium level of financial intermediation that is consistent with the economic fundamentals has been estimated for Armenia. Based on the results of the Markov regime switching model, balanced growth level of loans / GDP indicator has been estimated for Armenia, according to which the annual growth rate of loans / GDP ratio should increase by not more than 14-21% to exclude "overheating". Theoretical and practical significance of the study results is the probable use of the theoretical conclusions and practical recommendations by the Central Bank of RA in the elaboration of Macroprudential policy strategy of the country.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы оценки влияния стабильности финансовой системы на реальной сектор экономики Республики Армения.The problems of assessment of the impact of the financial system stability on the real sector of economy of Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Кечечян Анаит Грачьяевна, Ketshetshyan Anahit Hrachya
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 14 Jun 2019 15:51
   Last Modified: 22 Oct 2019 13:24
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10500

   Actions (login required)

   View Item