Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ֆինանսական կարավառման արդյունավետությունը խոշոր համայնքներում (ՀՀ խոշոր քաղաքների նյութերով)

Ավետյան, Արաքս Սուրենի (2019) Ֆինանսական կարավառման արդյունավետությունը խոշոր համայնքներում (ՀՀ խոշոր քաղաքների նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (30Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (446Kb)

   Abstract

   Որդեգրելով ժողովրդավարության, տեղական մակարդակում հանրային կառավարմանը երկրի քաղաքացիների մասնակցության իրավունքի, իշխանության ապակենտրոնացման համաեվրոպական արժեքները' Հայաստանը պարտավորվեց ձևավորել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեղական ինքնակառավարման համակարգ և տեղական մակարդակում լիազորությունների իրականացման համապատասխան պայմաններ: Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգի ներդրումից անցել է ավելի քան քսան տարի, և այս տարիների փորձը փաստում է, որ թեև համակարգն ի սկզբանե հիմնված է եղել ապակենտրոնացման գաղափարախոսություն վրա, այնուամենայնիվ, դեռևս առկա են մի շարք գործոններ, որոնք խոչընդոտում են դրա ամբողջական իրականացմանը: Ներկա իրավիճակն ապացույցն է այն դրույթի, որ համայնքային տնտեսությունը կառավարելու, սեփականությունը տնօրինելու և համայնքի բնակիչներին հանրային ծառայություններ մատուցելու իրավունքն ինքնին չի երաշխավորում դրանց իրագործման կարողության առկայությունը: Այն էապես պայմանավորված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների' իրենց լիազորություններն իրականացնելու համար ֆինանսական հիմքերի անբավարար մակարդակով, կենտրոնական կառավարման մարմիններից խիստ կախվածությամբ և սեփական եկամուտների հավաքագրման սահմանափակ կարողությամբ: Այս առումով' անչափ կարևորվում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրված լիազորությունների լիարժեք իրականացման համար բյուջետային օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան ֆինանսական միջոցների աղբյուրներով և ծավալներով ապահովումը: Վերը նշված հիմնախնդիրների լուծումը չի կարող լինել լիարժեք, եթե համայնքներում չի իրականացվում արդյունավետ ֆինանսական կառավարում: Ի վերջո համայնքների ֆինանսական ռեսուրսների մեծացմանը զուգընթաց անընդհատ փոփոխվում են համայնքի բնակիչների կողմից համայնքի առջև դրված պահանջները, և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, անկախ տնօրինվող ֆինանսական ռեսուրսների չափից, անընդհատ առերեսվում են սահմանափակ ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման խնդրին: Թեև գործող օրենսդրությունը սահմանում է պայմաններ համայնքի յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի, դրա կատարման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման և ավագանու կողմից հաստատման համար', սակայն բնակիչների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական գործունեության արդյունավետությունը չափելի և ըմբռնելի չէ: Սա հանգեցնում է ոչ միայն' «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, Գլուխ 5 բնակիչների կողմից տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու նկատմամբ անտարբերության, այլև տեղական իշխանությունների կողմից իրենց գործունեության արդյունքում ստացված արդյունքների և նպատակների համադրման անկարողության: Արդյունքում' չի ապահովվում հետադարձ կապ ընդունված որոշումների, դրանց կատարման ընթացքի և նոր որոշումների մշակման միջև, առանց որի անհնար է հասկանալ, թե արդյոք համայնքում իրականացվող ֆինանսական կառավարումն արդյունավետ է, թե' ոչ: Հաշվի առնելով վերը ներկայացված իրավիճակը, ինչպես նաև համակարգի զարգացմանը խոչընդոտող վերհանված հիմնախնդիրները' ակնհայտ են դառնում թեմայի արդիականությունն ու մանրամասն անդրադարձման անհրաժեշտությունը: Эффективность финансового управления городов является одной из важнейших предпосылок становления системы местного самоуправления, обеспечение которой, однако, связано с идентификацией сложных проблем и реализацией направлений решений. Процесс развития системы местного самоуправления в Армении вызвал необходимость переоценки роли органов местного самоуправления. Современные процессы урбанизации и глобализации неизбежно ведут к децентрализации, и полноценное решение проблем, стоящих перед местными органами власти, требует основанных на знаниях подходов. Среди множества функций органов местного самоуправления центральную роль играет управление финансовыми отношениями, посредством которого совершается распределение финансовых ресурсов населению для предоставления общественных услуг жителям. Цель состоит в том, чтобы создать такую основу финансового управления, которая обеспечит непрерывное развитие системы, сдерживая в то же время появление различных рисков. Изучая принятые и применимые в мире методологии оценки эффективности финансового управления, можно сказать, что эффективность управления также характеризуется соотношением результатов и затрат, однако результаты здесь очень разнообразны, и их количественная оценка не всегда возможна. С целью составления всестороннего представления об эффективности финансового управления городов, а также с целью научного обоснования подходов улучшения качества управления был разработан новый механизм оценки эффективности финансового управления крупных городов, были описаны основные этапы развития финансового управления в городах и на их основе был внедрен механизм оперативного управления финансовыми ресурсами на уровне общин. Анализ показателей механизма оценки эффективности управления финансами в трех городах показывает, что дальнейший курс финансовой децентрализации должен быть направлен на расширение собственных доходов города. С целью реализации вышеупомянутого, мы выделили три основных направления, которые включают научную новизну тезиса. На основе анализа законодательного поля, координирующего финансовое управление в общинах, были представлены законодательные и экономические механизмы привлечения заемных средств, обусловленные необходимостью обеспечения экономического развития крупных городов, были представлены возможные механизмы для осуществления взносов от подоходного налога на доходы в бюджеты общин, посредством количественных анализов была обоснована целесообразность использования гостиничного налога в городе Ереване. Учитывая возможности сбалансированного развития административных районов Еревана в контексте двухуровневой системы местного самоуправления в Ереване, важно также подчеркнуть необходимость принятия мер по повышению эффективности финансового управления в административных районах. One of the critical preconditions for ensuring local self-government system sustainability is the effectiveness of financial management of cities that involves identification of complex problems and providing their solution. Development of local self- governance in Armenia necessitates the reevaluation of the role of local self¬government bodies. Contemporary processes of urbanization and globalization inevitably lead to decentralization, while comprehensive solutions to problems faced by local governments require knowledge-based approaches. With the aim to provide public services to residents, allocation of financial resources, as a part of financial relations management, has a crucial role. The goal is to create such a foundation for financial management that will ensure continuous development, and at the same time restrain the impact of various risks. While studying widely accepted and applicable methodologies for financial management performance assessments, one can conclude that in a quantitative sense the effectiveness of management is the ratio between results and costs, but the results here are very diverse and their quantitative assessment is not always possible. Qualitative as well as quantitative indicators should be highlighted. In order to create a comprehensive understanding of the effectiveness of financial management of the city, as well as to approach it on scientific basis: a new mechanism for financial management effectiveness assessment in major cities has been developed The main stages of the development of financial management in the cities have been identified and based on it, operative financial resource management framework was presented. The analysis of the indicators of the financial management efficiency assessment framework in three cities indicates that the further course of financial decentralization should be aimed at expanding the city’s own revenues. For accomplishment of this objective, we have identified three main directions, which include the scientific novelty of the dissertation: Based on the analysis of financial management legislative framework of communities, legislative mechanisms have been introduced for municipal borrowing, which are essential for the economic progress of major cities, Possible options of income tax deductions mechanism implementation have been presented The feasibility of local hotel tax implementation in Yerevan has been proven with quantitative analysis Observing the possibilities for proportionate development between the administrative districts of Yerevan, in the context of the two-level local self-government system in Yerevan, it is also important to emphasize the need for measures to improve the effectiveness of financial management in the administrative districts.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Эффективность финансового управления в крупных общинах (по примеру крупных городов Армении). Financial management effectiveness in large communities (on RA big cities).
   Uncontrolled Keywords: Аветян Аракс Суреновна, Avetyan Araks Suren
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Jun 2019 09:46
   Last Modified: 18 Oct 2019 13:56
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10502

   Actions (login required)

   View Item