Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մոդելավորման հիմնախնդիրը (առևտրային բանկի օրինակով)

Գևորգյան, Նունե Գեղամի (2019) Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մոդելավորման հիմնախնդիրը (առևտրային բանկի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3892Kb)

   Abstract

   Արդի պայմաններում ֆինանսական ինստիտուտներում և մասնավորապես բանկային համակարգում տեղի են ունենում նշանակալի փոփոխություններ, որոնք կարելի է բնութագրել իրականացվող ռազմավարական կառավարման գործընթացների արդյունավետության բարձրացմամբ: Այս առումով բանկերի զարգացման գործում մեծանում է ռազմավարական կառավարման դերը, ինչը բանկային համակարգին հնարավորություն է տալիս երկրի տնտեսական աճի ապահովման գործում զանազանել ներդրումային հոսքերը և դրանով պայմանավորել տնտեսության ոլորտների և ֆինանսական ինստիտուտների միջև ներդաշնակ համագործակցությունը: Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի զարգացումը չի կարող մեկուսանալ երկրի տնտեսական զարգացման գործընթացից: Բանկային համակարգի՝ ներկայումս կիրառվող ռազմավարական կառավարման գործիքակազմը բաղկացած է տարբեր փուլերից և ունի բանկին բնորոշ զանազանություններ. Այսպես՝ ուսումնասիրվում է միայն ֆինանսական վերլուծության վրա հիմնված գործընթացը, կամ կատարելագործվում են միայն ներքին բիզնես գործընթացները՝ հիմնված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման և դրանցով պայմանավորված առանձին ռիսկերի գնահատմամբ, ինչպես նաև հաճախորդների հետ հարաբերությունների կատարելագործմամբ: Սակայն բանկերի գործունեության ուսումանսիրությունները ցույց են տվել, որ թե՛ նշված առանձնահատկությունները, թե՛ դրանց կարգավորմամբ կառավարման գործընթացի իրականացումը բանկի գործունեությանը խթանող նպատակաուղղված ներդաշնակություն չեն ապահովում: Առաջընթացի մարտահրավերների բացահայտելու և դրանց վտանգները կանխելու անհրաժեշտությունը պայմանավորում է, որպեսզի առաջարկվեն ռազմավարական կառավարման արդյունավետ միջոցներ: Այսպիսով, բանկային համակարգի բարելավումը խստորեն կապված է ֆինանսական ինստիտուտների արդյունավետ գործունեության հետ: Հարկ է նշել, որ ներկայացվող աշխատանքում կիրառվել է ֆինանսական ինստիտուտի՝ բանկի, ռազմավարական կառավարման մոտեցում, որը հիմնված է տնտեսագիտա¬մաթեմատիկական մոդելավորման՝ ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի (Balanced Scorecard) վրա։ Այն ապահովում է միևնույն մոդելի շրջանակում կազմակերպության ռազմավարական կառավարման հետևյալ ասպեկտները՝ ֆինանսական կառավարում, հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում, ներքին բիզնես գործընթացների կարգավորում և անձնակազմի համար ուսումնական գործընթացների իրականացում: Այս առումով պարզ է դառնում, որ ատենախոսության թեման, հիմնված լինելով առևտրային բանկի կառավարման տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մերթոդների մշակման և կիրառման վրա, կապված է բանկի կողմից իրականացվող ռազմավարական քաղաքականության և պատճառահետևանքային կապերի ուսումնասիրության և կարգավորաման հետ, ինչն էլ պայմանավորում է թեմայի արդիականությունը։ В современных условиях в финансовых институтах, особенно в банковской системе, происходят значительные изменения, которые можно охарактеризовать повышенной эффективностью процессов стратегического управления. В связи с этим возрастает роль стратегического управления развития банков, что позволяет банковской системе различать инвестиционные потоки в экономическом росте страны и тем самым согласовывать сотрудничество между экономическими секторами и финансовыми институтами. Необходимость выявления и решения проблем прогресса обусловлена необходимостью эффективных стратегий управления. Таким образом, совершенствование банковской системы тесно связано с эффективным функционированием финансовых институтов. В настоящей работе был изучен подход стратегического управления финансового института на примере коммерческого банка на основе экономико-математического моделирования системы сбалансированных показателей. Цель диссертации - предложить систему повышения эффективности стратегического управления Банка, основанную на взаимосвязанных компонентах, в результате изучения Сбалансированной системы показателей. Для достижения данных целей были сформулированы следующие задачи: изучить применение системы сбалансированных показателей для исследования потоков инвестиций в Банк; создание структуры сбалансированной системы показателей на примере коммерческого банка с учетом особенностей банка, предложить модель Дюпона коммерческого банка, определить характер и циклы колебаний финансовых временных рядов банка, и оценить длительность циклов на основе спектрального анализа, определить согласованность между финансовыми факторами банка в разных частотных областях на основе корреляционной связью, основанной на оценке коэффициента когерентности, Предложить вопросник и провести опрос, для определения степени предпочтений клиентов банка; выявить причинно-следственные связи в модели ССП банка; оценить зависимость и оценить прибыль банка в зависимости от депозитов и кредитов, определить взаимосвязь между кредитами и депозитами, Изучить и провести анализ внутренней структуры и функций коммерческого банка и рекомендовать ССП Банка. Currently there are significant changes that can be characterized by the increased efficiency of strategic management processes in financial institutions, especially in the banking system. Thus the role of strategic management in the development of banks is increasing, which allows the banking system to distinguish investment flows of economic growth of the country and thereby coordinate cooperation between economic sectors and financial institutions. The need to discover growth challenges and to prevent their risks make to suggest effective means of strategic management. Thus, the improvement of the banking system is closely linked to the effective activity of financial institutions. In this paper a balanced scorecard system was applied on financial institution, especially on Bank, based on economic and mathematical modeling. The purpose of the thesis is to suggest a system for increasing the effectiveness of the Bank’s strategic management, based on Balanced Scorecard of the Commercial Bank of Armenia. To achieve these goals, the following tasks were highlighted: to explore the current application of the balanced scorecard for investing it in the Bank; creation of the structure of a balanced scorecard on the example of a commercial bank, taking into account the characteristics of the bank, determine the degree of influence of financial factors of a commercial bank based on the DuPont model, determine the nature and cycles of fluctuations of financial time series of the bank, estimate the duration of cycles based on spectral analysis, to determine the presence of correlation between financial factors of the bank in different frequency domains based on the coherence coefficient, Offer a questionnaire and conduct a survey to determine customer preferences; identify causal consequence relationships in the bank; Assess the dependence of bank profit from deposits and loans, Determine the degree of dependence of loans and deposits from each other. Analyze the internal structure and functions of a commercial bank and recommend BSC. The balanced scorecard of indicators providing an improvment the efficiency of strategic management of a commercial bank have been proposed; The economic mathematical model of components of balanced scorecard: a financial analysis of a commercial bank, customer relationship management, internal business processes and education and development has been proposed, Quantitative assessment of banking factors providing the study of cause-consequence relationships for a commercial bank are established.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основной вопрос моделирования системы сбалансированных показателей (на примере коммерческого банка). Main issue modeling the balanced scorecard (by the example of commercial bank).
   Uncontrolled Keywords: Геворгян Нуне Гегамовна, Gevorgyan Nune Gegham
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Jun 2019 10:07
   Last Modified: 19 Aug 2019 14:41
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10504

   Actions (login required)

   View Item