Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը

Ամերի, Շահրաբի Աբոլֆազ (2019) Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգը. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (40Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (7Mb) | Preview

   Abstract

   Ատենախոսական աշխատանքի արդիականությունն ունի մի քանի կողմեր՝ պայմանավորված թեմայով և ատենախոսի կարգավիճակով: Ատենախոսը լինելով ԻԻՀ քաղաքացի՝ հետազոտությունն իրականացրել է ՀՀ-ում: Այդ պատճառով այն ձեռք է բերում տեսաճանաչողական և գործնական նշանակություն ՀՀ-ում: Ատենախոսական հետազոտությունն այս ուղղությամբ հայալեզու կարևոր աղբյուր է, որից կարելի է քաղել գիտելիք և իմացություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգի պատմական ակունքների, հիմնարար սկզբունքների և առանձնահատկությունների, իրավունքի աղբյուրների տեսության, իրանական կրոնապետության իրավական հիմքերի, դատական իշխանության կազմակերպման և գործառութային առանձնահատկությունների և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ: Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավական համակարգի հետազոտությունն ունի ոչ միայն ճանաչողական-տեսական նշանակություն, այլ նաև գործնական, որովհետև այն կարող է օգտագործվել որպես անհրաժեշտ իրավական կողմնորոշիչ երկու երկրների քաղաքացիների ու կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների ընթացքում առաջացած իրավական հարցերի (խորհրդատվություն, իրավական վեճերի) լուծման համար: Ատենախոսական հետազոտության արդիականության երկրորդ ուղղությունը կապված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ: Այն հանգամանքը, որ ԻԻՀ իրավական համակարգը կրոնական բնույթ ունի, որոշակիորեն սահմանափակում է բուն Իրանում իրենց իրավական համակարգի հետ կապված խնդիրների ազատ և բաց քննարկման հնարավորությունը: Այնտեղ բոլոր, ներառյալ իրավական հիմնահարցերի քննարկումը պետք է տարվի «մահմեդական ժողովրդավարության» ու իսլամական իրավական տեսության շրջանակներում, դրանց հիմնադրույթներին համահունչ: Այս պարագայում աշխատանքն ունի հրատապություն, որովհետև դրանում բարձրացված և հետազոտված իրավական հիմնահարցերը, իրավական մի շարք ինստիտուտների քննադատությունը և դրանց վերակառուցման առաջարկությունները կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ իրանական սահամանադրական բարեփոխումների նոր շրջափուլի համար: Մինչ XX դարն Իրանի իրավական համակարգը հիմնված էր շարիաթական և սովորութային նորմերի վրա: 1906 թ. տեղի ունեցան սահմանադրական, իսկ 1979 թ. իսլամական հեղափոխությունները: Настоящая диссертационная работа посвящена изучению комплексных проблем, связанных с правовой системой Исламской Республики Иран. Исследование правовой системы Исламской Республики Иран как дружественного соседа Республики Армения имеет не только научно-познавательное, но и значительное практическое и актуальное значение. В системе современных вызовов, когда сталкиваются различные цивилизации, крайне поучителен характер дружественных отношений Армения-Иран, политико¬правовые системы которых опираются на различные культуры, религии, традиции. В этом плане, только более глубокая приверженность правовым системам укрепит и разовьет отношения и дружбу между двумя соседними странами. Исследование особенно актуально для восполнения существующего пробела в правоведении Ирана, поскольку оно полностью посвящено критическому анализу правовой системы Исламской Республики Иран, выявлению существующих недостатков, противоречий и разработке научно обоснованных предложений, направленных на их исправление. Именно этим обусловлена актуальность исследования темы. Научная новизна исследования, прежде всего, в том, что впервые подробно представлено историческое развитие и современное состояние правовой системы Ирана, в частности, всестороннему и аналитическому анализу подверглась государственно¬правовая система, сформировавшаяся после исламской революции, основанная на религиозных нормах и принципах ислама, а также на положениях светского права. Элементы научной новизны содержатся и в выдвинутых на защиту положениях, имеющих теоретическое и значительное практическое значение. В них автор выявил двойственный характер правовой системы Исламской Республики Иран: сочетание религиозных и светских норм в сфере правового регулирования. В этом плане можем отметить, что правовая система Исламской Республики Иран как классическая модель религиозной системы, в определенном смысле, служит примером для правовых систем мусульманских стран (например, религиозная терпимость, отсутствие дискриминации, разумное сочетание религиозных и светских правовых норм и принципов, соблюдение режима законности и др.). Необходимо также подчеркнуть, что правовая система Исламской Республики Иран освоила и ряд принципов европейского (романо-германского) права (в частности, принцип верховенства права, гарантированной защиты справедливости, равенства, права собственности и др.). This thesis is devoted to the study of complex problems associated with the legal system of the Islamic Republic of Iran. A study of the legal system of the Islamic Republic of Iran as a friendly neighbor of the Republic of Armenia is not only a scientific and informative, but also considerable practical and relevant. In the system of modern challenges when different civilizations are facing, the friendly relations between Armenia and Iran, which political and legal systems are based on different cultures, religions and traditions, is highly instructive. In this regard, only a deeper commitment to legal systems will In this regard, only a deeper commitment to strengthen legal systems and develop relations and friendship between the two neighboring countries. This research is especially important to fill the existing gap in the jurisprudence of Iran, because it is fully devoted to the critical analysis of the legal system of the Islamic Republic of Iran, identify existing gaps, contradictions and development of scientifically substantiated proposals aimed at correcting them. That is exactly what the relevance of the research topic is due to. The scientific novelty of the research is primarily in the fact that for the first time the historical development and current state of the legal system of Iran is presented in detail, in particular, state-legal system, which was formed after the Islamic revolution based on religious norms and principles of Islam, also on the provisions of secular law, was subjected to a comprehensive and analytical analysis. There are also elements of scientific novelty in the provisions put forward in the defense, which have significant theoretical and practical value. In them the author reveals the dual nature of the legal system of the Islamic Republic of Iran: a combination of religious and secular norms in the sphere of legal regulation. In this regard, we can note that the legal system of the Islamic Republic of Iran as a classic model of a religious system, in a sense, is an example for the legal systems of Muslim countries (such as religious tolerance, non-discrimination, reasonable combination of religious and secular legal norms and principles, respect for the rule of law, etc.).

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Правовая система Исламской Республики Иран. The legal system of the Islamic Republic of Iran.
   Uncontrolled Keywords: Амери Шаграби Абольфазл, Ameri Shahrabi Abolfazl
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 24 Jun 2019 10:17
   Last Modified: 06 Feb 2020 15:10
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10576

   Actions (login required)

   View Item