Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Թվային ճարտարապետության նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստնում

Նասոյան, Հայկ Միսակի (2019) Թվային ճարտարապետության նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստնում. PhD thesis, Ճարտարապետութույան և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (20Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Վերջին տարիներին ամբողջ աշխարհում մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտներում մեծ տարածում է գտել աշխատանքի թվային մեթոդների կիրառությունը: Հայաստանում համակարգչային տեխնոլոգիաները առաջնահերթ տեղ են զբաղեցնում պետական ծրագրային փաստաթղթերում և այսօր համատարած կիրառվում են տարբեր բնագավառներում (տնտեսական, սոցիալմշակութային, տեխնիկական, սպասարկման, գիտահետազոտական, ստեղծագործական, կրթական): Ճարտարապետական գործունեության ընթացքում նախագծային բոլոր մակարդակներում նույնպես լայնորեն օգտագործվում է թվային գործիքակազմը, ինչպես նաև թվային ճարտարապետություն հասկացությունը, սակայն դրանց մասնագիտական քննարկման և հետազոտման մակարդակը Հայաստանում դեռևս բավարար չէ: Թվային ճարտարապետությունը ճարտարապետական ուղղություն է, որը հիմնված է համակարգչային մոդելավորման, ծրագրավորման և վիզուալիզացիայի օգտագործման վրա: Այն օգտագործվում է ինչպես վիրտուալ, այնպես էլ ֆիզիկական կառույցների ստեղծման համար։ Հայտնի է, որ թվային մեթոդներով ստեղծված ճարտարապետության հիմքում ընկած են էլեկտրամագնիսական ձևաչափով պահվող թվերի հավաքածուները, որոնք օգտագործվում են նյութական միջավայրի բնութագրերին համապատասխանող պատկերացումներ ստեղծելու համար: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ թվային ճարտարապետություն չեն համարվում այն բոլոր ստեղծագործությունները, որոնք նախագծվել կամ իրականացվել են թվային գործիքների կիրառմամբ, այլ միայն այն աշխատանքները, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել առանց թվային գործիքակազմի օգտագործման: Թվային ճարտարապետության հիմնախնդիրները միջազգային փորձառության համատեքստում բաժանվում են երկու հիմնական ենթախմբի. առաջինն ուղղված է թվային գործիքակազմի տեխնիկական հնարավորությունների բացահայտմանն ու բարելավմանը, երկրորդը՝ թվային հարացույցի և ճարտարապետական ավանդույթի առնչության հիմնախնդիրների բացահայտմանը և թվային ճարտարապետության ուրույն տեսության մշակմանը: 1990-ականներից մինչ 21-րդ դարի սկիզբը մի շարք առաջատար ճարտարապետների, օրինակ, Պիտեր Այզենմանի, Գրեգ Լինի, Զահա Հադիդի, Պատրիկ Շումախերի և այլոց գործերում, թվային ճարտարապետության միջազգային տեսությունը երկար ճանապարհ է անցել՝ թվային մեդիայի նկարագրությունից մինչև գործընթացային և ձևաբանական մեխանիզմների մշակում: Նշվածին զուգընթաց, թվային գործիքակազմը սկսեց սկզբնական շրջանում լայնորեն կիրառվել ինժեներական հաշվարկների, ինչպես օրինակ, Դանիել Լիբեսկինդի և Ֆրենկ Գերիի նախագծերում, իսկ հետագայում ամբողջությամբ ընդգրկեց ստեղծագործական և նախագծային գործընթացը, օրինակ, Զահա Հադիդի նախագծերում: Այսպիսով, մինչ օրս թվային ճարտարապետության միջազգային փորձը կանգնած է տեսության և գործնականի անհամապատասխանության խնդրի առաջ: Այդ պարագայում ժամանակին համընթաց շարժվելու նպատակով ճարտարապետության ոլորտում թվային մեդիայի խորքային ուսումնասիրության, համապարփակ տեսության մշակման և առկա խնդիրների հնարավոր լուծումների առաջադրման անհրաժեշտություն է առաջացել: Վերջին տասնամյակում թվային գործիքակազմի օգտագործումը Հայաստանում որոշակի ձեռքբերումներ ունի տեխնիկական կիրառության տեսանկյունից՝ ֆոտոգրամետրիայից մինչև GIS քարտեզագրում, ներկայացուցչական և ինժեներահաշվարկային նյութերի պատրաստումից մինչև շենքերի տեղեկատվական մոդելավորում (BIM): Չնայած գործնական ոլորտում թվային ծրագրերը և մեթոդները ակտիվորեն կիրառվում են, սակայն ստացված արդյունքները չի կարելի անվերապահորեն վերագրել թվային ճարտարապետության ստեղծագործությունների դասին: Մշակված ճարտարապետական օբյեկտները միայն թվային գործիքակազմին հատուկ ներքին օրինաչափությունների կրող են: Ուսումնասիրելով Հայաստանյան փորձը՝ հարկ է նշել, որ թեև թվային գործիքակազմի գործառական կիրառության ուղղությամբ կատարված են որոշակի հետազոտություններ, սակայն տեսական հատվածի վերլուծությունները առայժմ թերի են և չեն համապատասխանում հիմնահարցի համապարփակ ընկալման ձևավորման արդի պահանջներին: Հիմնախնդրին տարբեր տեսանկյուններից անդրադարձել են Յու.Ա. Սաֆարյանը, Դ.Գ. Քերթմեջյանը, Ս.Ա. Թովմասյանը, Ա.Ա. Ալոյանը, Է.Պ. Հարությունյանը, Ա.Հ. Ավետիսյանը: Սակայն համապատասխան տեխնոլոգիական, տնտեսկան, գիտական և տեսական հիմքի բացակայության պայմաններում թվային ճարտարապետությունը Հայաստանում սահմանափակվում է թվային գործիքակազմի կատարողական ներուժի ներդրմամբ ճարտարապետական փորձում: Թեև թվային գործիքի ազդեցությունը ճարտարապետական ոլորտի վրա այսօր առավել արդիական է, հայաստանյան իրականության մեջ թվային ճարտարապետության մասին հասկացություններն ու գիտականորեն հիմնավորված դրույթները դեռևս թերի են ուսումնասիրված: Աշխատանքի նպատակն է՝ տալ թվային ճարտարապետության արդի զարգացման հիմնախնդիրների և առանձնահատկությունների համապարփակ պատկերը, զարգացման հեռանկարները և ադապտացիոն հիմնախնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները Հայաստանում: В Армении цифровые методы нашли широкое применение в экономических, социально-культурных, технологических, научно-исследовательских, творческих, академических и других сферах, а важность развития информационных технологий отмечается в государственных и муниципальных программных документах. На всех стадиях архитектурного проектирования цифровые инструменты также нашли широкое применение, однако профессиональный дискурс цифровой медии в Армении еще не находится на нужном уровне. выявить специфику и целостную картину современного уровня развития цифровой архитектуры и определить перспективы и основные направления ее адаптации в Армении. Изучение и классификация особенностей цифровой архитектуры в контексте международной и армянской практики, рассмотрение задач цифровой архитектуры в контексте особенностей цифрового общества, определение специфики решения адаптационных задач цифровой архитектуры в Армении, разработка методики преодоления ограничений цифрового инструментария. Принципы адаптации международного опыта цифровой архитектуры и основные направления применения цифровых инструментов в армянской архитектурной практике, выявленные в научной работе результаты применения цифровых инструментов в Армении, а также пути преодоления ограничений цифрового инструментария, методика преодоления ограничений цифровых инструментов в контексте творческого процесса. Впервые в армянской архитектурной практике была составлена полная классификация и исследование задач цифровой архитектуры в контексте международного и армянского опыта. А также была разработана методика решения вышеупомянутых задач. В работе показано, что в процессе быстрого развития цифровых технологий неизбежный разрыв между архитектурной теорией и практикой приводит к доминированию рыночных потребностей, обсуждается разрыв между теорией и практикой в сфере цифровой архитектуры. Рассматриваются визуальные системы Таким образом, архитектурный проект представляется более обоснованным. В то же время объект цифровой архитектуры полностью входит в парадигму Алберти и является частью однородного пространственного мышления. Дан анализ специфики и выявлены задачи цифровой архитектуры в контексте творческого процесса, а именно: цифровой процесс в соотношении с творческим процессом, цифровая архитектура в контексте архитектурной традиции, абстрактные системы мышления в контексте мышления Алберти, отчуждение от человекомерного пространства, переход к гибридным пространствам, архитектура как связывающее звено между абстрактными системами и материальным пространством. задачи цифровых систем в контексте архитектурного мышления, спекулятивные архитектурные проекты и их воздействие на архитектурную среду, альтернативные механизмы обучения. Рассмотрены задачи цифровой архитектуры в контексте армянской архитектурной практики. Цифровые технологи в Армении применяются в нескольких основных сферах. В вышеупомянутые направления входят подготовка коммерческих и представительских материалов, разработка проекта, подготовка рабочих чертежей и строительных подсчетов, составление топологических карт и состав цифровой модели архитектурных памятников путем фотограмметрии, а так- же немногочисленные спекулятивные проекты. Показано, что основной проблемой применения цифровых технологий в сфере архитектуры в Армении является нейтрализация автора в сфере коммерческих визуализации в силу скорости выполнения проекта и определенных рыночных представлений. В связи с этим представлены результаты разработки методики преодоления ограничений цифровых инструментов в Армении. In recent years digital technologies are implemented in all spheres of human day to day life. In Armenian professional practice, the use of the digital tools in municipal and bureaucratic procedures is preliminary. At the same time, it is used in a wide spectrum of such fields as economic, socio-cultural, technological, service, scientific and educational. The digital media is widely implemented in all stages of architectural design as well as architectural thinking, however, the professional discourse is not yet up to a proper level in Armenia. On the verge of a paradigm shift in architectural practice and thinking, the issues of the digital media are becoming more and more imminent. On the one hand, the Architectural practice is fully submerged in the digital paradigm, on the other hand, disciplinary thinking is yet to formulate an adequate theory of the digital. From early 90-s till today, the specificities of the digital media in the context of the architectural discourse have been a controversial issue. The goal of the research is to develop an overall understanding of the digital media development in Armenian architectural practice and to analyze the current challenges of the digital media as well as the ways of the further development of the field. Research and classification of the specificities of digital architecture in global and Armenian professional context Understanding the problematics of digital architecture in the context of the digital society. A study directed to discover the possibilities of the adaptation of the digital tools in Armenia Development of a concrete methodology that will help to overcome the restrictions of digital media in the context of architectural thinking The principles of the international experience adaptation in Armenia in the context of digital architecture. The discovered effects of the digital tools on architectural thinking in Armenia as well as methods of overcoming the restrictions of the digital tool. The methods for overcoming the restrictions of the digital tool in the context of the creative process A complete study of the international and Armenian architectural field and it`s specificities in terms of the use of the digital media. The objective of the research is to develop mechanisms for addressing the problematic aspects of digital media use in Armenian architectural practice. The research is focused on the emergence of the digital architecture and its development since the 1920s till today: It includes a study of the American and European practice and their specificities in comparison with Armenian architectural field. First time in the history of the Armenian disciplinary practice there has been done a complete classification and analyses of the current state and problematics of the digital architecture in Armenia: Above all, research suggests a concrete methodology aimed to overcome the restrictions of the digital toll in Armenia.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Предпосылки и перспективы цифровой архитектуры в Армении. Preconditions of digital architecture and perspective in Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Насоян Айк Мисакович, Nasoyan Hayk Misak
   Subjects: Architecture
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 19 Aug 2019 09:52
   Last Modified: 19 Aug 2019 09:52
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10614

   Actions (login required)

   View Item