Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հանրային ծառայողի հոգեկան աշխատունակությունը կարգավորող տեսաձայնային ներազդման մեթոդի արդյունավետությունը

Հալաջյան, Վիլյամ Միսակի (2019) Հանրային ծառայողի հոգեկան աշխատունակությունը կարգավորող տեսաձայնային ներազդման մեթոդի արդյունավետությունը. PhD thesis, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (594Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2592Kb) | Preview

   Abstract

   Թեմայի արդիականություն: Մասնագիտական գործունեության մեջ ներգրավված անձի հոգեկան առողջության պահպանման և կարողությունների լիարժեք դրսևորման հիմնախնդիրները մշտապես գտնվում են ժամանակակից հոգեբանության գիտական և կիրառական բնագավառների կիզակետում: Մասնագիտական գործունեության ընթացքում միապաղաղ, անշարժ և ստատիկ կեցվածքի հաղթահարման խնդիրն առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում կապված ուշադրությունը կենտրոնացնելու և համապատասխան որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության հետ: Շատ գիտնականներ դիտարկել և առանձնացրել են հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են գործունեության տարբեր պայմաններում աշխատունակության պահպանման վրա, մասնավորապես' նշվում է կյանքի իրական վիճակի կարևորությունը (Կ. Ա. Աբուլխանովա–Սլավսկայա 1987թ.), ինքնիրացման միտումը, գործունեության վերիրավիճակային ակտիվության ձգտումը (Ա. Գ. Ասմոլով 1980թ.), աշխատանքում գործնական իրավիճակների պահպանման անհրաժեշտությունը (Ս. Ա. Դրուժիլով 2010թ.), օրգանիզմի անհատական տիպաբանական հատկանիշները (Վ Ի. Ռոժդենստվենսկայա 1977թ.) և այլն: Հոգեվիճակների և դրանց կարգավորման ոլորտի առաջատար մասնագետները նշում են, որ պարտադիր հաշվի առնվեն անհատի ազդեցության հիմնական առանձնահատկությունները, հետազոտության մեթոդաբանությունը, վիճակի հիմնական որոշիչները և այլն (Լ. Ա. Կիտաև-Սմիկ 1983, Բ. ֆ. Լոմով 1984, Ա. Օ. Պրոխորով 2011, Լ. Գ. Դիկայա 2016 և այլն): Մեր կողմից ուսումնասիրվող հիմնախնդրի շրջանակներում հոգեկարգավորման միջոցների ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ երաժշտաթերապիան կարող է հանդես գալ հանրային ծառայության ոլորտում որպես հոգեկարգավորիչ արագ և արդյունավետ միջոց: Երաժշտության միջոցով թերապիայի կարևորության և բազմաթիվ ուսումնասիրությունների արդյունքների ընդհանրացումից ակնհայտ է դառնում, որ այս կամ այն մեթոդների ազդեցությունը մարդու հոգեվիճակի վրա կրում է երկարատև հոգեբանական ներգործություն: Գոյություն ունեն մեծ քանակությամբ հետազոտություններ և տեսական հաստատումներ երաժշտության հոգեվիճակի վրա ունեցած դրական ազդեցության վերաբերյալ, սակայն, միևնույն է, դրանցում կան բազմաթիվ հակասություններ և մանրամասներ, որոնք պահանջում են հստակեցում և գիտական հաստատում, իսկ հանրային ծառայության ոլորտում այն գրեթե ուսումնասիրված չէ: Ուսումնասիրվող խնդրի գիտահետազոտական կարևորությունը կարելի է նշել մի քանի առանձնահատկություններով. Համացանցում բազմաթիվ երաժշտական տեսահոլովակների առկայությունը, որոնք խորհուրդ են տրվում հոգեվիճակը բարելավելու նպատակով (թուլացում, առույգացում, տոնուսի բարձրացում և այլն): Այս տեսահոլովակները հստակ հիմք և հատուկ նշանակություն չունեն: Համապատասխան հոգեվիճակի պահպանման երաժշտական մեթոդները հաշվի չեն առնում աշխատանքային միջավայրի արդիականացման և տեխնիկական հագեցվածության ժամանակակից միտումները, մասնավորապես գրասենյակային աշխատանքի (պետական և մասնավոր հաստատություններում): Հաշվի չեն առնվում ազգային, անհատական և մասնագիտական առանձնատկությունները: Հետազոտություններ կան նաև կիրառական ուղղությամբ, երբ երաժշտական ազդեցությունն օգտագործվել է որպես անձի աշխատանքի օպտիմալացման հոգեկարգավորիչ միջոց: Երաժշտության հետևանքով առաջացած դրական հույզերը ուժեղացնում են շարժառիթները, ակտիվացնում սովորողների գործունեությունը, և երաժշտությունն ընդհանրապես խթանում է նրանց ճանաչողական գործընթացը: Ի տարբերություն նախորդ ուսումնասիրության՝ այստեղ նշվում է, որ երաժշտությունը հոգեՖիզիոլոգիական, ինտելեկտուալ և հոգևոր փորձ է (Ն. Վ Շուտովա 2009թ.): Այս երեք բաղադրիչները դրական ազդեցություն ունեն անձի զարգացման վրա, ինչը տեղի է ունենում շնորհիվ մշտական ազդեցության հուզական ոլորտի, այսինքն՝ երաժշտական աշխատանքի ընկալման հիմնական բաղադրիչի վրա: Вопросы сохранение психического здоровья и полноценного потенциала человека, занимающегося профессиональной деятельностью, всегда находятся в центре внимания теоретической и прикладных областей современной психологии. В ходе профессиональной деятельности особое значение приобретает проблема преодоления монотонной, неподвижной и статичной позиции, необходимость сосредоточенности и принятия соответствующих решений. В результате многопрофильного анализа предложенной проблемы необходимо рассмотреть вопросы профилактики и восстановления трудоспособности государственных служащих в контексте общей психологии, психологии личности и эмоций, трудовой и организационной психологических отраслей. изучить психологические и психофизиологические факторы, обуславливающие работоспособность государственных служащих, которые могут привести к трудовой монотонности и утомлению, а также разработать психологические средства музыкального воздействия для преодоления этих проблем, одновременно регулирующих познавательные процессы (внимание, мышление и воображение). соответствующая продолжительность, частота и попеременность (активирующая и деактивирующая) музыкальные паузы в процессе офисной работы (на примере государственной службы) способствуют преодолению трудовой монотонности и утомляемости, в том числе улучшению когнитивных процессов и работоспособности. На основе теоретического анализа выявить особенности психологических и психофизиологических условий труда и влияние этих факторов на работоспособность государственных служащих. Провести контент-анализ влияния музыки на эмоциональные, поведенческие и когнитивные процессы человека, и посредством этого же метода изучить содержание и качество музыкальных клипов, доступных в интернете. Выбирать психорегулирующую музыку и изучать ее влияние на работоспособность, определяя стиль музыки, ее продолжительность, частоту и график перерывов. Выбрать методы и методики контроля психического состояния и провести лабораторный эксперимент оценки предпочтительного и эффективного музыкального воздействия. Разработать психологические практические предложения по использованию музыки и применять приложения для персональных компьютеров, сотовых телефонов, ориентированных на повышение работоспособности государственных служащих в условиях офисной работы. The issues of mental health care and the full potential of a person engaged in professional activities are always on the focus of scientific and applied fields of modern psychology. During the professional activity, the problem of overcoming the monotonous, steady and static position is of particular importance in the need of focusing and making appropriate decisions. As a result of the multidiscipline analysis of the proposed problem, it is necessary to examine the issues of prophylactics and rehabilitation of public employees’ working capacity in the context of general and personality, working and organizational psychological fields. To study the public employees’ working capacity based on the psychological and psycho-physiological factors which can lead monotony and tiredness of work, also to develop psychological technics of musical therapy to overcome those difficulties simultaneously regulating cognitive processes: attention, thinking and imagination. The appropriate duration, frequency, changeable, activating and deactivating music breaks in office work (among public employees) contribute to overcome tiredness and monotony of work regulating cognitive processes and work capacity. To bring out working conditions of public employees, the psychological and psycho-physiological features of office work and their influence on working capacity through the analysis of professional literature. To make content analysis of scientific researches about music influence on the persons’ emotional, behavioral and cognitive processes. To study music quality features available on the internet sources throughout the same methods. To choose methods and technics of mental regulations (personality questionarre, self- essestment of psychological state, projective associative method, psycho-physiological measurement) and to do laboratory experiment for assessing the effectiveness of music preference and influence. To select psycho-regulating music, to study its influence on working capacity, to decide the style of music, its duration, frequency and breaks schedule by the content analysis. To develop psychological practical suggestions for using music and apply applications for personal computers, phones focused on improving working capacity of public employees in office conditions. The office work is considered to be a supportive condition for working monotony and tiredness of public employees directly affecting their working capacity. Music is a fast and effective psychological regulating technique to overcome office work tiredness and monotony which needs professional appropriate form: style, rhythm, duration, timing, etc. The popular psycho-regulating music on the Internet sources, which are advertised as coping stress techniques and improving mental health, have no positive results and scientific background and accordingly cannot guarantee the effectiveness of overcoming work tiredness. The office work continuously requires computer activity and communications and the use of activating and deactivating music breaks, frequency and duration help to overcome work tiredness and monotony and result in the working capacity.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Эффективность психорегулирующих аудиовизуальных методов воздействия на психическую работоспособность госслужащего. Effectiveness of psycho-regulating audio-visual influence methods on mental and work well-being of public employee.
   Uncontrolled Keywords: Галаджян Вильям Мисакович, Halajyan William Misak
   Subjects: Psychology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 26 Aug 2019 14:08
   Last Modified: 30 Jan 2020 12:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10635

   Actions (login required)

   View Item