Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով)

Բաղդասարյան, Վարդան Վաղինակի (2019) Բանկային գործունեության գլոբալացման ազդեցությունն ազգային տնտեսությունների վրա (Հայաստանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2500Kb)
    [img] PDF (Abstract)
    Available under License Creative Commons Attribution.

    Download (935Kb)

      Abstract

      Համաշխարհային տնտեսության ժամանակակից հատկանիշներից է գլոբալացման գործընթացը: Այն տարբեր ոլորտներում արտահայտվում է տարբեր ձևերով: Բնական է, որ խնդրի շուրջ ծավալվել են բազմաթիվ բանավեճեր, քանի որ գլոբալացման նպատակների և հնարավոր հետևանքների մասին միակարծություն գոյություն չունի: Բանավեճի հիմնական առարկան ազգային ինքնիշխանության պահպանման հարցն է: Քանի որ գլոբալացումն արտահայտվում է տարբեր ոլորտներում և իրենից ներկայացնում է ուսումնասիրության բավական ծավալուն առարկա, այս աշխատությունում մենք ուսումնասիրության թիրախ ենք ընտրել գլոբալացման ուղղություններից մեկը՝ բանկային գործունեության գլոբալացումը: Ինչպես որ գլոբալացման շուրջ ծավալվող բանավեճերի հիմնական թեման վերաբերում է ազգային ինքնիշխանության պահպանության հարցին, այնպես էլ բանկային գործունեության գլոբալացումը քննարկելիս առաջնային քննարկման հարց է երկրի ազգային բանկային համակարգի անկախությունը, որը դիտվում է որպես երկրի տնտեսական անվտանգության պահպանման հիմնական պայմաններից մեկը: Գլոբալացման վերջնական նպատակների հարցը լուրջ քննարկումների առարկա է դարձել, որի շուրջ տարբեր կարծիքներ գոյություն ունեն: Պարզ է, որ գլոբալացման գործընթացն այլևս անշրջելի է, և հիմնական բանավեճերը ընթանում են այն ուղղությամբ, թե ինչպես է պետք այն օգտագործել, որպեսզի երկիրը կարողանա առավելագույն օգուտ քաղել դրանից՝ առանց իր ինքնիշխանությունը կորցնելու: Նմանապես, պարզ է, որ բանկերի միջազգային գործունեությունը հանդիսանում է երկրների զարգացման համար ամենաանհրաժեշտ գործիքներից մեկը: Եթե երկիրը չի ուզում լիովին ինքնամեկուսանալ մնացած աշխարհից, նա պետք է բանկային կապիտալ ներգրավի արտերկրից: Պարզապես այստեղ էլ խնդրո առարկա է դառնում այն, թե ինչպիսին պետք է լինի օտարերկյա բանկային կապիտալի դերը երկրի տնտեսությունում: Արդյո՞ք անհրաժեշտ է քվոտաներ սահմանել միջազգային բանկային խմբերի ներթափանցման վրա կամ որոշակիորեն սահմանափակել նրանց գործունեությունը: Այսպիսի գործողությունների թե´ կողմնակիցները, թե´ ընդդիմախոսները բերում են տարբեր երկրների օրինակներ, որտեղ միջազգային բանկերը կա´մ հաջողել են, կա´մ ձախողվել: Սակայն հասկանալի է, որ այս տեսակի հարցերը քննարկելիս ընդհանրացումներ պետք չէ անել. անհրաժեշտ է դեպքերը ավելի մանրամասն դիտարկել հասկանալու համար, թե ինչպիսին կարող է լինել միջազգային բանկային գործունեության ազդեցությունը ազգային տնտեսությունների վրա: Այստեղ, իհարկե, առաջնային խնդիր է այլ օրինակների հիման վրա պարզել, թե ինչպիսին է և ինչպիսին կարող է լինել միջազգային բանկային գործունեության ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա: Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է կառուցվածքային փոփոխությունների նախաշեմին: Մեր երկրի հիմնական խնդիրներից է զարգացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումն արտասահմանից: Այդ խնդրի լուծման համար պետք է շարունակել Հայաստանի բանկային համակարգի ինտեգրումը համաշխարհային բանկային համակարգին: Սակայն վերջին տարիներին դժվար չէ նկատել, որ Հայաստանի բանկային համակարգը և հատկապես նրանում օտարերկրյա մասնակցությունը դարձել են բազմաթիվ քննարկումների առարկա, որոնք հաճախ միմյանց հակասում են: Մասնավորապես, բանկային կապիտալում օտարերկրյա կապիտալի ներկայությունը հաճախ ներկայացվում է որպես վտանգ, որը ժամանակի ընթացքում շուկայից դուրս կմղի տեղական կապիտալով բանկերին: Մյուս կողմից, ակնհայտ է այն փաստը, որ օտարերկրյա բանկային հաստատությունները Հայաստանում բավական թույլ ներկայացվածություն ունեն, այսինքն՝ Հայաստանում կա օտարերկրյա բանկային «որակյալ» կապիտալի ներգրավման խնդիր: Այդ խնդրի լուծումը կախված չէ միայն երկրի բանկային համակարգից և այն կարգավորող օրենսդրությունից: Այն առաջին հերթին կախված է երկրի ընդհանուր տնտեսական վիճակից և երկրում օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու կարողությունից: Այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական բարեփոխումները նպատակ ունեն երկիրը ավելի գրավիչ դարձնել օտարերկրյա ներդրումների համար, որոնք մեր երկրի բանկային համակարգի վրա կարող են ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի ազդեցություն ունենալ: Ուղղակի ազդեցությունը վերաբերում է դեպի բանկային համակարգ հոսող օտարերկրյա կապիտալին, բանկերի բաժնետոմսերի ձեռքբերմանը, նոր բանկերի հիմնադրմանը և տեղական բանկերի միջոցով ծրագրերի ֆինանսավորմանը: Անուղղակի ազդեցությունը վերաբերում է այն Անուղղակի ազդեցությունը վերաբերում է այն ներդրումներին, որոնք խթանելու են տնտեսության մյուս հատվածների աճը, ինչն էլ իր հերթին բերելու է բանկային հատվածի ակտիվացմանը: Ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան: Ատենախոսության ուսումնասիրության օբյեկտը Հայաստանի, ինչպես նաև՝ այլ երկրների բանկային համակարգերն են: Ուսումնասիրությունը ներառում է նաև Հայաստանի առևտրային բանկերը, ինչպես օտարերկրյա բանկային ինստիտուտների դուստրերը, և ուղղակի օտարերկրյա կապիտալով հայկական բանկերը: Ուսումնասիրության առարկան միջազգային բանկերի և օտարերկրյա բանկային կապիտալի գործունեությունն է, և դրա ազդեցությունը ազգային տնտեսությունների վրա: Диссертация посвящена изучению процессов связаных с глобализацией банковской деятельности, а также определению степени влияния этих процессов на национальные экономики, и в частности на экономику Армении. Основным объектом исследования диссертации является банковская система Армении, а также банковские системы других стран. А предметом исследования являются международные банки и иностранный банковский капитал в целом. Основная цель диссертации - изучить влияние глобализации банковской деяельности на экономики Армении и других стран, чтобы выяснить, какие шаги необходимо предпринять, чтобы получить максимальную отдачу от этого процесса. Для достижения этой цели в диссертации были поставлены и решены следующие задачи: Изучить явление глобализации банковской деятельности и ее связь с общими процессами глобализации. Изучить деятельность глобальных банков, а также их эволюцию. Проанализировать роль международных банков в XXI веке, и их значение в последние два-три десятилетия. Проанализирать влияние международных банков на экономику отдельных стран. The thesis is devoted to the study of the processes associated with the globalization of banking activities, as well as to determine the degree of influence of these processes on national economies, and in particular on the economy of Armenia.The main object of research of the dissertation is the banking system of Armenia, as well as the banking systems of other countries. The subject of the research is international banks and foreign bank capital in general. The main goal of the dissertation is to study the impact of the globalization of banking on the economies of Armenia and other countries in order to find out what steps need to be taken in order to get the most return from this process.To achieve this goal, the following tasks were set and solved in the thesis: To study the phenomenon of the globalization of banking activities and its relationship with the general processes of globalization.To study the activities of global banks, as well as their evolution. Analyze the role of international banks in the 21st century, and their significance in the last two or three decades. Analyze the impact of international banks on the economy of individual countries. To study the banking system of Armenia in terms of attracting foreign capital Analyze the features, disadvantages and possibilities of foreign banking operations in Armenia.

      Item Type: Thesis (PhD)
      Additional Information: Влияние глобализации банковской деятельности на национальные экономики (на примере Армении).The effect of globalization of banking on national economies (example of Armenia).
      Uncontrolled Keywords: Багдасарян Вардан Вагинакович, Baghdasaryan Vardan
      Subjects: Economy
      Divisions: UNSPECIFIED
      Depositing User: NLA Circ. Dpt.
      Date Deposited: 02 Oct 2019 13:58
      Last Modified: 08 Oct 2019 14:09
      URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10685

      Actions (login required)

      View Item