Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՀՀ բանկային համակարգի մակրոպրուդենցիալ կարգավորման հիմնախնդիրները

Գասպարյան, Ռուբեն Լևոնի (2019) ՀՀ բանկային համակարգի մակրոպրուդենցիալ կարգավորման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայ-ռուսական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1101Kb) | Preview

   Abstract

   Գիտական հանրությունը և մակրոտնտեսական քաղաքականություն մշակողներն ու վարողները մինչև 2008-2009 թվականների գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ունեին համընդհանուր համաձայնություն, որ գների կայունությունը, որպես դրամավարկային քաղաքականության հիմնական նպատակ, մակրոտնտեսական կայունության ապահովման հիմնական գրավականն է: 1980թ.-ից սկսված արտադրության աճի և գնաճի տեմպերի կայունացումը տնտեսագետները կապում էին տոկոսադրույքների կիրառմամբ գնաճի կայունացմանն ուղղված հետևողական դրամավարկային քաղաքականության իրականացման հետ: Ենթադրվում էր, որ վերահսկելով գնաճը հնարավոր է սահմանափակել ՀՆԱ-ի ճեղքի խորացումը: Քաղաքականության այս շրջանակներում տնտեսագետների հիմնական հոսքի մոտ գերակշռող գաղափարական մոտեցման համաձայն, ֆինանսական համակարգը տնտեսության առանձին ոլորտ է, և այս ոլորտում ֆինանսական կայունություն հնարավոր է ապահովել միկրոպրուդենցիալ կարգավորման միջոցով` ապահովելով առանձին ֆինանսական կազմակերպությունների և ինստիտուտների կայունությունը: Սակայն ֆինանսական ոլորտի անկայունությունների մակրոտնտեսական հետևանքները անտեսելը արդյունքում հանգեցրին էական կորուստների: Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կորուստները մեծ էին հատկապես Հայաստանի նման անցումային և զարգացող երկրներում, որտեղ դեռևս բացակայում էին ամուր ֆինանսաբանկային ինստիտուտները և զարգացած կարգավորման համակարգը, իսկ անկայունությունները խիստ դրսևորումներ էին ունենում: Պարզ դարձավ, որ մակրոտնտեսական և միկրոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքների ստանդարտ համադրումը արդյունավետ չէ ֆինանսական և մակրոտնտեսական անկայունությունների բացահայտման, ճգնաժամերին դիմակայելու և կայունության ապահովման գործում: Արդյունքում առաջնային պլան մղվեց մակրոտնտեսագիտական նոր դոկտրինան՝ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը: Այժմ մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը վերածվել է ֆինանսական կարգավորման հիմնական ճյուղի: 2018թ.-ի ապրիլի վերջին ՀՀ Կենտրոնական Բանկի (ԿԲ) գների ապահովման հիմնական նպատակին՝ գների կայունության ապահովմանը, ավելացվեց մյուս հիմնական նպատակը՝ ֆինանսական կայունության ապահովումը: Միաժամանակ, մեծանում է մակրոպրուդենցիալ գործիքների կիրառության նկատմամբ հետաքրքրությունը: Գիտակցելով ՀՀ տնտեսության համար ֆինանսական համակարգի կայունության կարևորությունը, այժմ ԿԲ-ն ձեռնամուխ է եղել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության և մշտադիտարկման ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծմանը և օրենսդրական բազայի համապատասխանեցմանը: Այս համատեքստում մակրոպրուդենցիալ հետազոտությունների ոլորտում կարևորվում են դրամավարկային և մակրոպրուդենցիալ նպատակների համադրումը և նպատակների տարանջատումը: Ընդհանուր կայունությունը բնորոշող ցուցանիշները և դրանց սահմանները որոշելը կօգնի ԿԲ-ին իրականացնել նպատակադրված մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն: Մյուս կողմից, միջազգային մակարդակում մակրոպրուդենցիալ կարգավորման գաղափարական հենքի վրա առաջացած Բազել III-ի սպասվող ներդրումը ՀՀ-ում 2021թ.-ից և Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային նոր (ՖՀՄՍ 9) Ստանդարտի ներդրումը արդեն 2018թ.-ից էական փոփոխությունների են ենթարկում բանկերի կողմից ռիսկերի գնահատման և կառավարման գործընթացները: Այս ենթատեքստում, ի հավելումն նոր մակրոպրուդենցիալ գործիքների մշակման, որոնք թույլ կտան դիմակայել ՀՀ ֆինանսական կայունությանը սպառնացող հիմնական խնդիրներին, անհրաժեշտ է գնահատել այս կարգավորումներով առաջարկված մակրոպրուդենցիալ գործիքների հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանի բանկային համակարգի վրա: В последние десятилетия макропруденциальная политика стала важнейшей отраслью макроэкономики и основным подходом к финансовому регулированию. Понимая важность стабильности финансовой системы для экономики Армении и неспособности выявлять и смягчать частые и растущие риски на финансовых рынках, преодолевать кризисы и поддерживать стабильность с помощью традиционной макроэкономической и микропруденциальной политики, Центральный банк Армении в конечном итоге начал строить институциональные структуры для макропруденциального регулирования и надзора и менять основополагающую законодательную базу. В конце апреля 2018 года главная цель деятельности ЦБ РА – ценовая стабильность, была дополнена макропруденциальной целью (вторая основная цель) финансовой стабильности. С другой стороны, имплементация нового Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 9) в 2018 году и ожидаемое введение рекомендаций Базель III в Армении в 2021 году, которые опираются на идеологические основы международного макропруденциального регулирования, существенно изменяют основы регулирования, оценку рисков и процессы управления финансовыми учреждениями. В этом контексте, помимо разработки новых макропруденциальных инструментов, которые позволят решать основные проблемы, угрожающие финансовой стабильности Республики Армения, необходимо оценить возможное влияние предлагаемых макропруденциальных инструментов на банковскую систему РА. Основы макропруденциальной политики в Армении и во всем мире все еще находятся на стадии формирования и реализации, и существенно изменят инфраструктуру регулирования и эффективность инструментов. Вот почему всесторонний анализ институциональных аспектов макропруденциального регулирования является очень важной и актуальной проблемой. Разработка и применение макропруденциальных инструментов для обеспечения положительной динамики показателей финансовой стабильности может оказать существенное влияние на финансовую и макроэкономическую стабильность. Macroprudential policy has recently become an important branch of economics and the main approach for financial regulation. Realizing the importance of the financial system's stability for the Armenian economy and the inability to identify and mitigate the frequent and widening risks in the financial markets, overcome crises and maintain stability with conventional macroeconomic and microprudential policies the Central Bank of Armenia has eventually started to build institutional structures for macroprudential regulation and supervision and modify the underlying legislative framework. At the end of April 2018 the only main goal of the CB RA – price stability, was complemented with the macroprudential objective (second main goal) of financial stability. On the other hand, the introduction of new the International Financial Reporting Standard (IFRS 9) in 2018 and expected introduction of Basel III recommendations in Armenia in 2021, which are based on the ideological underpinnings of international macroprudential regulation are significantly changing the ragulatory framework and risk assessment and management processes by financial institutions. In this context, in addition to the development of new macro-prudential instruments, which will allow to deal with the major issues threatening the financial stability of the Republic of Armenia, it is necessary to evaluate the possible impact of the proposed macroprudential instruments in the Armenian banking system. Macroprudential policy framework in Armenia and around the world are still at the stage of formation and implementation and will significantly change the regulatory infrastructure and the effectiveness of tools. That's why a comprehensive analysis of institutional aspects of macroprudential regulation is a very important and relevant issue. The development and application of macroprudential instruments to ensure a positive dynamics of financial sustainability indicators may have a significant impact on financial and macroeconomic stability.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы макропруденциального регулирования банковской системы РА. Issues of macroprudential regulation in the RA banking system.
   Uncontrolled Keywords: Гаспарян Рубен Левонович, Gasparyan Ruben Levon
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 03 Oct 2019 17:50
   Last Modified: 04 Nov 2019 14:22
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10692

   Actions (login required)

   View Item