Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ջոն Չիվերի փոքր արձակի հիմնախնդիրները

Անդրասյան, Մարինե Արամայիսի (2019) Ջոն Չիվերի փոքր արձակի հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (837Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1520Kb) | Preview

   Abstract

   Ատենախոսությունը նվիրված է ամերիկացի գրող Ջոն Վիլյամ Չիվերի (1912¬1984) փոքր արձակի հիմնախնդիրներին: Ջոն Չիվերն իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում գրել է հինգ վեպ և երկու հարյուրից ավելի պատմվածքներ, որոնք ամփոփվել են պատմվածքների յոթ ժողովածուներում: Գրողն իր պատմվածքներում ներկայացնում է առօրեական ճշմարտություններով լի հարաբերություններ, պատկերներ, վիճակներ, որոնք կարող են արտաքուստ այդքան էական չլինել, բայց իրականում ունենալ ընդհանրական, խորքային կողմեր: Ջոն Չիվերը, շարունակելով ամերիկյան պատմվածքի գրական ավանդները, ստեղծում է իրեն հատուկ ոճ ստեղծագործություններում չափազանց սուր կերպով արտացոլելով ամերիկյան արվարձանի բնակիչների կյանքը, որը մասամբ ներշնչված է նաև գրողի արվարձանում բնակության փորձով: Ջոն Չիվերն այն քիչ թվով գրողներից է, որն իրեն նույնացրել է իր ապրած ժամանակի հետ, ներթափանցել շրջապատող միջավայրի և մարդկանց զգացողությունների խորքը, ստեղծել գոյություն ունեցող իրականությունից զատ այլ իրականություն, երևակայական քաղաք, որը հեշտությամբ կարող ենք նմանեցնել Վիլյամ Ֆոլքների Յոքնապատոֆին, Շերվուդ Անդերսոնի Ուինսբուրգ կամ Թոմաս Հարդիի վեսեքս մտացածին քաղաքներին: Չիվերի փոքր արձակի նորարարությունը հատկանշվում է հատկապես կյանքի նկատմամբ իրատեսությամբ և սովորական ամերիկացու ապրելակերպի մանրազնին դիտարկմամբ ու արտացոլմամբ: Չիվերը կարծես կամուրջ է դառնում 20-րդ դարի առաջին կեսի գրողների Էռնեստ Հեմինգուեյի, Վիլյամ Ֆոլքների, Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդի և ուրիշների ու Երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդած գրողների միջև: Ջոն Չիվերի ստեղծագործության վրա մեծ ազդեցություն են թողել հատկապես «կորուսյալ սերնդի» ներկայացուցիչները: Նրա գրական մոտեցումներն առավելապես համընկնում են այս շրջանի գրողների գաղափարներին և աշխարհընկալմանը: Գրողն իր վաղ շրջանի ստեղծագործություններում օգտագործում է հեմինգուեյյան երկխոսության գերակշռության սկզբունքը, տեղի ունեցող իրադարձությունների մանրամասն նկարագրությունը և «ոչ էական» խոսակցությունների մեջ հերոսների թաքնված անհանգստությունները: Իր արձակում համադրում է նաև Ն. Հոթորնի, Հ. Ջեյմսի, Օ Հենրիի, Շ. Անդերսոնի, Ֆ. Ֆիցջերալդի, ինչպես նաև ռուս գրող Ա. Չեխովի գրական ավանդները: Սույն աշխատանքի լիարժեքությունն ապահովելու նպատակով հաշվի են առնվել բազմաթիվ գրականագետների Ալֆրեդ Քեյզընի , Ջորջ Հանթի, Ջորջ Գարեթի, Էուջին Չեզնիքի, Ջոն Դայերի, Թիմոթի Օբրիի, Քաթրին Ջուրքայի, Րալֆ վուդի, Սքոթ Դոնալդսոնի վալեետիեա Օլենևայի և այլոց ոնսոնմեասիրոնթյ ունները: Հայ գրականագիտության մեջ մինչ օրս Ջոե Չիվերիե վերաբերող ուսումնասիրություններ չկան, ուստի սույն աշխատանքի նորությունը առաջին հերթին Ջոե Չիվեր արձակագրին հայ ընթերցողին ներկայացնելն է: Առաջին անգամ հնարավորություն է ընձեռնվում ծանոթանալու Ջոե Չիվերի պատմվածքներում արծարծված թեմաներին սոցիալական հարցեր, նյութականի և հոգևորի հակասականություն, ընտանեկան խնդիրներ, ամուսինների միջև տարաձայնություններ, մարդու հասարակությունից օտարման հարցեր, որոնք բավական արդիական են: Առայսօր աշխատությունը կարող ենք արդիական համարել նաև ռուս չիվերագիտությաե համատեքստում: Ռուս գրականագիտության մեջ դեռևս Չիվերիե վերաբերող գիտական ըեդգրկուե ուսումնասիրություններ չկան: Սույն աշխատության հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել Ջոե Չիվերի պատմվածքների խնդրահարույց թեմաները: Այն է Ամերիկայի սոցիալական խնդիրներից առաջացած հակասությունները, մարդու և արտաքին աշխարհի հարաբերակցությունը և դրա հետևանքները, ընտանիքի թեման և մեկուսի անհատը, որը բար- դույթեեր ունի ոչ միայն ինքն իր հետ, այլև ուրիշների հետ հարաբերություններում, Չիվերի արվարձանի ներքին օրինաչափությունները, դրանց ընդդիմացող մարդը, նրա մտածողության և վարքի առանձնահատկությունները: Մեր նպատակին հասնելու համար փորձել ենք լուծել հետևյալ խնդիրները Ներկայացնել Ջոե Չիվերի պատկերած ամերիկյան արվարձանի հակասությունները, Ուսումնասիրել նյութական և սոցիալական խնդիրների դրսևորումը ընտանեկան հարաբերություններում և առանձին մարդու գիտակցության մեջ, վերհանել ամերիկյան արվարձանում մարդու ապրելակերպի և մտածողության խնդիրները, Ուսումնասիրել ընտանիքի և անձի հոգեկան խնդիրը ամերիկյան արվարձանային միջավայրում: Ատենախոսության հիմնական դրույթներն են. Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ամերիկյան կյանքի տարբեր ոլորտներում ի հայտ են գալիս հակասություններ, Մարդու հոգեբանությունը և գիտակցությունը երկփեղկված են, անկայուն ու անորոշ է դարձել նրա կյանքի հետագա ընթացքը, 1950-ականներին ամերիկյան ընտանիքը ճգնաժամ է ապրում: Նկատելի են անձի հոգեկան անկման դրսևորումներ, Արվարձանային միջավայրն ունի քարացած բարքեր ու հստակ կարգուկանոն, որտեղ մարդու մտածողությունը և վարքը ենթարկվում են սահմանափակումների: Данная диссертационная работа посвящена основным проблемам, изложенным в коротких рассказах американского писателя Джона Уильямса Чивера (1912-1984). Основной целью работы является изучение проблем, которые возникли в результате социальных противоречий в американском обществе. В коротких рассказах Чивера, в частности, рассматриваются проблемы соотношения человека с внешним миром, тема семейных отношений, а также вопросы отчужденности личности от общества. Следует отметить, что на фоне представленных проблем, особое внимание уделяется личностным комплексам и общественным нормам, действующим, в частности, в пригороде, в больших городах. Актуальность данной работы обусловлена проблемами затронутыми в произведениях Чивера, которые рассматриваются в социально-личностной парадигме, семейные проблемы выходят за рамки межличностного конфликта и становятся причиной отчуждения индивида в обществе. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В первом подзаголовке первой главы представлены противоречия, возникшие из социальных проблем Америки, отображенные во внутреннем и внешнем мирах человека. Во втором подзаголовке рассматривается тема соотношения человека с внешним миром. Вторая глава посвящена теме семьи и отчужденного индивида. Здесь же акцентируются вопросы семейных отношений и влияния пригорода на формирование норм и вкусов в данной среде. Третья глава представляет своеобразный экскурс в мир американского пригорода, с его нормами и кодексами, а также особенности мировоззрения героев Чивера в этих условиях. Изучив тематику проблем рассказов Джона Чивера, мы пришли к следующим выводам: В послевоенный период в американской литературе жизнь американца среднего класса представлена в контрастной сложности его быта. Семья и социум в произведениях Чивера становятся краеугольными камнями для понимания природы человека, где кажущаяся безопасность мира сменяется внутренним психическим напряжением. Джон Чивер пытается проникнуть в суть общественных противоречий Америки и выявить корни общественного опустошения человека. Герои Чивера решают проблемы финансового благосостояния, но не способны решить проблему внутренного отчуждения. В рассказах Чивера прослеживается противоречие между психологией современного человека и технологизацией общества. Американский пригород в рассказах Чивера имеет особое значение, здесь персонажи Чивера сталкиваются с многочисленными вопросами морали и проявления свободного выбора. Но несмотря на эти разногласия, Чиверу удается разрешить конфликт и вернуть своего героя в тихий и безопасный пригород. The Dissertation is dedicated to the problems of American writer John William Cheever’s (1912-1984) short prose. The main purpose of this work is to study the problematic themes of John Cheever's stories. The thematic issues of Cheever’s the prose have been gathered and presented in details by the means of using numerous literary studies and critical articles. Literary comparative analysis as well as comparative historical and logical methods are used in the dissertation. For the first time, we have an opportunity to get acquainted with the topics covered in John Cheever’s stories like social issues, contradictory of materialism and spirituality, family problems, discordances between spouses, human isolation issues that are quite modern. The Dissertation consists of the introduction, the three chapters and the conclusion. The first subchapter of the first chapter presents the contradictions arising from the social problems of America, which are expressed in a person's inner and external world. The second subchapter examines the theme of human and external world correlation. The second chapter deals with the topic of the family and the isolated person. In the first part of the second chapter, our goal is to examine the reference to family themes in Cheever's stories, relationships between husband and wife, the inner impulses of the person, which are limited by the suburban environment and moral influence. The second part examines a person, who has complexes not only with himself, but also in the relationship with others. The first subchapter of the third chapter examines the American suburbs, the inner laws of the suburbs, the regulations and the image of a man who opposes them. The second subchapter refers to the peculiarities of human’s way of thinking and behavior in the American suburb, which are conditioned by suburban laws. Studying the theme of John Cheever’s short prose problems I came to the following conclusions: In the post-war American story telling, the middle class American's life is presented with the fullness and diversity of its contrasts and complexities. The contradictions arising from the social status are characterized not only by the relationship between man and the outer world, but also in his inner world. Although, the characters of Cheever form an outward appearance of peace and security, are spiritually and emotionally concerned. This intense mental condition leads to a state of incompleteness that is expressed differently in marital life, such as alcoholism and financial instability. The majority of the issues that Cheever touches have general essence. John Cheever tries to penetrate into the essence of post-war America's social contradictions, to understand why people's financial situation is connected with a spiritual decline, and the development of science and technology segregates people from each other. Cheever is concerned about the spiritual emptiness of man, the absence of his ideas, the existence of the human being without a purpose, its moral decline, and the isolated situation of the modern society. He tries to understand why the assured Americans become alcoholics, addicts and transgressors. He criticizes them and shows sympathy at the same time. Everyone in John Cheever’s suburb strives to save wealth. People are segregated from each other and are coiled with the sense of loneliness. The main reason is that they live in the world of false values and have no way to get out. Cheever mainly depicts a middle class man, who has serious disagreements with his family members, wife, children, and parents due to financial problems. For this main reason he is deprived of family warmth, which deepens his mental decline. Cheever refers to the position of a woman in the society. The women in his stories are mainly in the position of housewives, engaged with the obligation to care about the children, though they put every effort to get out from the everyday bothers. In his stories, John Cheever also emphasizes the discrepancy between modern American psychology and technology development. It turns out, that man has a fear of present civilization, which creates a sense of hopelessness and instability. The fear of communicating and expressing internal emotions aggravates his stressful state more. They are not ready for the modern civilization morally and mentally, that is why, the so called “civilization” seems to be absurd, anti-human, ridiculous, and beyond human logic. From here, the grotesque discrepancy of causes and consequences is born, especially in the episodes of the stories, where the heroes try to resist the imposed rules of modern life. Cheever’s hero, facing chaotic reality, gets out of the difficult situation, comforting himself by the appearance of dreams or visions, as an alternative to chaotic world. The heroes of Cheever’s stories have inner disagreements not only with their family members, but also in the external world. It becomes clear that a person has problems not only in the mentioned environments, but also with himself, being in continual search.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основные проблемы коротких рассказов Джона Чивера. The main problems of John Cheevers short story.
   Uncontrolled Keywords: Андрасян Марине Арамаисовна, Andrasyan Marine
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 20 Nov 2019 14:12
   Last Modified: 13 Feb 2020 14:25
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10764

   Actions (login required)

   View Item