Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ռիսկերի գնահատում

Կոլյան, Գայանե Լենոյի (2019) Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ռիսկերի գնահատում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (794Kb)
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2752Kb) | Preview

   Abstract

   էլեկտրաէներգետիկայի պահանջարկի և առաջարկի հաշվեկշռի և արտադրական հզորությունների համապատասխան ծավալի ապահովման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել շահագործման պարբերականությունը ըստ անհրաժեշտության իրականացնելով համակարգի տարրերի նորոգում, փոխարինում և նոր հզորությունների ներդնում, ինչպես նաև միջոցառումներ ձեռնարկել նշված գործընթացի վրա էլեկտրաէներգիայի երկարաժամկետ պահանջարկի անորոշության ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ: Հաշվի առնելով, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի մեծությունը, ի թիվս այլնի, զգալի կախված է տնտեսական ցուցանիշներից, կլիմայական պայմաններից, որոնց փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում ուղեկցվում է զգալի անորոշությամբ, կանխատեսումային և փաստացի մեծությունները կարող են զգալիորեն շեղվել ժամանակի ընթացքում և մեծացնել ելքային մեծության կանխատեսման սխալը: Ժամանակի յուրաքանչյուր պահին համապատասխան հզորություններով ապահովվածության գնահատումը նույնպես համալիր մոտեցման կարիք ունի: Մասնավորապես, համակարգի տարրերի տեխնիկական վիճակի գնահատման, փոխարինման վերաբերյալ որոշում կայացնելու վրա ազդող գործոնների գնահատման տեսանկյունից: Ներկայումս առավել քան նախկինում գիտակցված է որոշումների կայացման գործընթացում ռիսկերի գնահատման անհրաժեշտությունը, որն առավել արդիական է դարձնում ատենախոսության մեջ ներկայացված հետազոտությունները: Ռիսկերի գնահատման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ապագայում անորոշությունների առկայությունը որպես ռիսկի հիմնական նախապայման: Ատենախոսության հիմնական նպատակն է զարգացնել առկա մեթոդները և մշակել մաթեմատիկական մոդելներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն էլեկտրաէներգետիկ համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ընթացքում մեղմացնել անորոշության գործոնը, ինչպես նաև որոշում կայացնողի համար հնարավորինս ճշգրիտ գնահատական տալ համակարգում գործող տարրերի փոխարինման վերաբերյալ: Նշված նպատակին հասնելու համար ատենախոսության մեջ առաջադրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները. ազդեցիկ գործոնների նկատմամբ էլեկտրաէներգիայի երկարաժամկետ պահանջարկի կանխատեսման զգայունության որոշում փորձարարական պլանավորման մեթոդի կիրառմամբ, հզորության պահանջարկի կանխատեսման ադապտիվ նեյրո ոչ հստակ ելքով մոդելի մշակում, հզորության պահանջարկի կանխատեսման վերոնշյալ մոդելի մուտքային տվյալների կանխատեսման ալգորիթմի մշակում, կանխատեսվող հզորության պահանջարկի լավարկային ծածկում, էներգահամակարգի տարրերի ծառայության մնացորդային ժամկետի գնահատում ըստ սցենարների, սարքավորման ծառայության մնացորդային ժամկետի որոշման ռիսկերի գնահատում Տագուտիի կորստի ֆունկցիայի կիրառմամբ: էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսման զգայունության վերլուծություն, առանց նոր ԱԷԿ-ի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների կանխատեսում մինչև 2036թ., հզորության պահանջարկի վրա ազդող մի շարք գործոնների կանխատեսման մեթոդիկա, որը հնարավորություն է տալիս մեղմացնել դրանց երկարաժամկետ կանխատեսման անորոշությունը, ադապտիվ նեյրո ոչ հստակ ելքով համակարգի կիրառման միջոցով հզորության պահանջարկի կանխատեսման համար նեյրոնային ցանցի ստեղծում, էներգահամակարգի տարրերի ֆիզիկական ծառայության մնացորդային ժամկետի գնահատման մոդելի մշակում, որն հնարավորություն է տալիս նվազեցնել փոխարինման վերաբերյալ որոշման կայացման ռիսկը: Պաշտպանության ներկայացվող դրույթները. էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի երկարաժամկետ կանխատեսման զգայունության որոշման մեթոդիկան, հզորության պահանջարկի երկարաժամկետ կանխատեսման մեթոդիկան հաշվի առնելով մուտքային գործոնների անորոշությունը, էներգահամակարգի տարրերի փոխարինման վերաբերյալ որոշման կայացման ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան, ոչ սիմետրիկ գաուսյան ֆունկցիաներով ներկայացված ոչ հստակ եզրակացությունների հետ կապված ռիսկերի գնահատման բանաձևը: Ատենախոսության մեջ ներկայացված հետազոտության արդյունքների գործնական նշանակությունը կայանում է հետևյալում. էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի երկարաժամկետ կանխատեսման զգայունության որոշման մեթոդը հնարավորություն է ընձեռում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի վրա ազդող գործոնների որոշակի շեղման դեպքում գնահատել էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի շեղման աստիճանը: Հաշվի առնելով կլիմայական գործոնների ազդեցությունը հզորության պահանջարկի մեծության վրա, դրանց մեծությունների երկարաժամկետ կանխատեսման նպատակով ատենախոսության մեջ առաջարկվող մոտեցումները, ինչպես նաև հզորության պահանջարկի կանխատեսման մեթոդիկան հնարավորություն են տալիս ժամանակային և տեխնիկական ռեսուրսների նվազագույն առկայության պարագայում իրականացնել նշված մեծությունների կանխատեսում բավարար ճշտությամբ: Основным предварительным условием обеспечениия безопасности электроэнергетических систем обеспечение баланса производства и спроса на электроэнергию и соответствующего объёма производственных мощностей. В процессе обеспечения указанных условий необходимо учесть периодичность эксплуатации - при необходимости реконструировать элементы систем или внедрить новые, а также предпринять меры по снижению воздействия отклонений прогнозируемого долгосрочного спроса электроэнергии на указанный процесс. Учитывая, что величина спроса на электроэнергию, в числе прочих, значительно зависит от экономических показателей, климатических условий, изменение которых сопровождается значительной неопределенностью, прогнозируемые и фактические величины могут значительно отличатся в течение времени и привести к увеличению ошибки прогнозирования. Следующим важным предусловием для обеспечения безопасности электроэнергетических систем - наличие необходимых мощностей. В частности, оценка технического состояния элементов системы в целях оценки факторов, влиявших на принятие решения о замене элемента. Цель данной диссертационной работы развитие существующих методов и создание новых математических моделей, которые предоставят возможность смягчить воздействие факторов неопределенности при прогнозировании спроса на электроэнергию, а также увеличить точность принятия решения о замене элементов системы. В указанных целях были осуществлены следующие работы: определение чувствительности прогнозирование долгосрочного спроса на электроэнергию к влияющим факторам с применением метода экспериментального планирования, разработка нейронной не четкой модели прогнозирования спроса на мощность, разработка алгоритма входных данных в модели прогнозирования спроса на мощность, оптимальное покрытие прогнозируемого спроса на мощность, оценка остаточного срока службы элементов энергосистем по сценариям, расчет риска оценки остаточного срока службы оборудования применением функции потерь Тагутти. The main prerequisite for ensuring the safety of power system is ensuring the balance of production and demand for electricity and the corresponding capacity production. In the process of ensuring the specified conditions, it is necessary to take into account the frequency of operation - if necessary, reconstruct the elements of the system or implement new ones, as well as take measures to reduce the impact of long-term electricity demand on this process. Taking into account that the demand for electricity, among others, significantly depends on economic indicators, climatic conditions, the change of which is accompanied by considerable uncertainty, the predicted and actual values may differ significantly over time and lead to an increase in forecasting error. The next important precondition for ensuring the safety of power systems is the availability of the necessary capacities. In particular, the assessment of the technical condition of the elements of the system in order to assess the factors that influenced the decision to replace the element. The purpose of this dissertation is the development of existing methods and the creation of new mathematical models that will provide an opportunity to mitigate the impact of uncertainty factors in forecasting electricity demand, as well as to increase the accuracy of the decision to replace system elements.For these purposes, the following work was carried out: У determination the sensitivity of forecasting the long-term demand for electricity to influencing factors using experimental planning method.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Оценка рисков долгосрочного прогнозирования режимов электроэнергетической системы. Risk assessment of long-term forecasting of the modes of the electric power system.
   Uncontrolled Keywords: Колян Гаяне Леноевна, Kolyan Gyane Leno
   Subjects: Control, Automation and Electrical Engineering
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 21 Nov 2019 15:04
   Last Modified: 31 Jan 2020 12:46
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/10766

   Actions (login required)

   View Item