Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրավական մշակույթի ձևավորման արդի հիմնահարցերը և միտումները

Դանիելյան, Արթուր Գևորգի (2012) Իրավական մշակույթի ձևավորման արդի հիմնահարցերը և միտումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (259Kb)

  Abstract

  Հետազոտվող նյութի արդիականությունը և թեմայի ուսումնասիրության վիճակը: Մարդկային մտքի անշեղ կատարելագործումը հանգեցրել է մի իրավիճակի, երμ այն ոչ միայն պարզապես ներգործում է աշխարհում ընթացող գրեթե μոլոր զարգացումների վրա, այլև մեծամասամμ կանխորոշում է դրանք: Այս կտրվածքով` գիտակցականը ձեռք է μերել աննախադեպ առանցքային նշանակություն, սակայն, ժողովրդավարության ու քաղաքակրթության նվաճումներին զուգահեռ, դրա μացասական դրսևորումներն իրենց արտացոլումն են գտնում ոչ միայն հասարակական-քաղաքական կյանքում (μազմաթիվ ռազմական μախումներ, ահաμեկչություններ և այլն), այլև` μնական երևույթներում (այլևս կասկած չի հարուցում, որ տարաμնույթ μնական աղետների անդառնալի տարածման պատճառը հենց մարդն է` իր գիտակցական գործունեությամμ): Մարդկությանը չափազանց դժվարությամμ են տրվում հասարակական հարաμերությունների կարգավորման լավագույն լուծումները, իսկ երμ նաև դրանք են խոցելի դառնում, ապա էական կորուստներն այլևս անխուսափելի են: Ընդ որում, դրանց խոց ելիությունը մեծամասամμ պայմանավորված է հենց սուμյեկտիվ գործոններով, սոցիալ-քաղաքական մշակույթի անընդունելի դրսևորումներով: Այս առումով հասարակության ինքնագիտակցությունը` ընդհանրապես, իսկ իրավագիտակցությունն ու իրավական մշակույթը` մասնավորապես, մշտապես գտնվել են փիլիսոփաների, քաղաքագետների ու, հատկապես, իրավագետների համակողմանի հետազոտության դաշտում: Միաժամանակ, երμ հասարակությունում ընթանում են արմատական, μեկումնային սոցիալ-քաղաքական վերափոխումներ, որպիսիք արձանագրվեցին մեր երկրում վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում, իրավական մշակույթի ձևավորման հիմնահարցերն ու միտումները, դրանք հնարավորինս «ուղղորդված» դարձնելու խնդիրը ձեռք են μերել աննախադեպ առանցքային մեծ նշանակություն: Իրավական մշակույթն անխուսափելիորեն հանդիսանում է իրավական μարեփոխումների ողջ գործընթացը կանխորոշող, ուղղորդող կարևորագույն գործոն: Առանց այդ իրավական երևույթի առնչությամμ գիտագործնական համալիր հետազոտության, ինչն անհրաժեշտ է ոչ միայն վերջինիս համարժեք նշանակությունը պատկերացնելու, այլև դրա ձևավորման առավել նախընտրելի ուղիներ μացահայտելու ու կիրառելու համար, հնարավոր չէ ապահովել ինչպես μնականոն իրավաստեղծ գործունեություն, այնպես էլ իրավաչափ իրավակիրառ պրակտիկա: Диссертация посвящена формированию и развитию основных вопросов сути правовой культуры, выявлению социально-политических предпосылок. Автор в результате исследовательской работы представил ряд научных заключений, которые дают возможность нового восприятия, при этом обьясняя суть национально-правовой культуры в сфере правотворчества и правоприменения, влияния на другие государственные функции. В диссертации на научном уровне обосновано, что национально-правовая культура в настоящее время диктуется не столько национальными факторами, но и зачастую опытом международно-правовой культуры. По мнению автора, национально-правовая культура «полуоткрыта» и предназначена быть определенно стабильной, толерантной по отношению к международному правовому опыту. Важное умозаключение также было сделано в свете основных событий национального права. В частности, та точка зрения, что постоянное сглаживание сложных юридических терминов, само по себе не является основой обсуждения качества принципа определенности юридических норм. Решающую роль здесь играют юридически обоснованный практический опыт и традиции. Правовая культура предопределяет формирование развития демократических институтов и их проявление, корректирует практическую деятельность государственных органов и должностных лиц. Автором также представлены на защиту следующие научные заключения: сформированная правовая культура, в принципе, не адекватна решению задач раскрытия и предотвращения массовых преступлений, в результате чего в многочисленных случаях совершение преступления оказывается предпочтительнее, чем добросовестное поведение. В частности, в результате такой неодекватной правовой политики, зачастую предприниматели, злостно укланяющиеся от уплаты налогов, в итоге оказываются в большем выигрыше, чем добросовестные бизнесмены, с точки зрения прововой культуры понятие «законодательная деятельность» приобретает более широкий смысл, поскольку даже когда законодательство долгое время остается неизменным, все равно происходят определенные изменения в психологии общества относительно толкования законодательных норм. Именно в результате таких психологических изменений в дальнейшем производятся изменения и дополнения в текущем законодательстве, целесообразно коренным образом пересмотреть процесы формирования и развития общечеловеческих ценностей юридического характера. В частности, не оправдивает себя тот подход, когда по сути приоритетным являются правовые институты и принципы лишь некоторых европейский стран. The thesis is devoted to formation and development of the main issues constituting the merits of culture of law, as well as to the defining of social-political prerequisites. As a result of research, the author presented a number of scientific conclusions, which provide opportunities for new perceptions, meanwhile explaining the essence of national-legal culture in the area of law making and law enforcement, and the influence thereof on other functions of government. In the dissertation, it was scientifically corroborated that, at present, national-legal culture is based on international-legal practice, rather than on national factor. According to the author, the national-legal culture is a «semi-culture» and is called for certain stabile, tolerant approach towards international legal practice. An important conclusion was also made in the view of the key developments of national law. Particularly, the point of view that permanent leveling of complex legal terms, in itself is not a ground for discussion of the quality of principle of certainty of legal norms. In this case, the decisive role is reserved to legally grounded practical practice and traditions. The legal practice is a precondition for formation of democratic institutions and the demonstration thereof, modifies practical activities of the state bodies and the officials thereof. Moreover, the author underpinned his/her position by means of the following scientific assumptions: the formation of legal culture, in principle, is not adequate to the solution of the issue of disclosure of prevention of mass crimes, as a result of which in many cases commission of crime is more preferable, than bona fide behavior. Particularly, as a result of such inadequate legal practice quite often the entrepreneurs, maliciously avoid taxes, and eventually get big gains, in comparison with honest businessmen, from the point of view of legal culture the concept of “legislative business” acquires a wider sense since even if the legislation is not amended for a long time, nevertheless, there occur definite changes in the psychology of the society in regards to the interpretation of the legislative norms. It is as a result of such psychological changes that in future amendments and addendums are made to the legislation in force. It is reasonable to radically review formation and development processes of the universal values of juridical nature. In particular, the approach when in fact priority is given to juridical institutions and principles of only certain European countries, is not justified. In view of the priority of the law, the interpretation of the legality principle abuts on such additional attributes as the requirements to the quality of legislation as well as the warranty of compliance with the requirements of the legal acts.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Современные проблемы и тенденции формирования правовой культуры. Modern issues and trends of formation of culture of law.
  Uncontrolled Keywords: Даниелян Артур, Danielyan Artur
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 10 Mar 2016 08:40
  Last Modified: 12 Dec 2016 11:19
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1109

  Actions (login required)

  View Item