Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կոնցեսիոն պայմանագրի իրավական կարգավորումը

Թևանյան, Սոնա Վաչիկի (2012) Կոնցեսիոն պայմանագրի իրավական կարգավորումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (391Kb)

  Abstract

  Քաղաքակրթության ժամանակակից դինամիկ զարգացման պայմաններում առանձին երկրների միջև գոյություն ունեցող կապերի սերտացման հետևանքով ի հայտ են գալիս համագործակցության նորանոր ասպարեզներ: Առաջընթաց զարգացումները թելադրում են այդ համագործակցությ ան նորագույն և առավել արդյունավետ ուղիների մշակման անհրաժեշտություն: Այդ ուղիներից մեկն էլ ներդրումների, հատկապես օտարերկրյա, իրականացումն է, որը կիր առելի է ինչպես զարգացած պետությունների հարաμերություններում, այնպես էլ զարգացող երկրներում: Ժամանակակից պետությունները խնդիր ունեն նաև մշակելու պե- տություն-մասնավոր համագործակցության առավել արդյունավետ կառուցակարգեր, որոնք հնարավորություն կտան թույլատրել ու խրախուսել մասնավոր կապիտալի, ինչպ ես նաև կառավարչական հմտությունների ու մարդկային ռեսուրսի մուտքը պետական μացառիկ սեփականության կառավարման կա մենաշնորհային լիազորությունն երի պատվիրակման ոլորտ` միաժամանակ պահպանելով դրանց նկատմամμ պետության μացառիկ սեփականությունը կամ մենաշնորհային դիրքերը: Այդպիսով հնա- րավոր կլինի ապահովել տնտեսության ռազմավարական կամ խոցելի վիճակում գտնվող ոլորտների արդյունավետ կառավարումը մասնավոր ներդրումների ներգրավմ ամμ` զուգահեռաμար պահպանելով պետության, որպես սեփականատիրոջ, իրավազորությունները: Զարգացող երկրներից շատերը, որպես մատնանշված խնդրի լուծման ուղի, նախապատվություն են տալիս պետություն-մասնավոր համագործակցության կոնցեսիոն կառուցակարգին: Միաժամանակ, կոնցեսիոն հարաμերությունների իրավական կարգավորումն իրականացվում է այն` օտարերկրյա ներդրողների համար գրավիչ ու ապահով դարձնելու կարևորագույն խնդիրը նկատի ունենալով: Հաշվի առն ելով կոնցեսիոն կառուցակարգի նշանակությունը ենթակառույցների և ընդհանրապես տնտեսության զարգացման հարցում` երկրներից շատերը հակված են ապահովելու մասավոր ոլորտի գործառնումը այդ μնագավառում` նոր օրենսդրության մշակմամμ և համապատասխան ֆինանսական միջոցների ներգրավմամμ1: Կոնցեսիոն հարաμերությունների նկատմամμ Հայաստանի Հանրապետության օր ենսդրությունը գործնականում իրականացնում է ոչ ամμողջական և ոչ լիարժեք կարգավորում. չկա այդ ոլորտը կարգավորող միասնական իրավական ակտ, որից կարող են μխել հարակից ակտերի կարգավորման ուղղությունները և հիմնական սկզμունքները: Այս իրավիճակը, սակայն, չի խանգարել գործնականում Հայաստանի Հանրապետությունում կոնցեսիոն հարաμերությունների ձևավորման և դրանց պայմանագրային կարգավորման գործընթացին, որպես դրա վառ օրինակ կարող ենք նշել երկաթուղու համակարգը, օդանավակայանը կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու փաստերը: Диссертация посвящена проблемам правового регулирования концессионного договора. Объектом научного исследования является концессионный договор как особый вид гражданско-правового договора. Предметом исследования является государственно-частное партнерство, возникающее на основе концессионного договора. Предметом диссертационного исследования являются также особенности правовых норм, регулирующих отношения между сторонами договора и механизмы их применения, а также недостатки и коллизии в процессах выбора концессионера, заключения, исполнения и прекращения концессионного договора. из особенностей концессионного договора является то, что предметом указанного договора является имущество, изъятoe из гражданского оборота или вид государственной монопольной деятельности. Эта особенность, само по себе, отицает все те точки зрения, на основе которыь пытаются рассмотреть концессионный договор в числе тех гражданско-правовых договоров, которые опостердуют передачу имущества или имущественных прав. The dissertation is dedicated to the issues of legal regulation of the concession contract. The object of the research is the concession contract as a unique type of civil law contract. The subject of the study is a public-private partnership deriving from the concession contract, peculiarities of legal provisions regulating the relations of the contract’s party and the mechanisms of the realization of the provisions, as well drawbacks, collisions arising in due course of choosing of concessionaire, contracting, executing and terminating the contract. The author’s conclusions based on the research of concession, as a system of relations and concession contract as an independent institute of law, international practice, foreign legislation and different doctrines, are as follows: the institute of concession as one of the most applicable and contemporary mechanism, is envisaged to ensure the attraction of investments into main undeveloped parts of economy and/or strategically important spheres of economy, promote the development of strategic infrastructures, thus satisfying the most prominent public interests, increasing practical significance of concessional contract as a modern legal structure requires more comprehensive theoretical studies of the subject. Along with this the domestic legislation regulating the concession relations begs for systematic improvements because of the lack of codified legal regulation and absence of the basic legislative act. Additionally, the provisions of various branch laws and sub-laws not only miss the whole spectrum of relations in the sphere of providing appropriate legal regulations but also don’t reflect the nature of that relations, while regulating concession contract the fact that it is a pure civil law contract based on the complex factual composition should be taken into consideration. It also has a unique composition of entities, subject and object of regulation, concrete economic goals and is designated to implement long-term projects, one of the peculiarities of the concession contract is the subject of the contractproperty that is withdrawn from the civil circulation or the type of state monopoly. This peculiarity excludes itself all the positions claiming to put the contract of concession in line with the civil contracts mediating the transmission of property or property rights.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Правовое регулирование концессионного договора. The legal regulation of the concession contract.
  Uncontrolled Keywords: Теванян Сона Вачиковна, Tevanyan Sona
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 13 Mar 2016 09:12
  Last Modified: 09 Dec 2016 14:54
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1165

  Actions (login required)

  View Item