Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման առանձնահատկությունները կին դատապարտյալների նկատմամբ

Թումասյան , Դավիթ Արտյոմի (2012) Ազատազրկում պատժատեսակի կատարման առանձնահատկությունները կին դատապարտյալների նկատմամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (274Kb) | Preview

  Abstract

  Այսօր և՛ պետական մարմինները, և՛ հասարակական ու միջազգային կազմակերպություններն ամենատարμեր մակարդակներում հաճախ μարձրացնում են կանանց վերաμերող առանձին հարցեր` ներառյալ կանանց հանցավորության և նրանց նկատմամμ պատժի կատարման խնդիրները: Անվիճելի է, որ այդպիսի կարևոր հարցերի հաջող լուծման անհրաժեշտ նախապայմաններից մեկը քրեակատարողական իրավունքի և օրենսդրության ընդհանուր գիտական հիմունքների մշակումն ու զարգացումն է: Մինչդեռ հայրենական իրավագիտության մեջ ազատազրկման դատապարտված կանանց պատժի առանձնահատկությունների համակարգային և համալիր տեսական հետազոտություն մինչ այժմ չի կատարվել: Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ոչ μարվոք վիճակը, հասարակական կյանքի արդի պայմանների դժվարությունները, սոցիալ-քաղաքական և տնտեսական փոփոխություններն առաջացրել են մի շարք լուրջ խնդիրներ, այդ թվում` կանանց հանցավորության աճ: Դրան նպաստել է նաև վերջին տասնամյակներում հասարակության մեջ կնոջ սոցիալական դերի μարձրացումն ու գործունեության ոլորտի ընդլայնումը: Հանցավորության զգալի աճով պայմանավորվել է նաև կանանց հանցավորության դինամիկայի ու կառուցվածքի կայուն μացասական փոփոխությունները: Այդ ցուցանիշներից մեկն է «Աμովյան» քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող կանանց թվի կայուն աճը: Հայաստանում իրականացվող μարեփոխումների հիմնական նպատակներից մեկը մարդու իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության` միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզμունքներին ու նորմերին համապատասխանող կառուցակարգերի հիմնումն է: Խոսքը հատկապես վերաμերում է ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման գործուն երաշխիքներ սահմանելուն: Ընդ որում, նշված անձինք հենց ազատազրկված լինելու արդյունքում է, որ իրավունքները խախտելու տեսանկյունից առավել խոցելի վիճակում են գտնվում: Չնայած այդ μարեփոխումների և Հայաստանում կանանց նկատմամμ իրականացվող քրեական ու քրեակատարողական քաղաքականության փոփոխմանը` ազատազրկման դատապարտված կանանց թիվը տարեցտարի աճում է: ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության տվյալների համաձայն` 2000թ.-ից սկսած` ազա- տազրկման դատապարտված կանանց թիվը տարեկան տատանվում է 80-ից 168-ի սահմաններում: Այսպես` 2008թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամμ ազատազրկման ձևով պատիժ էին կրում 121 կին դատապարտյալ, 2009թ.-ի` 149, 2010թ.-ի` 158, 2011թ.-ի` 159, իսկ 2012թ.-ի հունվարի 1-ի դրությամμ` 168 կին դատապարտյալ: Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин в РА. Целью диссертации является изучение и анализ исполнения и правового регулирования наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин, определение на основе данного анализа реформ уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительной системы, внесение предложений по обеспечению научной обоснованности совершенствования уголовно-исполнительного законодательства РА по вопросам условий и порядка исполнения наказания в виде лишения свободы. Научная новизна работы заключается в том, что на основе изучения теоретического материала и практики исполнения наказания в виде лишения свободы, впервые в РА на уровне кандидатской диссертации проведено всестороннее исследование проблем исполнения лишения свободы в отношении женщин в РА. Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные положения и выводы исследования могут быть использованы при разработке проектов законов о внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс РА, а также в учебном процессе юридических учебных заведений. Диссертация состоит из введения, двух глав, с подразделением на параграфы, заключения, списка использованной литературы и приложения. Во введении представлена актуальность и научная новизна исследования, степень изученности вопроса, цели и задачи работы, ее предмет и объект, методологическая, теоретическая, эмпирическая и нормативная основы, положения выносимые на защиту, а также представлены теоретическая и практическая значимость и апробация материала исследования. The thesis is devoted to a complex research of the problems of the execution of imprisonment punishment of convicted women in the Republic of Armenia. The object of the dissertation is to study and to analyze the performance and the legal regulation of the imprisonment punishment of convicted women, to define the reforms of the criminal-executive legislation and penal system on the basis of this analysis, to make suggestions for the improvement to ensure the scientific validity of criminal-executive legislation of the Republic of Armenia according to the conditions and the order of the execution of the imprisonment punishment. The scientific novelty of this thesis is that for the first time in the Republic of Armenia on the basis of the theoretical material and practical legislative process a complete and comprehensive study of the problems of the imprisonment execution of women in the Republic of Armenia has been conducted on the level of the PhD research. The practical significance of the dissertation is that the basic provisions and deductions of the thesis can be used in the development of the law drafts on Making Amendments and Changes to the Criminal-executive Code of the Republic of Armenia, as well as in the curriculums of teaching process of Law Institutions. The dissertation consists of the Introduction, two chapters, which are subdivided into paragraphs, the Conclusion, the Bibliography and the Appendix. In the Introduction the author presents the novelty and the vital importance of the research, the degree of the study of the issue, the aims and problems of the dissertation, its subject and object, the methodological, theoretical, empiric and normative basis of the work, main issues to be revealed in the theses as well as the theoretical and practical significance of the work. The approbation of the materials are also substantiated. In the first chapter the author reveals the socio-legal essence of the imprisonment punishment of women, the socio-legal nature of this punishment, analyzes and compares the international and national legislations which regulate the women imprisonment, particularly focusing on the legal situation of women prisoners in the Republic of Armenia. Imprisonment as a form of punishment is stipulated by the Criminal Code of the Republic of Armenia, and the order of its execution is stipulated by the Criminal-executive Code of the Republic of Armenia and the Republic of Armenia Government Resolution dated 2006, August 3, № 1543-N "About the Enactment of the Rules of Internal Procedure of penal institutions and places of the detention of arrestee of the criminal-executive service of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин. The peculiatites of the execution of inprisonment punishment of the convicted females.
  Uncontrolled Keywords: Тумасян Давид Артемович, Tumasyan Davit A.
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 13 Mar 2016 11:39
  Last Modified: 17 Mar 2017 14:38
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1170

  Actions (login required)

  View Item