Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բուհերում տնտեսագիտական առարկաների դասավանդման ընդհանուր դիդակտիկական հիմունքները

Պետրոսյան, Հրայր Հայկի (2012) Բուհերում տնտեսագիտական առարկաների դասավանդման ընդհանուր դիդակտիկական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Full text not available from this repository.

Abstract

Հայաստանյան բարձրագույն մասնագիտական կրթության (ԲՄԿ) արդիականացման հայեցակարգին համապատասխան կրթական քաղաքականության հիմնական խնդիրը կրթության պատշաճ մակարդակի ապահովումն է՝ կրթության հիմնարար հիմքերի պահպանման և հասարակության, պետության ու անձի առաջընթաց ու հրատապ պահանջներին և պահանջմունքներին համապատասխան: Կրթության զարգացումը հիմնվում է դրա մասին պատկերացումների վրա, առաջին հերթին` որպես մարդկային կապիտալի աճեցման, պետության մրցունակությունը և զարգացման կայունությունը որոշող հիմնական միջոցի: Կրթության դերը որոշվում է շուկայական հարաբերությունների անցման խնդիրներով և նորարարական ուղիներով հասարակության զարգացման անհրաժեշտությամբ: Այդ պատճառով էլ կրթությունը հանդիսանում է նոր որակի հասարակության և տնտեսության ձևավորման կարևոր գործոն: Արդի հասարակությունը, արտադրությունը, աշխատանքի և կրթական ծառայությունների շուկաները աչքի են ընկնում դինամիկ բարձր մակարդակով, անկանխատեսելիությամբ, փոփոխությունների բարձր տեմպերով: Դինամիզմը դառնում է կյանքի բոլոր կողմերի բնութագրիչ, երևան է գալիս գլոբալ, պետական, մարզային, սոցիալական ու անհատական բոլոր մակարդակներում: Սկզբունքային այս նոր պայմանները մասնագիտական կրթության բոլոր մակարդակներում մասնագետների պատրաստմանն առաջադրում են բոլորովին այլ պահանջներ: ԲՄԿ առջև հառնում են լուրջ հիմնախնդիրներ: Որոշ հիմնախնդիրներ պայմանավորված են հասարակության մեջ կրթության նպատակների վերաբերյալ պատկերացումների և կրթության բովանդակության փոփոխությամբ, ինչը բերում է մանկավարժական նոր հարացույցի ձևավորմանը: Այդ պատճառով էլ ԲՄԿ զարգացման մեջ շրջանառվում են հիմնարարացման, անհատականացման և հումանացման ուղղընթացներ: Տեսական ժամանակակից պատկերացումների համակարգային վերլուծությունը կարելի է գտնել մի շարք հետազոտություններում: ԲՄԿ ժամանակակից դիդակտիկայի և մանկավարժական տեխնոլոգիաների հարացույցի վերաբերյալ հետազոտություններ են իրականացրել Վ.Պ. Բեսպալկոն, Ա.Վ. Խուտորսկին, Յու.Ա. Ակմալովը, Մ.Ն. Սկատկինը, Պ.Ա. Դենիսենկոն, Վ.Ա. Պոպկովը, Ա.Վ. Կորժուևը, կրթության ոլորտի և կրթության որակի կառավարման վերաբերյալ` Լ.Ե. Բասովսկին, Վ.Բ. Պրոտասևը, Ա.Ի. Վրոեյնստինը, Գ.Ֆ. Կունցևը, ԱԻ (ակտիվ և ինտերակտիվ) ուսուցման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ` Մ.Վ. Կլարինը, Յու.Ե. Ալեքսինը, Տ.Ն. Դոբրինինան, Լ.Ա. Իվանովան, Ն. Սուվորովան: Սակայն այդ տեսական պատկերացումները, դեռևս հակասության մեջ են գտնվում մանկավարժական պրակտիկայի հետ, որը հիմնականում ուղղված է նեղ մասնագետների պատրաստմանը, այդ թվում` նաև տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով: Теоретические представления дидактики современного высшего профессионального образования до сих пор противоречат педагогической практике, которые в основном направлены на подготовку узких специалистов, в том числе по экономическим специальностям. В области преподавания экономических предметов (ПЭП) до сих пор не осуществлены фундаментальные научные исследования по педагогике, не создана модель (ПЭП) с точки зрения ее дидактических основ. С целью преодоления отмеченного противоречия и решения данной проблемы, необходимо проанализировать дидактические основы (ПЭП), что позволит в практическом плане обосновать основные принципы экономического образования, с внедрением инновационных педагогических, интенсивных технологий, активных и интерактивных методов, в частности в процессе обучения экономических предметов. Актуальность исследования обусловлена наличием намеченных проблем, их практическим значением. Целью исследования является анализ дидактических основ преподавания экономических предметов и обоснование оптимальной модели (ПЭП). Theoretical views of modern didactics of higher education are still inconsistent with teaching practices, which are mainly aimed at training single-functioned, in particular economic specialties. In the field of teaching economic subjects (PES) any fundamental pedagogical researches have not yet been carried out to create optimal model of teaching economic subjects. It is necessary to analyze the didactic bases of (PES) to overcome the marked differences and solve the problem, which will allow in a practical way to solve problems related to the basic postulates of economic education and introduce innovative, intensive teaching/learning technologies, active and interactive methods in the process of teaching economical subjects. The relevance of research is conditioned by the presence of the above-mentioned problems, their practical value. The aim of the study is to analyze the didactic foundations of teaching economic subjects and substantiate the optimal model of (PES).

Item Type: Thesis (PhD)
Additional Information: Общие дидактические основы преподавания экономических предметов в вузах. Common didactic foundations of teaching economical subjects in university.
Uncontrolled Keywords: Петросян Грайр Гайкович, Petrosyan Hrayr Hayk
Subjects: Pedagogy
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: NLA Circ. Dpt.
Date Deposited: 28 Apr 2016 11:02
Last Modified: 15 Mar 2017 17:25
URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1896

Actions (login required)

View Item