Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բրուցելոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում

Իսկանդարյան, Ֆլորա Ռաժդենի (2015) Բրուցելոզի համաճարակաբանության ուսումնասիրությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2493Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (749Kb) | Preview

   Abstract

   Գյուղատնտեսական կնդանիների հիվանդությունների կանխարգելման և պայքարի միջոցառումների համակարգում առանձնահատուկ տեղն զբաղեցնում հակահամաճարակային միջոցառումները: Ինֆեկցիոն հիվանդություններից առաջնակարգ տեղ է հատկացվում բրուցելոզին, որի նկատմամբ ընկալունակ են գյուղատնտեսական և ընտանի կնդանինրը, բազմատեսակ վայրի կենդանիները, ինչպես նաև մարդը (Сосов Р.Ф., 1969; Գրիգորյան Ս.Լ., 2002): Համարվելով քրոնիկ ընթացքով հիվանդություն` նրա նկատմամբ անապա¬հով անասնապահական տնտեսություններում տարիներով պահպանվում է վարակակրությունը որպես հիվանդության հարուցչի աղբյուր, ստեղծելով դրա տարածման իրական հնարավորություն մարդկանց և կենդանիների շրջանում: Գյուղացիական և կոլեկտիվ գյուղացիական անասնապահական տնտեսություններում, անկախ սեփականության բնույթից, հիվանդությունը շոշափելի տնտեսական վնաս է հասցնում` խարխլելով տնտեսության էկոնոմիկան (Գրիգորյան Ս.Լ., Զադայան Մ.Հ., 2000): Բրուցելոզի հանդեպ պայքարի միջոցառումների հիմնահարցում առաջարկվել են բազմաթիվ պատվաստանյութեր (Осидзе Д.Ф., 1981, Конопаткин А.А., 1984, Seleem M.N., Boyle S.M. et al, 2010, Monath T.P., 2013), սակայն վերջիններս, օժտված չլինելով լիարժեք իմունածին հատկությամբ, պատվաստված կենդանիների մոտ չեն ձևավորում հուսալի վարակամերժում ու երբեմն պատճառ են հանդիսանում հետպատվաստային բարդացումների: Չնայած օրգանիզմի իմունաբանական համակարգը հակածնի նկատմամբ հակազդում է ագլյուտինին հակամարմինների կենսասինթեզմամբ, սակայն այն ունի ոչ թե պաշտպանիչ, այլ ախտորոշիչ նշանակություն:Փորձարարական հետազոտություններով բացահայտվել է, որ կենդանիների պատվաստման արդյունքում առաջացած ագլյուտինինները չեն տարբերակվում հետ ինֆեկցիոն համանուն հակամարմիններից, որը հույժ կարևոր պայման է հանդիսանում բրուցելոզի ախտորոշման և հետագայում դրա դեմ պայքարի միջոցառումներ կազմակերպելու համար:Հակաբրուցելոզային միջոցառումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ այդ ինֆեկցիայի նկատմամբ անապահով տնտեսությունների առողջացման առավել արդյունավետ եղանակ են հակահամաճարակային ընթացքի կենսաբանական շարժիչ ուժերի դեմ իրականացվող համալիր մեթոդները, որոնք պայմանավորված են անապահով խմբի կենդանիների պարբերական ստուգմամբ, հիվանդ և բրուցելոզի նկատմամբ դրական հակազդող կենդանիների հարկադիր սպանդով և բրուցելոզի տարածումը կանխող անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների իրականացմամբ:Բրուցելոզի դեմ պայքարի հարցում անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում հիվանդ կամ դրական հակազդող կենդանիների անհապաղ մեկուսացումը և սպանդը միայն սպանդանոցներում կամ մսի վերամշակման ձեռնարկություններում: Среди инфекционных заболеваний первостепенное место уделяется бруцеллезу, к которому восприимчивы сельскохозяйственные, домашние и дикие животные, а также человек. Хозяйственное и социальное значение бруцеллеза велико. Принимая во внимание, что на территории Нагорного Карабаха были отмечены случаи аборта у крупного и мелкого рогатого скота, возникла необходимость проведения оздоровительных мероприятий в неблагополучных в отношении бруцеллеза хозяйствах. Для осуществления данной цели перед нами были поставлены задачи: выделить чистую культуру бруцелл из абортированного плода и последа; определить морфологические и культурные особенности микроорганизмов; получить сыворотку крови абортированных коров, нетелей, овец, а также животных всего стада, и определить наличие агглютининов и титр антител; сравнить эффективность методов лабораторной диагностики; выявить распространенность бруцеллеза на территории НКР. В результате микробиологических исследований в мазках, приготовленных из колоний, выращенных на искусственных питательных средах, выявлены морфологические особенности бруцелл. Затем была поставлена биопроба на сероотрицательных по бруцеллезу морских свинках. Положительная серологическая реакция при разбавлении сыворотки крови морских свинок в соотношении 1:10 и более считается показателем наличия бруцеллеза.Результаты серологических исследований свидетельствуют, что положительная РозБенгал проба (РБП) с сывороткой крови отмечена у 152 из 5304 голов крупного и у 15 из 357 голов мелкого рогатого скота в 16 общинах Аскеранского района. Для выявления уровня агглютининов и определения титра антител в сыворотке крови пользовались реакциями агглютинизации (РА) и связывания комплемента (РСК). В результате РА с титром 1:400 и более были выявлены бруцелоносители и распространители возбудителя болезни. У животных, признанных больным по кольцевой пробе молоком (29 проб), также отмечалась положительная реакция агглютинации при высоких разведениях сыворотки крови. Проведенные исследования показали, что иммуноферментный анализ (ИФА) по чувствительности и доступности проведения опыта превосходит классические серологические методы. В ходе сравнительного исследования выяснилось, что РА и РСК обладают более высокой чувствительностью (соответственно 95,17 % и 97,47 %), чем РБП (92,11 %), при 100 %-ной чувствительности ИФА. Специфичность всех сравниваемых методов оценена нами как достаточно высокая (99,54-100 %). Among zoonotic diseases the primary importance is attached to Brucellosis since it affects wide range of susceptible animals like farm and domestic animals, many wild species, and human as well. Brucellosis is of great importance not only from the economic point of view, but also from the social aspect.Considering the fact that there were some abortion incidents in cattle and small ruminants registered in the Nagorno Karabakh Republic, we set a goal to undertake health promotion measures in Brucellosis presumptive farms. To achieve the goal we assigned the task to get brucella pure culture from the aborted fetuses, and placentae and determine the morphological and cultural traits of the microorganisms, as well as to obtain serum from blood samples of the aborting cows, heifers, sheep, as well as from whole herd, and determine the presence of agglutinins and titre of antibodies, to compare the effectiveness of laboratory diagnostics methods, to identify the brucellosis prevalence in the NKR.Bacteriological analyses resulted in identifying specific morphology of Brucella in the smears prepared from colonies grown in artificial culture medium. As a result of biological test conducted after that on seronegative guinea pigs, the positive reaction in case of guinea pig serum 1:10 and higher dilutions confirmed the Brucellosis presence. The results of serologic examinations justified the prositive reaction of the subjected to the Rose Bengal Test (RBT) blood serum samples taken from 152 of 5304 cattle, and from 15 of 357 small ruminants in 16 communities of Askeran region. То determine the agglutinin level, and antibody titter in the mentioned blood serum samples we used agglutination reaction (RA) and complement fixation reaction (CFR).As a result of agglutination reaction with 1:400 and higher titre we identified the brucella carriers and vectors. As a result of Milk Ring Test (MRT), the identified infected animals’ blood samples (29 samples) had positive reaction if agglutinated by high dilutions.The conducted experiments show that sensivity and testing simplicity of enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) exceeds the serological classical methods. Comparative tests shows that RA and CFR have a higher sensitivity (95.17 %, and 97.47 % correspondingly) than RBT (92.11 %), while sensitivity of ELISA equals to 100 %. Specificity of all the tested methods is also estimated as rather high (99,54 % to 100 %).

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Изучение эпизоотологии бруцеллеза в Нагорно-Карабахской Республике. Epizootiological research on brucellosis in the Nagorno Karabakh Republic.
   Uncontrolled Keywords: Искандарян Флора Ражденовна, Iskandaryan Flora
   Subjects: Veterinary
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 10 Aug 2016 11:59
   Last Modified: 12 Aug 2016 09:33
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3062

   Actions (login required)

   View Item