Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ընտրական վեճերի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Եսայան, Անահիտ Սարմենի (2015) Ընտրական վեճերի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1558Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (494Kb)

   Abstract

   Թեմայի արդիականությունը և հետազոտության վիճակը: Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական, իրավական պետության կառուցման գործընթացն ուղղորդող կարևոր գործոններից են հնարավորինս կատարյալ ընտրական օրենսդրությունը և ընտրական համակարգը: Գործնական հետազոտությունները վկայում են ընտրական օրենսդրության խոցելիության, անկայունության և նվազ արդյունավերտության մասին: Դեռևս գտնվելով ձևավորման փուլում, վերջինս անհարկի հաճախակի է ենթարկվում առանցքային, արմատական փոփոխությունների, ինչը թույլ է տալիս փաստել, որ այն առնվազն անհրաժեշտ չափով չի բավարարում ընտրական գործընթացների նվազագույն պահանջներին: Չնայած միջազգային փորձագիտական խմբերի, մասնավորապես, Վենետիկյան հանձնաժողովի ներկայացուցչության՝ ՀՀ ընտրական օրենսդրության վերաբերյալ արտահայտած, հիմնականում, դրական եզրակացությանը, այնուամենայնիվ, գործնական զարգացումները ցույց են տալիս, որ օրենսդրությունը չի հանգեցնում ընտրախախտումների, ընտրական վեճերի նվազեցմանը, ուստի անհրաժեշտ է փոխել, վերաիմաստավորել նշված ինստիտուտների առնչությամբ օրենսդրության բարելավման վերաբերյալ ձևավորված պատկերացումները: Կարծում ենք, որ, առաջին հերթին, դա պայմանավորված է իրավական մշակույթի պակասով, ինչը հանդիսանում է իրավական բարեփոխումների ողջ գործընթացը կանխորոշող կարևոր գործոն, և առանց որի հնարավոր չէ ապահովել ինչպես բնականոն իրավաստեղծ գործունեություն, այնպես էլ իրավաչափ իրավակիրառ պրակտիկա, այսինքն, հասարակության շրջանակներում առանց բավարար իրավական մշակույթի ձևավորման՝ արտասահմանյան լավագույն օրենսդրական փորձի ներդրումը դատապարտված է ձախողման: Այս խնդիրն արդիական է ողջ աշխարհում և, հատկապես, հետխորհրդային երկրներում:Վերոգրյալից ելնելով կարելի է նշել, որ ընտրական վեճերի համակողմանի քննություն երաշխավորող ընթացակարգերի մշակումը նույնպես հանդիսանում է ընթացող իրավական բարեփոխումների դրսևորումներից մեկը: Դրանց քննության և լուծման արդյունքում վեր են հանվում նաև ընտրական օրենսդրության մեջ առկա անկատարություններն ու իրավակիրառ պրակտիկայում դրսևորվող թերությունները: Այդ իսկ պատճառով, թեմայի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն մշակել ընտրական վեճերի օբյեկտիվ քննություն և լուծում երաշխավորող ընթացակարգերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեսական դրույթներ, աջակցել գործող ընտրական օրենսդրության կատարելագործմանն ու ներդաշնակեցմանն ուղղված գործընթացներին, հատկապես, ներկայումս ընթացող սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, այլև նպաստել ողջամիտ իրավակիրառ պրակտիկայի ձևավորմանը: Թեմայի արդիականությունը թելադրված է նաև մեր երկրում ընթացող սահմանադրաիրավական բարեփոխումների առանցքային մի շարք ինստիտուտների առնչությամբ համալիր գիտական հետազոտություններ նախաձեռնելու և նշված բարեփոխումների բնականոն ընթացքը երաշխավորող հայեցակարգային հիմնադրույթներ առաջադրելու անհրաժեշտությամբ: Ինչպես հայտնի է, ընտրական համակարգն ինքնին դարձել է սահմանադրական բարեփոխումների կարևորագույն թիրախներից մեկը՝ ինչպիսին կլինի հայրենական ընտրական համակարգը, ի զորու կլինի այն նվազեցնելու ընտրական վեճերը. այս և նմանաբնույթ հարցադրումներին հնարավորինս սպառիչ ու, ընդ որում, գիտագործնական չափանիշներով պատասխաններ առաջադրելու համար անհրաժեշտ է կոնկրետ հարցադրումներով համակողմանի տեսական հետազոտություն:Ընտրական վեճերի վերաբերյալ որոշ դատողությունների կարելի է հանդիպել հայրենական իրավագետների առանձին աշխատություններում, սակայն դրանք դեռևս չեն հետազոտվել որպես ինքնուրույն ուսումնասիրման նյութ, համակողմանիորեն չեն ուսումնասիրվել դրա սահմանադրաիրավական և վարչաիրավական ասպեկտները: Վերը նշված հեղինակներն ընտրական վեճերին անդրադարձել են այնքանով, որքանով այն անհրաժեշտ է եղել այլ հարցադրումներով իրենց ուսումնասիրությունն առավել ամբողջական ներկայացնելու համար, այնինչ տվյալ աշխատության շրջանակներում հետազոտվում է ընտրական վեճ իրավական երևույթն ու դրա քննությանն ու լուծմանն առնչվող այն հարցերը, որոնք ինքնուրույն ուսումնասիրության կարիք ունեն: Диссертация посвящена разработке процессов, направленных на комплексное исследование избирательных споров в РА, процедур, гарантирующих их объективное рассмотрение и разрешение, усовершенствование и гармонизацию действующего избирательного законодательства, поскольку практические исследования свидетельствуют об уязвимости, нестабильности и малой эффективности избирательного законодательства. Еще будучи на стадии формирования, последнее часто подвергается ключевым, коренным изменениям, которое позволяет констатировать, что оно по крайней мере не соответствует в необходимой мере минимальным требованиям избирательного процесса, поэтому необходимо изменить, переосмыслить сформированные представления о реформах законодательства в отношении указанных институтов. Это в первую очередь обусловлено нехваткой правовой культуры, которая является важным фактором, предопределяющим весь процесс правовых реформ, и без которой не возможно обеспечивать как естественную правосозидательную деятельность, так и правомерную, правоприменительную практику. Объектом изучения являются те правовые рычаги, которые направлены на реализацию защиты нарушенных во время избирательного процесса избирательных прав граждан. Предметом изучения являются теоретические положения, имеющие место в специализированной литературе, которые выявляют сущность избирательного процесса как межотраслевого института, нормативные положения, закрепленные в правовых актах, регулирующих рассмотрение и разрешение избирательных споров, а также правоприменительную практику, сложившуюся относительно решения избирательных споров, международные экспертные заключения и результаты социологических исследований. Dissertation is devoted to election disputes in the Republic of Armenia, complex analysis of procedures ensuring their objective examination and solution, development of processes directed to improvement and correspondence to applicable Elective Legislation as practical researches evidence vulnerability, instability and minimum efficiency of Elective Legislation. Having been in the formation process, the latter often inappropriately undergoes axial and fundamental changes enabling to state that it doesn’t necessarily meet minimum demands of elective processes, i.e. it’s necessary to change, to give a new meaning to formed conceptions regarding the improvement of legislation in regard of the mentioned institutes. First of all, it’s conditioned with lack of legal culture that is an important predetermining factor and it’s impossible to provide both regular law-establishing activity and legal application lawful practice without it.Legal levers directed to citizens’ violated elective rights defense at elective process are considered as research objects. Theoretic provisions in specialization literature disclosing elective disputes as an essence of inter-branch institute, normative provisions stated in legal acts regulating the examination and solution of elective disputes as well as legal application practice, formed in regard of election disputes solution, international expertise conclusions and results of sociologic researches are considered as research subjects.The goal of research is an essence disclosure of inter-branch institute, detection of conditions and reasons promoting its occurrence, complex examination of examination and solution methods as well as contribution to improvement of legislative and legal application practice, directed to election disputes settlement as a result. Proceeding from the reasons to make a complete research, the following tasks were established in work:

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы правового регулирования избирательных споров в РА. Main issues of election disputes legal settlement in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Есаян Анаит, Yesayan Anahit
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 11 Aug 2016 10:30
   Last Modified: 12 Aug 2016 14:15
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3064

   Actions (login required)

   View Item