Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գեմզարի և ալիմտայի կիրառմամբ քիմիաթերապիայի համեմատական արդյունավետությունը թոքի ոչ մանրբջջային քաղցկեղի դեպքում

Թադևոսյան, Աննա Գրիգորի (2015) Գեմզարի և ալիմտայի կիրառմամբ քիմիաթերապիայի համեմատական արդյունավետությունը թոքի ոչ մանրբջջային քաղցկեղի դեպքում. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երեվանի պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1790Kb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (425Kb) | Preview

   Abstract

   Չարորակ նորագոյացությունների բուժումը արդի բժշկության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, որը բացատրվում է ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, հիվանդացության ցուցանիշների չվերահսկվող աճով, ինչպես նաև դրանց բուժման անբավարար արդյունքներով: Քիմիաթերապիան` չարորակ նորագոյացությունների համալիր բուժման հիմնական եղանակներից մեկն է: Հիվանդացության աճի հետ կապված հակաուռուցքային պայքարը ձեռք է բերել ոչ միայն բժշկական , այլ նաև սոցիալական և տնտեսական նշանակություն: Վերջին 15-20 տարիներին զգալի առաջընթաց է դիտվել մի շարք չարորակ նորագոյացությունների դեղորայքային բուժման ոլորտում ,այդ թվում նաև թոքի ոչ մանրբջջային քաղցկեղի: Առաջին հերթին դա կապված է այնպիսի դեղամիջոցների սինթեզմամբ , ինչպիսիք են ` պլատինային ածանցյալները, էթոպոզիդը, տաքսանները, վինոռելբինը, գեմցիտաբինը, ալիմտան, տարսեվան, իռեսսան , կրիզոտինիբը և այլն: Մոնոկլոնալ հակամարմինների, հակաանգիոգեն դեղամիջոցների ակտիվ ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ակընկալել քիմիաթերապիայի հաջող զարգացում, հատկապես ԹՈՄՔ-ի բուժման գործում:Սակայն այս խնդրում կարևոր է դեղորայքային կայունության առաջացման մեխանիզմների և այն հաղթահարելու ուղիների ուսումնասիրությունը: Այս խնդրի լուծման հնարավոր ուղին՝ հակաուռուցքային նոր դեղամիջոցների սինթեզումն է, ինչպես նաև արդեն գործածվող ցիտոստատիկների զուգակցմումը և ներարկվող դոզաների օպտիմալացումը: Մյուս կարևոր ուղին՝ մի շարք ցիտոկինների, լիմֆոկինների խտության աստիճանների որոշումն է անգիոգեն ու ապոպտոտիկ գործոնների հետ ,որոնք ներառված են ԹՈՄՔ-ի III և IV փուլերում գտնվող հիվանդների կոմպենսատոր իմուն պատասխանի կարգավորման մեջ: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս որոշել ուռուցքի ագրեսիվության աստիճանը , անհատականացնել քիմիաթերապիայի սխեման , ինչպես նաև ունենալ հիվանդների ապրելիության որոշ կանխատեսնող գործոններ: Данное исследование, выполненное в отделении химиотерапии НЦО МЗ РА, посвящено изучению непосредственных и отдаленных результатов лечения 248 больных НМРЛ в III-IV стадиях комбинациями гемзар или алимта с цисплатином и сравнение этих схем с комбинацией этопозид и цисплатин. Оценена эффективность, токсичность трех комбинаций, время до прогрессирования, общая выживаемость и качество жизни. У 37 больных оценена значимость некоторых биомаркеров-цитокинов и молекулярно-генетических маркеров VEGF, P53, CD-95 и аппоптоза, как факторов прогноза и при мониторинге химиотерапии. Результаты лечения оценивались согласно стандартизированным критериям ВОЗ, а оценка токсичности – согласно рекомендациям ВОЗ и шкале токсичности CTC NCIC и качество жизни по шкале EORTC QLQ-C30 version 2,0. Материал был подвергнут статистической обработке на IVM с использованием программных средств Windows Exel Microsoft и по Pearson. Лечение 248 больных НМРЛ в III и IV стадиях проведена по трем комбинациям-гемзар и цисплатин (Iгруппа-100больных), этопозид и цисплатин (II-группа-100больных), алимта и цисплатин (III-группа-48 больных) при различных морфологических формах. Установлено, что комбинация гемзар и цисплатин является весьма активной при распространенном НМРЛ. Частота полной и частичной регрессий опухоли составляла 30%, а стабилизация процесса-55%, чаще при лечении во II-линии, причем 22% и 28% при плоскослеточном раке и 7% и 13% при аденокарциноме соответственно, при минимальной токсичности. Объективные эффекты схемы алимта и цисплатин зарегистрированы у 33%, стабилизация у 56,3% больных (I-III линии), чаще при аденокарциноме (27,1% и 43,8%), чем при плоскоклеточном раке (6,3% и 12,5% соответственно), при низкой токсичности лечения (Р<0,05). Общая выживаемость больных, леченных с эффектом и стабилизацией процесса в I группе составляла 15,1мес., а в III группе -13,7мес. При оценке эффекта в зависимости от морфологической структуры общая выживаемость составляла 16,2мес. и 11,4мес (при плоскослеточном раке) и 14,0мес. и 15,9 мес.(при аденокарциноме), т.е. продолжительность жизни больных в I группе при плоскоклеточном раке (16,2мес) почти одинакова у больных III-группы (15,9мес) при аденокарциноме. Комбинация этопозид и цисплатин (контрольная группа) продемонстрировала также высокую эффективность (45%) и стабилизация процесса (40%), чаще при плоскоклеточной форме (29,0%), чем при аденокарциноме (12,0%). Также высокие показатели связаны с тем, что 26% пациентов были оперированы (в IIIA и IIIB стадиях) и лечение получали в адъювантном режиме. Из них 11% - получили также радиотерапию, что повысило несомненно эффективность. Общая выживаемость во II группе (ЕР) также высока и составляла 14,9мес. при плоскоклеточном раке и несколько ниже (10,2мес) при аденокарциноме. Корреляционный анализ (по характеру взаимосвязи различных параметров) оценки результатов лечения показал отрицательную взаимосвязь между признаками “ стадия заболевания”, “распространенность процесса” и “выживаемость”. При изучении сывороточных уровней цитокинов установлено повышение их у большинства больных, леченных в I и II группах, отмечено также снижение продукции ИФН –гамма у больных, леченных с полной регрессией опухолевого процесса. Высокие концентрации CD95 отмечены у 91% больных с прогрессированием заболевания и сопровождались повышенным уровнем Р53, VEGF. Все это позволило прогнозировать течение заболевания, проводить мониторинг химиотерапии и резистентность к ней. This study, performed in the department of chemotherapy SCO , HM of RA, is dedicated to the study of immediate and long-term results of treatment of 248 patients with NSCLC in stages III-IV in combination of Gemzar or Alimta with cisplatin and in comparison of these schemes with a combination of cisplatin and etoposide. Evaluating the efficacy, toxicity, time-period of progression, overall survival and quality of life of the three combinations. In case of 37 patients the significance of certain biomarkers, cytokines and molecular genetic markers VEGF, P53, CD- 95 and appoptoza were evaluated as prognostic factors and in monitoring chemotherapy. The treatment results were evaluated according to standardized criteria of WHO, toxicity assessment - as recommended by WHO and the scale and toxicity of CTC NCIC was evaluated by the quality of life on a scale of EORTC QLQ-C30 version 2,0. The material was subjected to statistical processing on IVM using software Windows and Microsoft Exel Pearson. Treatment of 248 patients with NSCLC in stage III and IV was held in three combinations: gemzar and cisplatin (I group – 100 patients), etoposide and cisplatin (II group - 100 patients), alimta and cisplatin (III group, 48 patients) in different morphological forms. It was found out that the combination of gemzar and cisplatin is very active in advanced NSCLC. The frequency of complete and partial tumor regression was 30% from which 22% in squamous cell carcinoma and 7% adenocarcinoma. Often in the treatment of II line, the stabilization of the process was 55% from which 28% in squamous cell carcinoma and 13% in adenocarcinoma. Objective effects scheme of alimta and cisplatin were recorded in 33%. In case of 56.3% of patients complete and partial tumor regression was envisaged (I-III line). The effect was often better in adenocarcinoma (27.1% and 43.8%) than in squamous cell carcinoma (6.3% and 12.5%, respectively), with low toxicity treatment (P <0.05). The overall survival of patients treated with gemzar and cisplatin, in the I group was 15,1 months, and in group III (treated with alimta and cisplatin) the result was 13,7months. While assessing the overall survival depending on the morphological structure with the use gemzar and cisplatin, the result was 16,2 months in squamous cell carcinoma and 14,0 months in adenocarcinoma. The result of the use of alimta and cisplatin was 11,4 months in squamous cell carcinoma and 15.9 months in adenocarcinoma. Accordingly, the life expectancy of patients in I group with squamous cell carcinoma (16,2 months) is almost the same than in III group in case of patients with adenocarcinoma (15,9 months). The combination of etoposide and cisplatin (control group) also showed high efficiency (45%), the stabilization process was 40%, most often in the form of squamous cell carcinoma (29.0%) than in adenocarcinoma (12.0 %). Such high rates were also connected with the fact that 26 % of patients had been operated before in stages IIIA and IIIB, and, subsequently, were treated with adjuvant chemotherapy. 11 % of these patiets had also received radiotherapy, which undoubtedly increased the efficiency. The overall survival in group II ( EP ) is high was well and amounted to 14,9 months in squamous cell cancer, meanwhile it was low (10,2 months) in adenocarcinoma.The evaluation of correlation analysis (by the nature of the coloboration of various parameters), showed a negative ratio of " the stage of the disease ", " prevalence of the process " and "survival ." Increase of cytokines was found in the majority of patients treated in I and II groups during the study of serum levels of cytokines, and also decrease of IFN gamma production was established among patients with complete regress. High concentrations of CD95 was observed in 91% of patients with disease progression and it was accompanied with an increased level of P53 , VEGF. All the above mentioned made it possible to forecast the course of the disease, to conduct monitoring of chemotherapy and the resistance thereto.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Сравнительная характеристика гемзара и алимты при немелкоклеточном раке легкого. Comparative characteristics of Gemzar and pemetrexed in NSCLC.
   Uncontrolled Keywords: Тадевосян Анна Григорьевна, Tadevosyan Anna
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 11 Aug 2016 14:12
   Last Modified: 12 Aug 2016 09:26
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3073

   Actions (login required)

   View Item