Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ժամանակը Սերո Խանզադյանի պատմավեպերում

Դավթյան, Հայկանուշ Յուրիի (2015) Ժամանակը Սերո Խանզադյանի պատմավեպերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1074Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (502Kb) | Preview

   Abstract

   Աշխատանքը նվիրված է Սերո Խանզադյանի պատմավեպերում ժամանակի կատեգորիայի բնութագրմանը: Քանի որ ժամանակն ու տարածությունը անքակտելիորեն կապված են միմյանց հետ, ատենախոսության մեջ փորձել ենք Ս.Խանզադյանի պատմավեպերում ներկայացնել նրանց միասնականությունը, որն ունի ոչ միայն բովանդակային, այլև ձևակառուցվածքային գործառույթներ և իր ազդեցությունն է թողնում կոմպոզիցիայի ու սյուժետային շղթայի կառուցվածքի տրամաբանության վրա: Ս.Խանզադյանի պատմավեպերում ժամանակի համապատկերը, մի դեպքում «խտացվում է մեկ պահի մեջ»`ամփոփելով մեծ ժամանակաշրջանի բովանդակությունը, մի այլ դպքում երկարացվում` «տալով մեկ ակնթարթում կատարված դեպքերի համակողմանի ուսումնասիրությունը»: Անդրադառնալով պատմական որևէ կոնկրետ ժամանակաշրջանի` գրողն անցյալում կատարված մեծ ու փոքր իրադարձությունները փորձում է ներդաշնակել ներկայում ընթացող դեպքերին, գեղարվեստական տարածություն ներմուծել պատմական անցյալի այն դրվագներն ու երևույթները, որոնցում պահված պատմամշակութային ու բարոյահոգեբանական արժեքները , անցյալում իրենց համար ճանապարհ հարթելով, աշխատում են այսօրվա համար: «Ժամանակը Սերո Խանզադյանի պատմավեպերում» թեման արդիական է այն առումով, որ հնարավորություն է տալիս բացահայտել` Ժամանակի կատեգորիայի յուրահատուկ դրսևորումները գրողի պատմավեպերում: Ժամանակի և տարածության միասնականությունը և նրա խանզադյանական ընկալումները: Ամբողջացնել անվանի գրողի ստեղծագործական դիմանկարը: Ուսումնասիրության առարկան Ս.Խանզադյանի պատմավեպերն են։եՈսումնասիրության նպատակն է Ս.Խանզադյանի պատմավեպերում ներկայացնել ժամանակի կատեգորիան, ժամանակի ու տարածության անքակտելի միասնականությունը: Ուսումնասիրության խնդիրն է մերօրյա տեսանկյունից իմաստավորել պատմության փիլիսոփայության ու դասերի խանզադյանական մեկնությունները: Предметом исследования в диссертации «Время в исторических романах Серо Ханзадяна» являются исторические романы писателя, составляющие значительную часть его богатого литературного наследия («Мхитар Спарапет» , «Заговорите, гору Армении», «Царица армянская», « Шуши», «Андраник», «Гарегин Нжде»), а также написанные о них работы и опубликованные в периодических изданиях статьи, целью – характеристика категории времени в исторической художественной прозе выдающегося писателя и выявление обостренного чуства времени, присущего Ханзадяну, первоочередной задачей – осмысление ханзадяновских трактовок философии истории, уроков прошлого с современной точки зрения. Поскольку время и пространство неразрывно связаны друг с другом, мы пытаемся представить их единство, которое в исторических романах С.Ханзадяна выполняет структурные функции и включает в себя не только содержательные , но и структурообразующие элементы художественного произведения, а также оказывает влияние на формирование логики композиции и построения сюжетной цепочки. Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. В первой главе мы обратились к тем романам С.Ханзадяна, действие которых происходит в первой и последней четвертях XVIII века и охватывает достаточно широкий пространственный диапазон («Мхитар Спарапет», «Шуши» ). Несмотря на то, что действие событий первой и последней четвертей XVIII века, описанных в произведениях «Мхитар Спарапет» и «Шуши», происходит в горах Сюника и Арцахе, эти события разворачиваются и получают дальнейшее развитие в самых разных областях Армении и даже выходят за ее пределы, достигая Турции и Ирана, Ближнего Востока, Апшеронского полуострова, Северного Кавказа, Санкт-Петербурга и других мест. Какв вышеупомянутых, так и в остальных романах С.Ханзадяна, время выступает в самых различных измерениях, в своих «открытых» и «замкнутых в себе» проявлениях: в одном случае совпадают реальное и историческое время, в другом – мы видим многообразные потоки времени. Ход развития событий в этих романах обусловлен в значительной мере факторами времени, которые определяют направления движения, вовлекаю1т в освободительную борьбу наделенных чувством времени людей – лидеров в борьбе за существование и бойцов за свободу, обьединяют внутренний потенциал народа, выявляют его скрытие возможности, волю и несгибаемый дух. В первой главе подчеркивается определяющая роль филисофских понятий времени и пространства в вопросах формирования духовной сущности, становления личности. Нами акцентируется тот факт, что образы героев указанных романов являются пораждением своей эпохи, и действуют они согласно требованиям времени. Эпоха героизирует их, толкает на самопожертвование, вовлекает в свою стихию. The research subject of <<Time in Sero Khanzadyan’s historical novels>> are historical novels / Mkhitar Sparapet, Speak, Armenian mountains, Armenian queen, Shushi, Andranik, Garegin Njdeh/, that form the main part of the writer’s rich literary heritage, researches and printed articles about them. The aim of this work is to characterize the category of time in famous writer’s historical prose, to show Khanzadyan’s sharpened intuition of time, putting forward a problem of comprehension of the author’s comments about history lessons, history’s philosophy from the point of view of our days. As time and distance are connected to each other, that’s why we try to show their unity in Khanzadyan’s historical novels, which has structural functions and includes not only content, but also formal-structured elements of literary-art works, its influence on the composition and logic of the structure. In the first chapter we touch upon the novels, where the actions take place in the first and last quarters of the 18th century including large regional districts /Mkhitar Sparaept, Shushi/ . In these novels the events in Syunik and Artsakh in 18th century are described, but these actions were spread and developed in different provinces of Armenia, even reached to Turkey and Iran, Middle East, Apsheron Peninsula, North Caucasus, St.-Petersburg and elsewhere. In all the novels we can see the time category with its different dimensions , with its <<open>> and <<closed>> shows, in one case the real and historic times are the same, in another case we can see different streams of time. .In these novels the process of spreading of actions are conditioned by time. In Chapter 1 we show the specific role of time and distance in the development of strong personalities. The main images of the novels are created by time, and that time made them heroes for the difficult war of liberation and independence. In Chapter 2 we study the novels describing the Armenian genocide in 1915 / Speak, Armenian mountains, Andranik/ , where the actions include not so long period / 2 decades of the 20th century/, but it shows that our neighbours the Turks have been bandit, bloody, spiteful, swindler not only in our days, but also long ago. In these novels the author shows the Armenians fight for freedom in Artsakh. And history teaches that our nation should rely only on himself, and this is the main truth for Armenians in their struggle against their enemies. The Chapter 3 is about one of the masterpieces of the Armenian historical novels <<Armenian queen>>. It is about the events in Hayasa many centuries ago. The author’s aim is to discover the genetics of Armenians, to describe life and traditions in Hayasa, which had been the most strong and rich country in East. Here we know about the historical events and connections between Hayasa and Armenia, all traditions, customs in Hayasa and the same in present Armenia. All this prove that Hayasa had been homeland of Armenia.As a result of the examination of the theme “Time in historical novels” by Sero Khnazadyan we came to the following conclusions.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Время в исторических романах Серо Ханзадяна. Time in Sero Khanzadyan’s historical novels.
   Uncontrolled Keywords: Давтян Айкануш Юрьевна, Davtyan Haikanush Yuri
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 15 Aug 2016 11:14
   Last Modified: 31 Aug 2016 14:51
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3098

   Actions (login required)

   View Item