Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Օտար լեզուների ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակակից հիմնախնդիրները

Անդրեասյան, Հայկ Հովհաննեսի (2015) Օտար լեզուների ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակակից հիմնախնդիրները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2699Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (334Kb) | Preview

   Abstract

   Վերջին տարիներին մասնագետների, մասնավորապես ուսուցիչների վերապատրաստման համակարգի արդիականացման միտումներ են նկատվում թե' զարգացող, թե' զարգացած երկրներում: Դա բացատրվում է նախ և առաջ այն հանգամանքով, որ այդ համակարգի կայացմամբ է պայմանավորված տվյալ երկրի տնտեսության, ընդհանրապես հասարակության շարունակական զարգացումը: Այդ համատեքստում նպատակահարմար է ուսումնասիրել այն երկրների կրթական համակարգերը, որոնք կարող են նպաստել ՀՀ-ում ուսուցիչների որակավորման, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, դրանց որակի բարձրացմանը: Ինչպես հայտնի է, զարգացած եվրոպական երկրները և ԱՄՆ-ն ունեն հարուստ կրթական ավանդույթներ: Ավելին, Արևելյան Հայաստանը գտնվելով Ռուսաստանի կրթական տիրույթում, ինչ-որ տեղ նույն կրթամանկավարժական ավանդույթի շարունակողն ու զարգացնողն է եղել: Եվրոպական երկրները և ԱՄՆ-ն ունեն օտար լեզուների ուսուցիչների որակավորման բարձրացման հարուստ ավանդույթներ: Օտար լեզուների ուսուցիչների պատրաստման, վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման բավականին հարուստ ավանդույթներ են ձևավորվել ՀՀ-ում, երբ հաշվի ենք առնում խորհրդային և հետխորհրդային փորձը: Հատկապես վերջին տարիներին ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից լուրջ աշխատանքներ են կատարվել օտար լեզուների ուսուցիչների պատրաստման, վերապատրաստման գործը հավուր պատշաճի կազմակերպելու համար: Ակնհայտ է, որ արդի փուլում օտար լեզուների ուսուցիչների վերապատրաստման նպատակն ու խնդիրները շարունակական վերանայման անհրաժեշտություն ունեն: Ոչ ոք չի կասկածում, որ օտար լեզու սովորելու հնարավորությունները ՀՀ-ում մեծացել են: «Երկաթյա վարագույրի» հետևանքները միանգամից հաղթահարելը շատ դժվար է, նախ և առաջ ֆինանսատնտեսական պատճառներով: Չի կարելի թերագնահատել ավանդույթի դերը: Հայ մանկավարժները պետք է հաղթահարեն բազում հոգեբանական, գաղափարախոսական բնույթի կարծրատիպեր և բարդույթներ: Մասնագետների ազատ տեղաշարժը շատ դեպքերում սահմանափակվում է ոչ միայն ֆինանսատնտեսական, այլև անբավարար շփման մշակույթի պատճառով: Ուսուցիչները դեռևս բավարար չափով չեն օգտվում ուսուցման հեռահաղորդակցական միջոցներից և տեխնոլոգիաներից: Լուրջ դժվարություններ կան աշխարհի առաջատար ուսումնական հաստատություններում վերապատրաստվելու, գործուղումներ կազմակերպելու գործում: Անգամ հետխորհրդային հանրապետություններում կազմակերպվող գիտաժողովներին, ֆորումներին, տարբեր բնույթի հավաքներին մեր ուսուցիչները և դասախոսները դժվարությամբ են մասնակցում կամ չեն մասնակցում: Изучение опыта подготовки и переподготовки учителей иностранных языков в развитых европейских странах и США имеет большое значение для армянского педагогического сообщества. С одной стороны, в РА не могут не учесть богатый отечественный опыт переподготовки учителей иностранных языков. С другой стороны, подчеркивается значение интеграции в высоко развитые образовательные пространства. Исследование ведущих систем переподготовки учителей иностранных языков в европейских странах и США показывает, что многие модели, подходы, технологии в основном не используются в РА. Актуальность исследования обосновывается необходимостью сравнения разных образовательных традиций, внедрения передового опыта развитых стран, разработки и внедрения стратегии и динамической модели повышения квалификации учителей иностранных языков в образовательное пространство РА. Целью исследования является изучение передового опыта подготовки и переподготовки учителей иностранных языков развитых европейских стран и США и разработка эффективной, динамической модели внедрения положительного опыта в образовательное пространство РА. Задачи исследования. изучить педагогическую, психологическую литературу по проблемам подготовки и переподготовки учителей иностранных языков, проанализировать передовой опыт в области подготовки и переподготовки учителей иностранных языков, накопленный в европейских странах и США, а также в Армении, выявить особенности педагогических подходов, моделей, технологий, проверенных на практике с точки зрения проектирования, организации и улучшения курсов переподготовки учителей иностранных языков, разработать эффективную, динамичную модель проектирования, организации курсов переподготовки, отбора специалистов-фасилитаторов переподготовки учителей, анализа конкретных событий и ситуаций, адаптации эффективных моделей. В результате изучения моделей, технологий, стратегий повышения квалификации учителей иностранных языков разработана интегрированная, динамичная модель, которая может быть эффективно использована в разных курсах повышения учителей и преподавателей иностранных языков. С точки зрения компетентного подхода предложены четкие требования к отбору и оценке, контролю учителей и преподавателей-тренеров, определены технологии и стратегии обеспечения их профессионального уровня, педагогические условия формирования методического мышления и культуры профессиональной переподготовки преподавателей-тренеров. It is very important to study the positive experience of training and retraining foreign language teachers in developed European countries and the United States for the Armenian educational community. On the one hand, Armenia cannot help taking into account the rich experience of teacher training gained in the USSR. On the other hand, it emphasizes the importance of integrating into highly developed educational spaces. The investigation of foreign language teacher retraining systems in Europe and the United States shows that many models, approaches, technologies are not either used or known in RA. The relevance of the research justifies by the necessity to overcome the differences between educational traditions, introduces the best practices of developed countries, develops and implements the strategy and the dynamic model of retraining into educational system of RA. The aim of the research is to study foreign language teacher training, retraining experience of developed European countries and US and to develop effective dynamic retraining model based on their positive experience. To study pedagogical and psychological literature on the problem of foreign language teachers' professional training and retraining. To analyze the progressive experience of retraining foreign language teachers in developed European countries and the USA, as well as in Armenia. To reveal the peculiarities of pedagogical approaches, models, technologies, strategies proved in practice and from the standpoint of designing, organizing and improving retraining courses. 4. To develop the effective, dynamic model of designing, organizing retraining courses, selecting teacher trainers, analyzing certain events and situations, adapting effective models. As a result of studying the foreign language teacher retraining models, technologies, strategies the integrative, dynamic model was developed, which can be effectively used in different foreign language teacher and lecturer retraining courses. It produces distinct demands from the point of view competent approach to selecting, assessment, control of teachers and teacher-trainers and determines the technologies and strategies of providing their professional level, pedagogical conditions of forming methodological thinking and culture of professional retraining teacher trainers.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Современные проблемы переподготовки учителей иностранных языков. The modern problems of retraining foreign langauge teachers.
   Uncontrolled Keywords: Андреасян Гайк Оганнесович, Andreasyan Hayk Hovannes
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 16 Aug 2016 16:12
   Last Modified: 31 Aug 2016 11:59
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3110

   Actions (login required)

   View Item