Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ապագա մանկավարժների ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը ուսումնառության տարիներին

Քելոյան, Մարի Հարությունի (2015) Ապագա մանկավարժների ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը ուսումնառության տարիներին. PhD thesis, Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2094Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (391Kb)

   Abstract

   Բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում կրթական բարեփոխումները միտված են որակի ապահովմանը և աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ կադրերի նպատակային պատրաստմանը, որոնք արձանագրված են միջազգային և ՀՀ բարձրագույն կրթության համապատասխան փաստաթղթերով և օրենքներով: Բազմաթիվ հետազոտողներ պարբերաբար անդրադառնում են բարձրագույն դպրոցի ուսումնական գործունեության հայեցակարգի վերանայմանը Ջ. Բիգգս, Դ. Քոլբ, Բ. Զիմմերման, Փ. Պինթրիչ, Դ. Չանք, Բ. Անանև, Ա. Մարկովա, Վ. Շադրիկով, Ի. Զիմնյայա, Վ. Յակունին, Վ. Սլաստենին, Ն. Կուզմինա, Ա. Օռլով, Մ. Դվորյաշինա, Ե. Շիյանով, Վ. Կարապետյան, Ս. Գևորգյան, Ա. Բերբերյան և այլոք` ներառելով այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք առավելապես կապված են մտավոր ոլորտի ակտիվացման, հոգեբանական պատրաստվածության, մանկավարժամեթոդական հնարների կիրառման գործընթացների հետ:Ուսումնասիրությունների զգալի մասը (Ռ. Լինդսեյ, Վ. Յակունին, Ռ. Վեյսման, Ա. Օռլով, Տ. Մատիս, Ֆ. Ռախմատուլինա, Ա. Ռեան, Յա.Կոլոմինսկի, Ե. Պատյաևա և այլոք¤ վերաբերում է մոտիվացիայի հիմնարար գաղափարին, ուսումնաիմացական դրդապատճառների կազմավորմանը, որոնք էական դեր են կատարում բարձրագույն կրթության մասնագետների պատրաստման գործընթացում: Տեսափորձարարական տարաբնույթ հետազոտություններով ապացուցվում է, որ մոտիվացիայի դրական աճն էական ազդեցություն է ունենում ուսումնառության գործընթացի վրա, քանի որ ուսումնառողներին դրդում է ակտիվ ուսումնական գործունեության, որոնողական և ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման: Մոտիվացիոն համակարգի կազմավորման գործընթացը բարդ է ու տևական, քանի որ արտաքին և ներքին մի խումբ դրդապատճառների շարժընթացները պարբերաբար փոփոխվելով առաջ են բերում որակական նորագոյացություններ, որոնք կոնկրետ իրավիճակներում հնարավորինս դրսևորվում են ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային ակադեմիական հոսքեր, կուրսեր, խմբեր և այլն¤ մակարդակներում: Բուհական ուսումնառության ընթացքում մոտիվացիոն համակարգի կազմավորումը հաճախ տարերային բնույթ է կրում, քանի որ յուրաքանչյուր ուսումնառող ուսումնական գործունեության ընթացքում առնչվում է բազմաթիվ ուսումնական դժվարությունների հետ, որոնք այս կամ այն չափով խոչընդոտում են նրա ուսումնառությանը և նպաստում դրդապատճառների աստիճանական նվազմանը: Հետևաբար ուսումնական մոտիվացիայի համալիր ուսումնասիրությունը` կապված ա¤ ուսումնական դժվարությունների բացահայտման և բ¤ ուսումնական դրդապատճառների հատուկ ծրագրերով նպատակային ձևավորման հետ, թույլ է տալիս բացահայտել նոր հնարավորություններ՝ հիմնախնդրի գործընթացային և կառուցվածքագործառութային մեկնաբանման տեսանկյունով: Հիմնախնդրի այս ենթատեքստով առաջադրմամբ էլ հիմնավորվում է սույն թեմայի արդիականությունը: Учебные мотивы, как ключевой психологический компонент учебного процесса, прямо или косвенно подвергаются постоянным изменениям под воздействием любых реформ, инноваций, имеющих место в системе образования. Изучение учебной мотивации и мотивов с точки зрения процессуальных и структурно-функциональных подходов выявляет новые возможности для интерпретации данной проблемы. Этим и обосновывается актуальность исследования. Цель исследования. Выявить иерархию учебных мотивов будущих педагогов, выраженность их динамики в разных академических группах и разработать учебную программу активизации внутренних мотивов. Предполагается, что в условиях целенаправленного формирования и дальнейшего развития учебных действий активизируется процессуальный компонент учебных мотивов, что приводит к росту внутренних учебно-профессиональных мотивов студента. Задачи исследования. 1.Проанализировать теоретико-экспериментальные основы, структурно-функциональную систему учебных мотивов и учебной мотивации, условия и средства их проявлений. 2.Выявить связи, существующие между ценностями и мотивационной системой, с уточнением основных подходов. 3.Выявить компоненты, выступающие в качестве учебных мотивов в процессе осуществления учебной деятельности, 4.Выявить доминирующие учебные мотивы и их динамику с 1-го по 4-ые курсы естественнонаучных и гуманитарных потоков, 5.Проанализировать доминирующие учебные мотивы у студентов гуманитарных и естественнонаучных потоков с «низкой», «средней» и «высокой» успеваемостью, 6.Сравнить выраженность и специфические особенности учебных ценностей в гуманитарных и естественнонаучных потоках, 7.Выявить корреляционные связи компонентов мотивационно-ценностной системы, 8.Выявить учебно-познавательные действия, направленные на понимание учебного текста и их особенности у студентов с различной академической успеваемостью, 9.Утвердить алгоритм выполнения обучающей программы, предложенной на базе учебных действий, как механизма постепенного формирования мотивов работы с учебным текстом. Learning motives, considered to be a key psychological component of the educational process, are directly or indirectly influenced by any reform, innovation in the education system.The study of the learning motivation and the learning motives in processual and structural-functional context reveals new opportunities in interpretation of this issue and justifies the actuality of the research. The aim of the Research: to reveal the hierarchy of future teachers' learning motives, the dynamics of their manifestation in different Grade Point Average (GPA) groups and develop a training program to activate the intrinsic motivation of learners.Research Hypothesis: it is suggested that the processual component of learning motives is activated in the conditions of the purposeful formation and development of the learning actions, leading to the growth of the learners' internal learning and vocational motivation. For the fulfillment of the principal aim the following goals have been put forward. 1.Analyze the theoretical and experimental research data on learning motivation, its structure and functions,the conditions and means of their manifestation, 2.Reveal the key relations between values and motivation system, specifying the relevancy of main approaches on this issue, 3.Identify the components that act as learning motives in the learning implementation process. 4.Expose the dominant learning motives and their dynamics in the faculties of humanitarian and natural sciences from the 1st up to the 4th years of study, 5.Analyze the dominant learning motives of students with “low”, “middle” and “high” GPA, 6.Compare the expressiveness of educational values and its characteristics in the faculties of humanitarian and natural sciences, 7.Reveal the correlational links between educational values, learning motives and GPA, 8.Expose the actions of the text comprehension and compare its characteristics for the students with “low”, “middle” and “high” GPA, 9.Substantiate the purposefullness of the training program as a psychological mechanism ofthe intrinsic learning motives' development.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Динамика учебных мотивов будущих педагогов в годы обучения,The dynamics of learning motives of future pedagogues during the years of study.
   Uncontrolled Keywords: Келоян Мари Арутюновна, Keloyan Mari Harutyun
   Subjects: Psychology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 17 Aug 2016 10:43
   Last Modified: 12 Dec 2016 11:33
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3118

   Actions (login required)

   View Item