Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արդի հայերենի ասացական բայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծություն

Դոխոյան, Ռուզաննա Յուրիի (2012) Արդի հայերենի ասացական բայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (209Kb) | Preview

  Abstract

  Հայ լեզվաμանության մեջ մինչ օրս μայական μառապաշարի իմաստային դասակարգման համալիր վերլուծության որևէ փորձ դեռևս չի կատարվել: Հետևաμար, ասացական μայերի μառաիմաստային խմμի ձևավորումը, իմաստային առանձնահատկությունների վերհանումն ու գործառությունը հնարավորություն կընձեռեն μայական μառապաշարը դասակարգելու ըստ որոշակի μառաիմաստային խմμերի` նպաստելով այդ ոլորտում գործող իմաստային խմμավորումների կանոնակարգմանն ու համակարգային փոխադարձ կապերի μացահայտմանը: Այսպիսով` թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է μայական μառապաշարի իմաստաμանության համակարգային հետազոտության անհրաժեշտությամμ, թելադրված է արդի լեզվաμանության զարգացման հրամայականով: Ճշգրտելով իմաստաμանության մեջ շրջանառվող որոշ տերմինների(թեմատիկ խումμ, μառաիմաստային խումμ, իմաստային դաշտ) իմաստն ու գործածությունը` արդի հայերենի ասացական μայերի իմաստային խմμավորումը դիտարկել ենք իμրև μառաիմաստային խումμ` կատարելով համակարգային վերլուծություն: Առաջադիր նպատակը իրագործելու համար փորձել ենք լուծել հետևյալ հիմնախնդիրները. Ձևավորել ասացական μայերի μառաիմաստային խումμը` ճշգրտելով խմμի սահմանները: Կատարել այդ μայերի իմաստակառուցվածքային վերլուծությունը` իմաստային դաշտերի սկզμունքով(միջուկային և եզրային իմակների ստորակարգության հաշվառմամμ): Դասակարգել μանավոր խոսքի ասացական μայերը երկու սկզμունքով` իմաստահարացուցային և շարակարգային` տալով հարացույցների նկարագրությունը, շարադրելով շարակարգային առանձնահատկությունները: Քննել ասացական μայերի իմաստային առնչությունները μառաիմաստային այլ խմμերի հետ: Դիտարկել ասացական μայերը խոսքային ակտերի լույսի ներքո` կաղապարելով համապատասխան խոսքային իրադրություններ: В армянском языкознании до сих пор не намечалось ни одного комплексного исследования семантической классификации глагольной лексики. Следовательно, тема очень актуальна, обусловлена необходимостью комплексного изучения семантики глагольной лексики. Целью нашего исследования является тщательное изучение и анализ лексико-семантической группы глаголов говорения современного армянского языка. Вышеупомянутые глаголы благодаря своим парадигматическим и синтагматическим связям, синтаксическим и стилистическим особенностям играют системообразующую роль в глагольной лексике, базируясь на конкретных речевых процессах. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокра-щений и аббревиатур, библиографии, двух приложений: пяти таблиц подпарадигм глаголов говорения; 2. трех словников трех классов глаголов говорения. Во введении обосновывается актуальность темы, излагается история изучения группировок в области семантики глагольной лексики в арменоведении и в русистике. Выдвигаются цель и задачи исследования. В первой главе (§Семантическая классификация глаголов говорения¦)описывается семантико-парадигматическая классификация глаголов говорения через двухстепенчатую систему. На первой ступени они подразделяются на три класса: подлинные, или первичные глаголы говорения (868), вторичные (186) и переносные (295). На второй ступени первичные глаголы подразделяются на следующие подпарадигмы: глаголы сообщения, глаголы общения, глаголы рассуждения, глаголы побуждения, глаголы описания. Затем дифференцируются вторичные и переносные глаголы, которые лишены семантически противопоставлений и только в контексте приобретают признак говорения. Описываются пересечения лексико-семантических групп глаголов мышления и звучания с группой глаголов говорения, в результате чего последняя пополняется и образуются контекстные глаголы говорения. In the Armenian Linguitstics no attempt has been done in the complex analysis of the semantic classification of the verbal vocabulary by now, therefore the theme is modern conditioned by the necessity of the semantic system research of that vocabulary. The aim of the thesis is the detailed research and analysis of the semantic group of the verbs of the group ''say'' of modern Armenian as those verbs play a system-forming part in the verbal vocubulary with their paradigmatic and syntagmatic links, with their rich syntactical and stylistic particularities based on the concrete speech functions. The thesis consists of the introduction, three chapters,conclusions, the lists of abridgments, abbreviations, fiction and scientific literature and two appendices, where you can find five tables of sub-paradigms of the verbs of the group ''say'' of Armenian, glossaries of three classes of the verbs of the group ''say''. In the introduction the history of examination of the problems of groupings used in the semantic sphere of verbal vocabulary is stated briefly in Armenology and Russianology. In the first chapter(The Semantic classification of the verbs of the group ''say'') the semantic-paradigmatic classification of the verbs of the group ''say'' of modern Armenian is described by two-degree system. In the first degree they are divided into three classes: essential or primary(868), secondary (186), figurative(295). In the second degree of classification the essential or primary verbs of group ''say'' are divided into the following sub-paradigms: reportive, communicative, reflective, instigative, descriptive. Then the secondary and figurative verbs of the group ''say'' are differentiated, which are deprived of semantic contrasts and they acquire a property of ''say'' only in the context. The crossing of the word semantic groups of ''say'' and ''think'', ''say'' and ''onomatopoeic'' are descripted, in the result of which the word-semantic group of the verbs of the group ''say'' is completed as well as those of the context are created.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Структурно-семантический анализ глаголов говорения современного армянского языка. The semantic-structural analysis of the verbs of the group "say".
  Uncontrolled Keywords: Дохоян Рузанна Юрьевна, Dokhoyan Ruzanna Yuri
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 23 Aug 2016 14:09
  Last Modified: 21 Mar 2017 10:09
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3207

  Actions (login required)

  View Item