Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում

Հովհաննիսյան, Վահե Վաղինակի (2015) Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (292Kb) | Preview

  Abstract

  Յուրաքանչյուր քաղաքակիրթ և իրավական պետության համար քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների սուμյեկտիվ իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանությունն առաջնային նշանակություն ունի: Հետևաμար, իրավական պետություններն ուղղակիորեն պարտավոր են քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների խախտված կամ վիճ արկվող իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար այնպիսի գործուն կառուցակարգեր ապահովել, որոնք առավելագույնս կերաշխավորեն նաև վերջիններիս դատական պաշտպանության իրավունքի լիարժեք իրացումը: Հայաստանի Հանրապետությունը (այսուհետ` նաև ՀՀ) ևս, հետամուտ լինելով այս գաղափարին, Սահմանադրությամμ (հոդվածներ 1, 5, 18, 19, 91-98 և այլն) ամրագրել է իրավական պետությանը μնորոշ սուμյեկտիվ իրավունքների դատական պաշտպանության հիմնադրույթները, որոնք էլ իրենց հերթին ելակետ են հանդիսանում ճյուղային օրենսդրության ստեղծման, զարգացման և կատարելագործման համար: Ընդ որում, քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների դատական պաշտպանության լիարժեք իրացումն ուղղակիորեն պայմանավորված է դատական իշխանության մարմինների արդյունավետ գործունեությամμ, նրանց կողմից կայացվող դատական ակտերի որակով, որպիսի ապահովման գործում իր ուրույն տեղն է գրավում վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտը, որը հնարավորություն է ընձեռում վերանայել և օրենքով նախատեսվ ած հիմքերի առկայության դեպքում μեկանել (վերացնել) անօրինական և չհիմնավորված (ոչ իրավական) դատական ակտերը: Կարելի է ասել, որ վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայումը հանդիսանում է քաղաքացիական գործերով պատշաճ արդարադատության իրականացման և առաջին ատյանի դատարանում գործերի քննության օրինականության ապահովման առաջնային նշանակություն ունեցող հիմնական միջոցը: Գաղտնիք չէ, որ ՀՀ քաղաքացիադավարական օրենսդրությունը ամենաշատ փոփոխությունների ենթարկված ոլորտներից է, որն ուղղակիորեն անդրադարձել է նաև քաղաքացիական գործերով վերաքննության վարույթի իրավակարգավորման առանձնահատկությունների վրա: Ընդ որում, օրենսդրական փոփոխությունները որոշ դեպքերում եղել են այնքան արմատական, որ դրանց արդյունքում փոխվել է քաղաքացիական գործերով վերաքննության մոդելը: Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук посвящена одному из важнейших институтов гражданского судопроизводства – всестороннему изучению и анализу проблем пересмотра судебных актов в апелляционном порядке. Проблемы апелляционного пересмотра в гражданском судопроизводстве всегда находились в центре внимания ученых-процессуалистов, в рамках кандидатских и докторских диссертаций они исследовались российскими учеными как дореволюционного, так и советского периода, а также современными отечественными и зарубежными авторами. Тем не менее, действующий сегодня в правовой системе Республики Армения институт апелляции по гражданским делам пока не вполне изучен, и не существует всеохватывающих научных работ относительно данного вопроса, что обусловлено фактом переосмысления апелляционного производства в результате непрекращающихся изменений гражданско-процессуального законодательства. Актуальность темы обусловлена еще и тем, что Европейский суд по правам человека и Конституционный суд РА рядом своих решений выразили принципиальные правовые позиции относительно отдельных вопросов и сущности производства по пересмотру судебных актов в порядке апелляции, которые в полной мере не отражены в действующем законодательстве. Между тем, раскрытие проблем пересмотра судебных актов в апелляционном порядке в гражданском судопроизводстве, оценка его особенностей в правоприменительной практике и правового регулирования этого института в соответствии с принятыми РА международными обязательствами, с решениями Конституционного суда и Кассационного суда РА требуют серьезного анализа. Исходя из актуальности темы, целью исследования стали системное изучение и анализ апелляционной модели в гражданском судопроизводстве Армении, выявление теоретических и практических проблем в данной сфере, на основе результатов проведенных комплексных исследований выработка предложений по совершенствованию положений гражданско-процессуального законодательства, регулирующего производство по пересмотру судебных актов в апелляционном порядке, которые помогут привести указанный институт в соответствие с концепциями права на судебную защиту и справедливое судебное расследование, а также обеспечат его закрепление и развитие. The dissertation for acquiring scientific degree of jurisprudence doctor is devoted to complex examination and analyses of one of the most important institutions of civil procedure - the problems of appeal review of judicial acts. Problems of appeal review have always been under attention of procedural law specialists. These issues have been scrutinized within candidate and doctoral dissertations both by authors of Soviet time Russia and modern Armenian and foreign authors. However, within the legal system of the Republic of Armenia current institution of appeal review of civil cases is not thoroughly examined, and comprehensive studies do not exist. Such a situation is mostly connected with continuous amendments of the civil procedural legislation and, in this light, reevaluation of appeal review procedure. The actuality of the topic is reasoned also by the fact, that European Court of Human Rights and the Constitutional Court of RA have expressed principal legal statements on the essence and certain issues regarding the procedure of appeal review of judicial acts which are not fully reflected in the current national legislation. However, identification of the problems of appeal review of judicial acts in civil procedure, legal regulation and due evaluation of this institution and its peculiarities within the international obligations of RA, decisions of RA Constitutional Court and RA Cassation Court require comprehensive analyses. Based on the actuality of the topic, the study is aimed at systemic examination and analyses of the review model within the civil procedure of Armenia, revealing theoretical and practical problems, elaboration of suggestions for amending relevant provisions of national civil procedural legislation regulating appeal review of judicial acts. These suggestions are supposed to advantage making the given institution sound with the rights of judicial protection and fare trial as well as ensuring its functioning and further development.

  Item Type: Thesis (Doctor of Sciences)
  Additional Information: Проблемы пересмотра судебных актов в апелляционном порядке в гражданском судопроизводстве Республике Армения. Problems of appeal revew of judical acts in the civil procedure of the Rebublic of Armenia.
  Uncontrolled Keywords: Оганесян Ваге Вагинакович, Hovhannisyan Vahe Vaghinak
  Subjects: Law
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 Aug 2016 16:31
  Last Modified: 24 Mar 2017 13:27
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3246

  Actions (login required)

  View Item