Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դպրոցականների բիլաթերալ ուսուցման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

Գրիգորյան, Գրիգորի Գագիկի (2017) Դպրոցականների բիլաթերալ ուսուցման մեթոդիկան ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (140Kb) | Preview
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1958Kb)

   Abstract

   Համաչափությունը կառուցվածքների, ձևերի, շարժումների, հավա-սարակշռության, ներդաշնակության կարգավորվածության որոշիչն է, այն ունի իր հակակշիռը անհամաչափությունը «ասիմետրիան», այսինքն տարբերությունների և հակադրությունների առկայությունը: Այստեղից էլ առաջացել է աջլիկության-աջոտության, ձախլիկության-ձախոտության, ինչպես նաև ամբիտեկստրիայի, այսինքն երկձեռքայնության և հավասա- րաոտության տեսությունը: Մարդկային գործունեության և գիտելիքների մյուս ոլորտների կողքին համաչափություն-անհամաչափություն (սիմետրիա-ասիմետրիա) գործոնի հաշվառումը ֆիզիկական դաստիարակության ուսումնադաս- տիարակչական գործընթացի կատարելագործման միջոցներից է: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունի աջլիկության և ձախլիկության ավելի վաղ դիագնոստիկան, ինչը թույլ կտա վերջույթների համարժեք օգտագործման ձևավորման նպատակով որոշել լաթերալ ուղղորդված ներգործության օպտիմալ ժամանակաշրջանը: Վերջինն առավել ևս արդիական է, քանի որ մանկավարժական փորձը և դիտումները ցույց են տալիս, որ շարժողական տարբեր հնարքները ցատկեր, նետումներ, մարմնամարզության, ըմբշամարտի, բռնցքամարտի, սուսերամարտի տարրերն այս կամ այն վերջույթով դեպի աջ կամ ձախ կատարվում են բոլորովին այլ կերպ: Այս առումով գաղտնիք չէ ֆիզիկական դաստիարակության մեջ ներդաշնակության ձեռքբերումը պետք է կապված լինի շարժողական անհամաչափության բացառման խնդրի հետ: Շարժողական երկկողմայնության հիմնահարցն օրգանապես ու սերտորեն կապված է ֆիզիկական դաստիարակության համակարգի հենքային սկզբունքի անձի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման հետ: Ուստի, պատահական չէ, որ այսօր հետազոտության հատուկ առարկա են հանդիսանում որոնումները բացահայտելու մարդու շարժումներում օբյեկտիվ ներդաշնակության օրինաչափությունները: Բազմաթիվ գիտամեթոդական աղբյուրների ուսումնասիրումն ու վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ այսօր վերին ու ստորին վերջույթների շարժողական անհամաչափության սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ միասնական կարծիքը բացակայում է: Ուստի, շատ արդարացի են մի շարք մասնագետների պնդումներն այն մասին, որ ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ոլորտում շարժողական անհամաչափության հարցերը նոր են սկսվում ուսումնասիրվել (Е.Д.Хомская, 1989; К.Д.Чермит, 2006; Ա.Ա.Նա|չաջյւսն, 2001; Е.К.Аганянц, 2004; А.И.Погребной, 2007): Այս առումով ֆիզիկական դաստիարակության նախնական ուսուցման ժամանակ բիլաթերալ մոտեցումը դեռևս բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, չնայած սպորտային պատրաստության պրակտիկայում բավական աշխատանքներ կան (П.Ю.Соловьев, 2003 և այլք): Հետևաբար, որոշակի հակասություն է առաջացել բազմակողմանի ու ներդաշնակ ֆիզիկական զարգացման անհրաժեշտության, շարժողական պատրաստվածության և դպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության պրակտիկայում շարժողական անհամաչափությանը նվիրված աշխատանքների սակավության միջև: Տվյալ հետազոտության արդիականությունը այդ հակասության մեջ է: Հետազոտության նպատակն է կատարելագործել դպրոցականների ուսուցման գործընթացը շարժողական ֆունկցիայի զարգացման անհամաչափության (ասիմետրիա) հիման վրա: Աշխատանքի նպատակի իրականացման համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. որոշել 1-4-րդ դասարանների աշակերտների անհատական ան-համաչափության պրոֆիլն ու լաթերալ նախասիրությունների տարիքային դինամիկան, ուսումնասիրել ֆունկցիոնալ անհամաչափության առանձնահատկությունները շարժողական ընդունակությունների դրսևորումներում, բացահայտել ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին շարժողական գործողությունների համաչափ ուսուցման մեթոդիկայի արդյունավետությունը: Հետազոտությանգիտական նորույթն այն է, որ, տեսական և գործնական դիրքերից օգտագործելով ժամանակակից գիտական մեթոդներն ու մոտեցումները, ստացվել են հետևյալ տվյալները. ուսումնասիրվել են կրտսեր դպրոցականների շարժողական ֆունկցիայի անհամաչափության դրսևորումները, մշակվել և հիմնավորվել է տեխնիկական և շարժողական կատարելագործման մեթոդիկան ուսուցման նախնական փուլում սովորողների շարժողական ֆունկցիայի բիլաթերալ զարգացման հաշվառմամբ: Проблема функциональной асимметрии в физическом воспитании и спортивной подготовке с каждым годом привлекает внимание все большего числа исследователей. Изучение ее закономерностей представляет интерес с двух точек зрения. Во- первых, в плане профилактики и устранения нарушений в физическом развитии и двигательной подготовленности, которые возникают в результате многолетней учебы и асимметричности нагрузки (лордозы, кифозы, сколиозы, выраженная праворукость, леворукость и т.п.). Во- вторых, для решения задач более гармоничного развития двигательной сферы школьников с целью их лучшей подготовки к жизни, труду, а в некоторых случаях к овладению спортивным мастерством. В этом отношении билатеральный подход при начальном обучении движениям в физическом воспитании еще изучен очень недостаточно полно. Следовательно, сложилось противоречие между необходимостью всестороннего и гармонического развития и двигательной подготовленностью и недостаточностью работ по двигательной асимметрии в практике физического воспитания младших школьников. Актуальность данного исследования заключается в разрешении этого противоречия. Совершенствование процесса обучения школьников на основе билатерального подхода на уроках физической культуры. НАУЧНАЯ НАВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО, используя современные научные методы и подходы, были получены следующие результаты: изучены особенности проявления асимметрии двигательной функции младших школьников, разработана и обоснована методика технического и двигательного совершенствования на начальном этапе обучения с учетом билатерального развития двигательных способностей школьников. The problem of functional asymmetry in physical education and sports training every year attracts the attention of more and more growing number of researchers. Study of its regularities is topical from two points of view. First of all in the plan of prophylactic and elimination of violations in physical development and motional preparedness, which appear in the result of long-term studies and load asymmetry (lordosis, kyphosis, scoliosis, pronounced right-handedness, left- handedness, etc.). Second, for resolving the problems of more harmonious development of the motor areas of the schoolchildren which has the certain purpose to prepare them for life, labor and to the mastering of sportsmanship. In this case lateral approach during the initial training of movements in physical education is not completely studied. Hence there is difficulty between the need for a comprehensive and harmonious development and motional preparedness and lack of work on the motor asymmetry in the practice of physical education of younger schoolchildren. The relevance of the present research is the solution of the given contradiction. Purpose of the research: improvement of the training process of schoolchildren on the basis of the bilateral approach to physical education lessons. Scientific novelty: during the use of modern scientific methods and approaches have been obtained the following results: have been studied and examined the peculiarities of manifestations of asymmetry of motor function of younger schoolchildren, developed and justified methods of technical and motor perfection at the initial stage of training taking into account the bilateral development of motional abilities of schoolchildren. Theoretical importance of the research are the following: the results of the research complement and extend the idea of the existence of a problem of asymmetry in sports activity, features of its manifestations with the age and its smoothing technique in teaching and educational process. Theory and methods of physical education of younger schoolchildren is supplemented with terms and conclusions of the thesis justifying the necessity and feasibility of the bilateral approach to learning at an early stage. Practical significance of the research.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Методика билатерального обучения школьников на уроках физической культуры. Methods of bilateral education of schoolchildren on the physical education.
   Uncontrolled Keywords: Григорян Григори, Grigoryan Grigori
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 26 Aug 2016 09:53
   Last Modified: 10 Nov 2017 17:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3271

   Actions (login required)

   View Item