Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դպրոցականների շարժողական պատրաստության իրականացման մեթոդական պայմանները ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում (գյուղական դպրոցների օրինակով)

Մկրտչյան, Թուխմանուկ Լիպարիտի (2016) Դպրոցականների շարժողական պատրաստության իրականացման մեթոդական պայմանները ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացում (գյուղական դպրոցների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (838Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1841Kb)

   Abstract

   Հայաստանի ներկայիս սոցիալտնտեսական զարգացման փուլը խստացված պահանջներ է ներկայացնում մատաղ սերնդի ֆիզիկական զարգացման վիճակի և շարժողականպատրաստվածության նկատմամբ: Դրա հետ կապված մեծ արդիականություն է ձեռք բերում սովորողների համարժեք շարժողական ակտիվության խնդիրը, որի պակասը ոչ միայն ավերիչ ազդեցություն է ունենում նրանց շարժողական պատրաստվածության մակարդակի վրա, այլև կարող է բացասական անդրադարձ ունենալ ֆիզիկական վիճակի դինամիկայի վրա: Դրա լուծումը ենթադրում է դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության բոլոր բաղադրիչների, ինչպես նաև այդ ոլորտում տեսական և գործնական դրույթների քննադատական իմաստավորման ուսումնասիրում: Այսօր քննադատվում է այսպես կոչված ֆիզիկական դաստիարակության խորհրդային համակարգը, որը միասնական էր նախկին ԽՍՀՄ-ի բոլոր տարածաշրջաններում: Ներկայիս ԱՊՀ-ի երկրների դպրոցական ծրագրերը բանավիճելու տեղիք են տալիս, ուր գիտնականներն այդ խնդրի առնչությամբ իրարամերժ կարծիքներ ունեն (В.П. Лукьянов, 2001; И.Е. Шаблова, С.Г. Шипилова, 2011; Ֆ.Գ. Ղազարյան, Ա.Գ. Ստեփանյան, 2010): Աճող սերնդի աճի և զարգացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, ոչ ադեկվատ պայմաններում ապրող տարբեր տարիքասեռային խմբերի երեխաների ֆիզիկական զարգացման և շարժողական պատրաստվածության շեղումների բացահայտումը ամենասերտ կերպով կապված է առողջ մանկության խնդիրների, ուսուցման և դաստիարակության մեջ տարբերականացված մոտեցման որոնումների հետ: Մի շարք հետազոտություններում ցույց է տրվել, որ հանրակրթական դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ծրագրի բովանդակությունն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել շրջակա միջավայրն ուտարածաշրջանային պայմանները (С.С. Винокурова, 2007; В.К. Спирин с соавт., 2007 և այլք): Հետևաբար, խոսքը գնում է կոնկրետ պայման¬ներում ֆիզիկական դաստիարակության տեղայնացման մասին: Վերջին տարիներին հրատարակվել են քաղաքաբնակ դպրոցականների Ֆիզիկական դաստիարակության տարբեր հարցերին առնչվող մեծ թվով աշխատանքներ (Կ.Ս. Խաչատրյան, 2006; Ա.Պ. Մարտի¬րոսյան, 2006, Տ.Գ. Սիմոնյան, 1999; Ա.Ս. Մարտիրոսյան, 2009; Հ.Գ. Թումանյան, 1996 և այլք): Սակայն, երբ խոսքը գնում է գյուղական շրջանների մասին, ապա նմանատիպ հետազոտությունները գործնականում բացակայում են: Տարբեր տարիքի և սեռի դպրոցականների ֆիզիկական կատարելության հիմնախնդրի լուծումը հատկապես դժվարանում է գյուղական դպրոցների անբարենպաստ պատճառով: Հայաստանում դրանք կազմում են ընդհանուր դպրոցների թվի 62 տոկոսը: Գոյություն ունեն նաև գյուղական դպրոցների գործունեության այնպիսի առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են դրանց սակավաթիվությունը՝ պայմանավորված աշակերտների քանակով, զատվածությամբ, լեռնային և սահմանամերձ շրջաններում գտնվելով: Այդ առումով հատուկ ուշադրություն է պահանջում գյուղական դպրոցներում ֆիզիկական դաստիարակության դասավանդման կատարելագործման խնդիրը: Դպրոցներում որակյալ կադրերի պակասը, անբավարար նյութատեխնիկական բազան բավական ապացույց է նշված դրույթի օգտին: Այս ենթատեքստում հատուկ նշանակություն ունի մշտապես գյուղական տեղանքում բնակվող սովորողների զարգացումը: Ուստի գյուղական դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության կատարելագործման խնդիրը չի կարելի դիտարկել միջավայրի տարածաշրջանային և ազգային ազդեցությունից դուրս: Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության գյուղական շրջաններում բնակ¬վող երեխաների ֆիզիկական վիճակի գնահատման հիմնահարցը հատուկ ուսումնասիրման, առավել ևս մինչ այսօր համեմատական վերլուծության առարկա չի հանդիսացել: Ուստի Հայաստանի գյուղաբնակ դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նոր, լրացուցիչ մեթոդական մոտեցումների որոնումն ու փորձարկումը արդի և ժամանակակից խնդիր է: Изучение особенностей роста и развития подрастающего поколения, выявление отклонений в физическом состоянии детей разных возрастно-половых групп, проживающих в неадекватных условиях, самым тесным образом связано с задачами здорового детства, поисками дифференцированного подхода в обучении и воспитании. В этом плане показано, что при реализации содержания программы по физическому воспитанию в общеобразовательной школе необходимо учитывать среду обитания и региональные условия. Речь идет о рационализации процесса физического воспитания в конкретных условиях. За последние годы в нашей стране опубликованы работы, касающиеся вопросов физического воспитания городских школьников. К сожалению, подобные исследования практически отсутствуют на примере школьников, проживающих в сельской местности. Поэтому изучение этих вопросов является актуальным. выявление отстающих звеньев в двигательной подготовленности сельских школьников и обоснование методических условий ее совершенствования в процессе физического воспитания.Проблема и цель определили круг задач, необходимых для решения, которые были связаны с определением возрастных и гендерных особенностей физического состояния школьников, проживающих в сельской местности, со сравнительным анализом этих показателей городских учащихся, разработкой модельных оценочных шкал, обоснованием реальных условий повышения эффективности учебного процесса по физическому воспитанию в сельских школах Армении. Сделана одна из первых попыток изучить возрастные и гендерные закономерности физического развития и двигательной подготовленности школьников 11-15 лет, проживающих в сельской местности Армении. Проведен сравнительный анализ показателей физического состояния сельских и городских учащихся. Разработаны пути и условия повышения эффективности уроков физической культуры в сельской школе. Определено содержание вариативной части школьной программы с учетом местных сельских условий и уровня двигательной подготовленности учащихся. The study of the features of the younger generation's growth and development and the identification of variations of children’s physical conditions of different age and sex groups living in inadequate conditions, are closely connected to the tasks of a healthy childhood and to the searches of the differentiated approach in training and education. In this respect it is shown that the environment and regional conditions should be considered in the implementation of the program content on physical education in a secondary school. We are speaking about the rationalization of physical education process in specific conditions. In recent years, works on issues of physical education of urban schoolchildren have been published in our country. Unfortunately, such studies on schoolchildren living in rural areas practically don’t exist. So, the study of these issues is relevant. The identification of backward links in the motor readiness of rural schoolchildren and substantiation of methodological conditions of their improvement in physical education process. The problem and the purpose identified a number of tasks specified by the age and gender characteristics of physical condition of school children living in rural areas and necessary for the decisions. A comparative analysis of urban students' indicators, the development of model assessment scales and the substantiation of the actual conditions of increase of the educational process efficiency on physical education in rural schools of Armenia were carried out. One of the first attempts has been made for the age and gender patterns of physical development and motor readiness of 11-15 years-old pupils, living in rural areas of Armenia. The comparative analysis of indicators of physical condition of rural and urban schoolchildren has been carried out. The ways and conditions of efficiency enhancement of physical education classes in rural school have been worked out. The content of the optional part of the school curriculum in accordance with local, rural conditions and the level of students' motor readiness have been determined. The state of the physical development and motor preparedness of school children of different genders and age depend on the regional rural conditions of Ararat Valley of Armenia. The orientation of the physical education system that is currently in use targeted mainly to the optimization of the physical status of the adolescent does not allow to realize effectively the potential of physical training in the conditions of rural school. Taking into account the interests of the students and local conditions, conducting physical education lessons out the schedule of academic classes in the village school contributes to the implementation of sportization principle of the physical education process.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Методические условия реализации двигательной подготовки школьников в процессе физического воспитания (на примере сельских школ). Methodical conditions of schoolchildren’s motor training realization in physical education process (on the example of rural schools).
   Uncontrolled Keywords: Мкртчян Тухманук Липаритович, Mkrtchyan Tukhmanuk Liparit
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 31 Aug 2016 13:11
   Last Modified: 06 Dec 2016 10:01
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3328

   Actions (login required)

   View Item