Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Մանասյան, Արմեն Միլասի (2016) Ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժների կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (17Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Հանցավորության աճը, դրա բացասական միտումները հարկադրում են հասարակությանը և պետությանը համապատասխան հակազդեցություն կիրառելու։ Ցավոք հիմնականում պետությունը հակվում է հակազդեցության խիստ միջոցների կիրառման, խիստ պատիժների, մասնավորապես՝ ազատազրկում պատժատեսակը ավելի հաճախ կիրառելուն։ Մինչդեռ խիստ պատիժների, հատկապես ազատազրկման բացասական հետևանքները հանրահայտ են։ Ազատազրկման դատապարտված անձանց թվաքանակի աճը հանգեցնում է ռեցիդիվի աճի, դատապարտված անձանց քրեականացման, նրանց սոցիալական օգտակար կապերի խզման, ինչը դժվարացնում է նրանց վերասոցիալականացման և վերաինտեգրման գործընթացը, նպաստում է հասարակական հարաբերությունների քրեականացմանը, հանցավոր ենթամշակույթի տարածմանը և այլ բացասական հետևանքների: Այս է պատճառը, որ շատ երկրներում, սկսած անցած դարի 70-ական թվականներից, քրեական օրենսդրության մեջ սկսեցին ներդրվել ազատազրկման հետ չկապված այլընտրանքային պատիժներ։ Եվրոպայի Խորհուրդը և ՄԱԿ-ը իրենց հերթին սկսել են մշակել և կիրառել փաստաթղթեր, ուղղված ամբողջ աշխարհում այդպիսի պրակտիկայի ներդրմանը: Այսպես, 1981թ. Եվրոպայի Խորհրդի Խորհրդարանական Վեհաժողովը առաջարկել է մասնակից պետություններին «ազատազրկում պատժատեսակը փոխարինել այլ միջոցներով, որոնք կլինեն առավել արդյունավետ և չեն հակասի պատժի սկզբունքներին»: 1985թ. Միլանում կայացած ՄԱԿ-ի 7-րդ նստաշրջանում, հանցագործությունների կանխարգելման և իրավախախտների հետ վարվելակերպի վերաբերյալ մասնակից պետությունները ընդունել են թիվ 16 որոշումը, որտեղ ուշադրություն են դարձրել ազատազրկման դատապարտվածների թվաքանակի կրճատմանը՝ նախապատվություն տալով պատժի այլընտրանքային միջոցներին և իրավախախտների սոցիալական վերաինտեգրմանը: 1986թ. Եվրոպայի Խորհրդի նախարարների կոմիտեն ընդունել է որոշում «Ազատազրկման այլընտրանքային որոշ միջոցներ» անվանմամբ: Այդ որոշմամբ կոմիտեն առաջարկել է մասնակից պետությունների կառավարություններին ներկայացնել տարբեր այլընտրանքային պատիժներ և քննարկել քրեական օրենսդրության մեջ դրանց ներդրման հնարավորությունը: Կոմիտեն առաջարկել է մասնակից պետություններին ուսումնասիրել հանրային այնպիսի աշխատանքների ծրագիր ներդնելու հնարավորությունը, որոնք հնարավորություն են տալիս հանցագործություն կատարած անձանց սոցիալական վերաինտեգրմանը: Данное кандидатское исследование посвящено проблемам назначения и применения альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы. Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов и предложений, которые могут иметь теоретическое и практическое значение для усовершенствования законодательства, а также для практического применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Научная новизна диссертации выражается в следующих положениях, выносимых на защиту: Предлагается сформулировать понятие и цели альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы по Уголовному законодательству РА, т. е.: «Альтернативные лишению свободы наказания - это меры государственного принуждения, которые от имени государства назначаются приговором суда по отношению к лицу, признанному виновным за преступление и выражаются в лишении или ограничении прав и свобод лица, но не связанные с изоляцией осужденного от общества. Целями альтернативных лишению свободы наказаний являются-восстановление социальной справедливости, ресоциализация лица, совершившего преступление, обеспечение сохранения имеющихся у него положительных социальных связей, предупреждение преступлений». С точки зрения отрицательных последствий для осужденного и его семьи, общественные работы являются менее суровой мерой наказания, чем лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Поэтому правильным было бы изменить их места в системе наказаний и в санкциях соответствующих статей Особенной части Уголовного законодательства РА. Согласно Уголовному законодательству РА, определяя размер штрафа, суд должен учитывать имущественное положение осужденного. Кроме того, в проекте нового Уголовного кодекса РА предусматривается определение размера штрафа в соответствии с доходами осужденного. В связи с этим, предлагается при оценке имущественного положения осужденного и при определении размера его доходов учитывать не только имеющиеся доходы, но и необходимые для обеспечения его жизнедеятельности затраты. This candidate research is devoted to the problems of the appointment and the application of alternative punishments not related to deprivation of liberty. The results of the research allow to make a number of conclusions and recommendations that may have theoretical and practical importance for the improvement of the legislation, as well as for the practical application of punishments not related to deprivation of liberty. The scientific innovation of the dissertation is expressed in the following provisions, provided for the defense: It is proposed by the Criminal legislation of Armenia to establish the concept of alternative punishments not related to deprivation of liberty and their goals, i. e.: “The punishments, which are considered an alternative to imprisonment, are those measures which by a court verdict, on behalf of the State are appointed in relation to the person who is convicted of the crime, and are expressed in deprivation or restriction of rights and freedoms – due to the procedure established by law, but not related to the isolation of the convicted person from society. The purpose of punishments, which are considered an alternative to imprisonment, is the restoration of social justice, re-socialization of the person committed the crime, provision of the preservation of the existing positive social relationships, prevention of new crimes”. From the point of view of the negative consequences for the convicted person and his family, the public works are a less severe punishment than the deprivation of the right to occupy certain positions or to be engaged in certain activities. Therefore, the best would be to change their place in the system of punishments and in sanctions of the corresponding articles of the Special Part of the Criminal Legislation of the Republic of Armenia. According to the Criminal legislation of the Republic of Armenia - defining the amount of the penalty the court must take into account the financial situation of the convicted. In addition, as the criminal legislations of many countries, in the draft of new Criminal legislation of RA it is provided to determine the amount of the fine on the income of the convicted. In this regard, it is proposed while assessing the financial situation of the convicted person and determining the amount of his income to take into account not only the existing revenues, but also the costs necessary for his life.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы применения альтернативных наказаний, не связанных с лишением свободы в Республике Армения. Problems of application of alternative punishments not related to deprivation of liberty, in the Republic of Armenia.
   Uncontrolled Keywords: Манасян Армен Миласович, Manasyan Armen
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 01 Sep 2016 13:38
   Last Modified: 01 Sep 2016 13:38
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3334

   Actions (login required)

   View Item