Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հակաճգնաժամային կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական ընկերություններում

Մինասյան, Սամվել Արմենի (2016) Հակաճգնաժամային կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ ապահովագրական ընկերություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1972Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (507Kb)

   Abstract

   Հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Ժամանակակից տնտեսությունում էապես մեծացել է տնտեսավարող սուբյեկների ֆինանսական կայունության, նրանց մրցունակության ապահովման կարևորությունը: Շուկայական հարաբերությունների զարգացումը, մի կողմից, նպաստում է գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, իսկ մյուս կողմից` մեծացնում է կազմակերպության կենսապարբերաշրջանի ցանկացած փուլում ճգնաժամային իրավիճակների առաջացման ռիսկը: Ֆինանսական կայունության ապահովման խնդիրը առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում ապահովագրական ընկերությունների համար, որը տնտեսության կարևորագույն տարրերից է և ունի մեծ նշանակություն ժամանակակից տնտեսության արդյունավետության բարձրացման գործում: Սեփականության ձևերի փոփոխությունը, շուկայական մրցակցության ուժեղացումը, ֆինանսական և սպառողական շուկաներում ճգնաժամային երևույթների առաջացումն ու զարգացումը և բազմաթիվ այլ ռիսկերի մեծացումը պահանջում են ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունությունն ու ճգնաժամի պայմաններում ռազմավարական նպատակների իրագործումն ապահովող կառուցակարգերի և գործիքների կատարելագործում, նոր մեթոդական մոտեցումների մշակում: Այդպիսի կառուցակարգերից է ապահովագրական ընկերությունների արդյունավետ հակաճգնաժամային կառավարումը, որը վերջին ժամանակաշրջանում լայն քննարկման առարկա դարձավ` պայմանավորված գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով: Ճգնաժամային վիճակում գտնվող կազմակերպությունների կառավարման փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հակաճգնաժամային կառավարման միջոցներն ու մեթոդները հաճախ ընտրվում են առանց հիմնավորման և ունեն ոչ բավարար արդյունավետություն, իսկ ղեկավարների կամ արբիտրաժային կառավարիչների հիմնական մասը չի կիրառում հակաճգնաժամային կառավարման գիտականորեն հիմնավորված միջոցառումներ : Հիմնականում կիրառվում են ֆինանսական վերլուծության առանձին մեթոդներ, իրականացվում են ըստ առանձին ուղղությունների մարքեթինգային հետազոտություններ: Որոշ դեպքերում կիրառվում են հակաճգնաժամային կառավարման առանձին գործիքներ: Ներկայումս բացակայում է հակաճգնաժամային միջոցառումների ամբողջական, գիտականորեն հիմնավորված համակարգը, որը կարելի է կիրառել կազմակերպությունների գործունեության բացասական միտումները և տարրերը կանխատեսման և կանխարգելման համար: Հակաճգնաժամային կառավարման վերաբերյալ կատարված հետազոտությունների և գիտական հրապարակումների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրահանգել, որ բավարար խորությամբ մշակված չեն հակաճգնաժամային կառավարման մեթոդական հիմնահարցերը, մասնավորապես հակաճգնաժամային արդյունավետության և ֆինանսական կայունության ապահովման խնդիրը միկրոմակարդակում, հատկապես տնտեսական գործունեության այնպիսի առանձնահատուկ սուբյեկտների համար, ինչպիսիք են ապահովագրական ընկերությունները: Վերոնշյալ հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված սույն ատենախոսության թեմայի արդիականությունը: Страховые организации являются одним из основных элементов экономики страны, обеспечивая возмещение убытков и стабилизируя устойчивое развитие национальной экономики и социальной сферы. Изменение форм собственности, усиление рыночной конкуренции, кризисные явления на финансовых и потребительских рынках и увеличение множества иных рисков требуют совершенствования механизмов и инструментов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховых организаций, достижения ими стратегических целей в условиях кризиса. В этом смысле одним из важнейших механизмов является эффективное антикризисное управление страховыми организациями. Анализ существующего научно-методического обеспечения показал, что отсутствует научно обоснованный механизм эффективного антикризисного управления страховыми организациями. Кроме того, актуальность данной проблемы также заключается в том, что большинство современных отечественных исследований в данной области сосредоточено на адаптации зарубежных методик, технологий управления к проблемам армянских предприятий без учета национальных особенностей страховой системы РА. На основании вышеизложенного, можно утверждать, что выявление и исследование проблем и механизмов антикризисного управления страховых компаний приобрело в настоящее время высокую значимость, чем и обуславливается актуальность темы исследования. Объектом исследования является система антикризисного управления страховых компаний РА. Предметом исследования являются механизмы антикризисного управления страховых компаний и организационно-экономические отношения, возникшие в этом процессе. Insurance companies are one of the key elements a national economy, providing compensation and stabilizing the sustainable development of national economy and social sphere. Changing patterns of ownership, increased market competition, the crisis in the financial and consumer markets and an increase in the plurality of other risks need to improve the mechanisms and tools to ensure the financial stability of insurance organizations achieve their strategic objectives in a crisis. In this sense, one of the most important mechanisms is an effective anti-crisis management by insurance companies. An analysis of the existing scientific and methodological support has shown that there is no scientifically based mechanism for effective anti-crisis management by insurance companies. In addition, the relevance of the problem also consists in the fact that most of today's national researches in this area focused on the adaptation of foreign methods, management technology to the problems of Armenian companies without taking into account national peculiarities of the Armenian insurance system. Based on the above, it can be argued that the identification and investigation of the problems and mechanisms of anti-crisis management of insurance companies now acquired the high importance and this conditioned the relevance of the research topic. The object of research is the system of anti-crisis management of insurance companies of Armenia. The subjects of research are the mechanisms of anti-crisis management of insurance companies and the organizational and economic relations arising in the process.The purpose of research - to develop mechanisms and proposals to improve the efficiency of formed insurance companies in the RA system of anti-crisis management through systematic study and analysis of its main problems. To achieve the goal in the thesis has following objectives:

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Современные проблемы антикризисного управления в страховых компаниях РА. Modern problems of anti-crisis management in the RA. insurance companies
   Uncontrolled Keywords: Минасян Самвел Арменович, Minasyan Samvel Armen Минасян Самвел Арменович,Minasyan Samvel Armen
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 01 Sep 2016 16:04
   Last Modified: 05 Sep 2016 11:51
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3337

   Actions (login required)

   View Item