Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը

Մարտիրոսյան, Կարինե Համլետի (2016) Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1188Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (603Kb)

   Abstract

   Այս աշխատանքում գրողի օրագրային ժողովածուները առաջին անգամ դարձել են հատուկ ուսումնասիրության նյութ: Փորձ է արվել հեղինակի օրագրերը քննել համակարգված ձևով: Արդի գրականագիտության պահանջներին համապատասխան՝ ատենախոսության էջերում Լեռ Կամսարի օրագրերը ենթարկվում են ուսումնասիրության մի քանի ասպեկտով: Նախկինում լույս տեսած գրականագիտական ուսումնասիրությունների քննությամբ /առկա են միայն ֆելիետոնների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ/, հիմք ընդունելով դրանք՝ ատենախոսության մեջ Լեռ Կամսարի օրագրերի հետ կապված հարցերին տրվել են հնարավոր հստակ պատասխաններ: Առաջ են քաշվել գրողի օրագրերին բնորոշ առանձնահատկություններին վերաբերող հարցեր, համադրվել են ժամանակը և պատմական իրականությունը, գրողի կողմից այդ ամենի գեղարվեստական մեկնաբանությունը: Ինչո՞վ է պայմանավորված Լեռ Կամսարի օրագրերի այսքան մեծ, լայն ծավալով ուսումնասիրության կարևորությունը: Գրողի արժեքավոր մտքերը, փաստորեն, դուրս են մնացել ուսումնասիրության ոլորտից՝ ժամանակին հայտնի պատճառներով: Մյուս կողմից՝ Լեռ Կամսարի մտքերն այսօր հնչում են արդիական ու պահանջված են՝ պայմանավորված այս կամ այն դրության արտահայտությամբ: Ուստի այս աշխատանքի և թեմայի ընտրությունը ամենևին էլ պատահական չէր. չէ՞ որ, ի վերջո, ժամանակն է պարզում՝ իսկակա՞ն, թե՞ կեղծ են արժեքները: Սույն ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան է Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը: Ատենախոսության նպատակն է հնարավորինս համակողմանիորեն ուսումնասիրել Լեռ Կամսարի օրագրերը, բացահայտել դրանց առանձնահատկությունները, գրողի բերած նորույթը օրագրային ժանրում: Առաջադրված են հետևյալ խնդիրները. Լեռ Կամսարի օրագրերը ուսումնասիրելիս զուգահեռներ անցկացնել իրականության և դրա վերաբերյալ գրողի արտահայտած մտքերի միջև, ցույց տալ հեղինակի օրագրային արձակի առանձնահատկությունները, բացահայտել գրողի մտքերի՝ բոլոր ժամանակների համար արդիական հնչեղությունը, օրագրությունների վերաբերյալ ստանալ համակարգված վերլուծական խոսք: Լեռ Կամսար գրողին և մարդուն ներկայացնել իր ապրած ժամանակաշրջանի համապատկերում: Լեռ Կամսարի օրագրային արձակը ուսումնասիրելիս կիրառվել են համեմատական, գրապատմական և վերլուծական մեթոդները՝ առաջինները պատմական փաստերը և գրողի խոսքը զուգադրելիս, իսկ վերջինը՝ հիմնվելով անմիջապես օրագրային օրերի /տեքստերի/ վերլուծության վրա: Լեռ Կամսարի օրագրերի վերաբերյալ հայ գրականագիտության մեջ մինչև օրս որևէ ծավալուն անդրադարձ չի կատարվել: Մինչ այս՝ գրողի ստեղծագործության մասին անդրադարձները սահմանափակվել են առավելագույնը մեծածավալ հոդվածի շրջանակներում: Ըստ էության, այս աշխատանքը առաջինն է, որտեղ ամբողջականության մեջ քննվում են գրողի օրագրերը: Ամբողջական ասվածը հարաբերական է, քանի որ օրագրերը դեռևս վերծանման և տպագրման փուլում են: Այդուհանդերձ, աշխատանքը անդրադարձ է տպագրվածին՝ հնարավորինս հանգամանորեն: Եվ սա է աշխատանքի նորույթը՝ պայմանավորված վերոհիշյալ հանգամանքով: Գրողի ամբողջ ստեղծագործությունը ևս կարոտ է ուսումնասիրության: Այս աշխատանքը առաջիններից է, սակայն, համոզված ենք՝ այս առումով դեռ կատարվելիք աշխատանք կա՝ պայմանավորված նաև այն հանգամանքով, որ առջևում դեռևս տպագրվելիք օրագրային նյութեր կան: Диссертационная работа - это тщательное изучение дневниковой прозы одного из выдающихся армянских сатириков 20-ого века Лера Камсара /1888-1965/. Впервые в данной работе дневниковые сборники писателя стали материалом для изучения. Была сделана попытка рассмотреть дневники писателя в классифицированной форме: в соответствии с требованиями современной литературы на страницах диссертации дневники Лера Камсара рассматриваются в нескольких аспектах. Изучив ранее изданные литературоведческие исследования /есть только исследования о фельетонах/, и взяв их за основу, в диссертации была сделана попытка дать четкие ответы на вопросы, связанные с дневниками Лера Камсара. Были выдвинуты вопросы, связанные с характерными особенностями дневников, а также была сопоставлена историческая действительность времени и художественная интерпретация всего этого со стороны писателя. Диссертация состоит из введения, трех глав, имеющих соответствующую внутреннюю разбивку, заключения, списка использованной литературы. В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: В качестве начала для всех дневников выступает сборник «Спасенный от смерти дневник». Писатель всесторонне в реальном свете представляет, анализирует, а далее и осуждает действительность 1925-1935-ых годов. Среди дневников Камсара мы выделили сборник «Мой тюремный дневник», рассматривая его как роман. Дело в том, что этот сборник в более обобщенной форме представляет тюремные дневники 1935-1936-ых годов. Образы в нем - это сокамерники и люди, у которых схожая с его судьбой судьба. Хотя можно было весь этот дневниковый пятитомник считать романом, однако с точки зрения целостности, по нашему мнению, дневник, изображающий тюремные дни, более достоин так называться. Отдельный интерес представляет дневник автора «Красные дни» в плане объема. Он обобщает дневниковые записи 1953-58-ых годов - один большой период после смерти Сталина. И не только это: логическое продолжение этого дневника - дневник «Сахара Социализма» и «Оттепель», также предоставляют нам целостную информацию о времени и действительности. А вообще, особенностью всех дневников писателя является то, что они, будучи документальными произведениями, специфически и предметно описывают эпоху. Эти дневники, являясь органическим и логическим продолжением друг друга, полностью дают возможность иметь четкое редставление о времени, отмеченном писателем, даже с точностью дня. Хотя есть страницы, которые автор отметил по датам, но это имеет чисто символический характер. А в большинстве случаев, в этих дневниковых материалах точность по дням сохраняется, исходя из того, что автор сообщает новости, взяв их из радио, газеты. The dissertation is the thorough investigation of the diary prose of XX century outstanding Armenian satirist Ler Kamsar /1888-1965/. In this work, for the first time, the writer’s diary digests became the materials for a special investigation. It was tried to investigate the author’s diaries by the classified form according to the requirements of the modern literary criticism. In the dissertation the diaries of Ler Kamsar are investigated through several aspects. By analyzing the formerly printed literary critical investigations /where exist only surveys concerning the feuilletons/ and assuming them as a basis, in the dissertation, all the questions concerning the diaries of Ler Kamsar, were given the possible distinct answers. Here have been arisen questions which are typical to the peculiarities of the writer’s diaries. The historical reality of that time and its artistic commentaries made by the writer were compared to each other. The dissertation consists of the introduction, the three chapters having the corresponding inner divisions, conclusion and the used reference list. During the investigation we came to the following conclusions: the digest entitled “The rescued diary” is considered to be the beginning of all the diaries. The writer is presenting thoroughly in real colors the reality of 1925-1935, then analyses and reprimands it. From Kamsar’s diaries we have selected the digest “My prison diary” and observed it as a novel. The point is that it presents the prison diaries of 1935-1936 more completely. The characters are the writer’s co-prisoners and companions of fortune. Though we could consider the writer’s five-volume diaries as a novel, but from the point of view of completeness, in our opinion, the diary depicting the days in the prison is more worthy to be called so. Especially the author’s “Red days” diary is interesting by its volume. It summarizes the chronology of 1953-1958 – a whole time period after Stalin’s death. And not only this fact. The logical continuations of this diary are the diaries entitled “Sahara of Socialism” and “Thaw”, which inform us about the time and the reality as well. And generally, the peculiarities of all the diaries are that, all of them having been also as documents depict and represent the time substantively and uniquely. These diaries, having been the organic and logical continuation of each other, give an opportunity to have a complete and distinct idea about the time the writer have mentioned - almost by a day precession. Though there are pages in which the writer marked by certain dates, anyway it was symbolic. But mostly, in these diary materials the keeping of a day precision is conditioned by the fact that the writer informs us about the news by taking them from broadcasting and newspapers.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Дневниковая проза Лера Камсара. The diary prose of Ler Kamsar.
   Uncontrolled Keywords: Карине Гамлетовна Мартиросян, Martirosyan Karine Hamlet
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 02 Sep 2016 09:50
   Last Modified: 02 Sep 2016 09:50
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3341

   Actions (login required)

   View Item