Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացի արագացման նպատակով ֆիզիկական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրումը

Հարությունյան, Շուշան Հրաչիկի (2015) Կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացի արագացման նպատակով ֆիզիկական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2374Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (962Kb) | Preview

   Abstract

   Վերջին տարիներին կոնյակի արտադրությունը ՀՀ-ում վերելք է ապրում: Հայկական կոնյակի պահանջարկը հատկապես մեծ է ԵՏՄ և Արևելյան Ասիայի, ինչպես նաև արևելաեվրոպական երկրների շուկաներում: Չնայած, որ աճել են կոնյակի արտադրության ծավալները, այնուամենայնիվ չեն բավարարում աճող պահանջարկը: Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիայի ամենածախսատար և ամենաժամանակատար գործընթացը կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացն է: Կոնյակի սպիրտի դասական և պահամանային տեխնոլոգիայով պահորակման ժամանակ գոլորշիացման հետևանքով տարե¬կան կորուստը բացարձակ սպիրտի հաշվով կազմում է 3-5 %, երբեմն ավելին: Ներկայումս պահորակման գործընթացի կատարելագործման նպատակով մշակվում են կոնյակի արագացված հասունացման նոր մեթոդներ: Այդ մեթոդներից են կաղնու բնափայտի մշակման ֆիզիկական մեթոդները: Ֆիզիկական մեթոդներից գամմա ճառագայթներով մշակումը կարող է առավելագույնս նպաստել պահորակման գործընթացի կրճատմանը իր բարձր թափանցելիության շնորհիվ՝ միաժամանակ ապահովելով կոնյակի սպիրտի որակական բարձր ցուցանիշները: Կոնյակի սպիրտի որակի վրա ազդող հիմնական գործոններից է նաև օգտագործվող կաղնու բնափայտի բնույթը և աճման տարածաշրջանը: Կոնյակի սպիրտի պահորակման գործընթացի արագացումը, կաղնու բնափայտի ընտրությունը, թանկարժեք հումքի` կաղնու բնափայտի տնտեսումը, կոնյակի կեղծման դեպքերի նվազումը, ինչպես նաև կոնյակի սպիրտի ինքնարժեքի իջեցումը, շահութաբերության բարձրացումը կոնյակագործության հիմնահարցերն են, որոնք ուսումնասիրվել են սույն աշխատանքում և դրանցով էլ պայմանավորված է թեմայի արդիականությունը: Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Հետազոտության նպատակն է կոնյակի սպիրտի տեխնոլոգիայի կատարելագործումը պահորակման գործընթացի արագացմամբ, գամմա ճառագայթներով մշակված տարբեր տարածաշրջաններում աճած կաղնու(ՏՏԱԿ) բնափայտերի գամմա ճառագայթներով մշակման միջոցով: Ընտրության չափանիշներ են համարվել կոնյակի սպիրտի նորմավորվող ցուցանիշները (զգայորոշման և ֆիզիկաքիմիական), ինչպես նաև էքստրակտիվ և դաբաղային նյութերի, ցնդող բուրավետ նյութերի, ամինաթթուների և հանքային նյութերի քանակը: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ էր լուծել հետևյալ խնդիրները. ուսումնասիրել ՏՏԱԿ բնափայտերի ազդեցությունը պահորակման գործընթացում կոնյակի սպիրտի զգայորոշման ցուցանիշների վրա, ուսումնասիրել ՏՏԱԿ բնափայտերի ազդեցությունը, պահորակման գործընթացում կոնյակի սպիրտի նորմավորվող ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների վրա, ուսումնասիրել ՏՏԱԿ բնափայտերի ազդեցությունը, պահորակման գործընթացում կոնյակի սպիրտի ցնդող բուրավետ նյութերի, ամինաթթվային կազմի, էքստրակտիվ, դաբաղային և հանքային նյութերի պարունակության վրա, լցակայունության ապահովման նպատակով, ուսումնասիրել գամմա ճառագայթների տարբեր չափաբաժինների ազդեցությունը կաղնու մշակված բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտի որակի վրա և ընտրել գամմա ճառագայթների օպտիմալ չափաբաժինները, ուսումնասիրել գամմա ճառագայթների տարբեր չափաբաժիններով մշակված կաղնու բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտի որակի և լցակայունության վրա ռադիոմշակման ազդեցությունը, ուսումնասիրել գամմա ճառագայթների տարբեր չափաբաժիններով մշակված կաղնու բնափայտերով պահորակված կոնյակի սպիրտի պահորակման տևողության վրա ռադիոմշակման ազդեցությունը, ստացված տվյալների հիման վրա մշակել կոնյակի սպիրտի պահորակման արագացված ռադապերտացման տեխնոլոգիա, հիմնավորել կոնյակի սպիրտի մշակված արագացված տեխնոլոգիայի տնտեսական արդյունավետությունը: Целью данной работы являлось совершенствование технологии, в частности ускорение процесса выдержки коньячного спирта на основе использования древесины дуба различных регионов произрастания (Таширская область Республики Армения, Нагорно-Карабахская Республика, Франция, район Майкопа Российской Федерации), обработанной гамма излучением изотопа 60Co. Для достижения поставленной цели предусматривалось решение следующих задач: Изучить влияние древесины дуба различных регионов произрастания на нормируемые органолептические и физикохимические показатели коньячного спирта в процессе созревания. Изучить влияние древесины дуба различных регионов произрастания на экстрактивные, дубильные, летучие ароматические вещества, а также аминокислотного состава коньячного спирта в процессе созревания. Изучить влияние древесины дуба различных регионов произрастания на минеральный состав коньячного спирта в процессе созревания для определения розливостойкости коньячной продукции. Изучить влияние древесины дуба разичных регионов произрастания на сроки созревания коньячного спирта. Изучить влияние радиационнообработанной древесины дуба на качество коньячного спирта в процессе созревания и розливостойкости коньячной продукции. Изучить влияние радиационнообработанной древесины дуба на сроки созревания коньячного спирта Разработка технологической схемы приготовления коньячного спирта на основе использования древесины дуба обработанной гамма лучами. Применение методов физической обработки древесины дуба коньячных спиртов всегда привлекало внимание технологов коньячного производства. Одним из перспективных методов физической обработки является применение гамма облучения древесины дуба, которая положительно влияет на процесс созревания коньячных спиртов и ускоряет процесс выдержки: Обработка древесины дуба гамма излучением изотопа 60Co, в качестве метода предворительной обработки, и его использование для последующей выдержки коньячных спиртов способствует более интенсивной экстракции образующихся продуктов в результате усиления деструк¬ции лигнина и гемицеллюлозы. Облучение древесины дуба проводилось в радиационной лабораторий Института Физических Исследований Академии Наук Армении, на радиационной установке марки “К-120 000” с источником изотопа 60Co. На начальном этапе работы изучено влияние качества используемого сырья коньячного спирта: виноматериала, полученного из винограда с болезнью оридиум и милдью. Выяснено, что с болезнью оридиум и милдью виноград нельзя использовать в производстве коньяка для получения коньячного спирта. Application of methods of physical treatment of oak wood cognac alcohols always attracted attention of technologists in cognac production. One of perspective methods of physical treatment is gamma irradiation application of oak wood, that has positive influence on the process of ripening of cognac alcohols and accelerates the process of extraction: Treatment of oak wood by the gamma radiation of isotope 60Co, as a method of preliminary treatment, and its usage for subsequent extraction of cognac alcohols assists more intensive extraction of obtained products as a result of destruction of lignin and hemicelluiose. Irradiation of oak wood has been conducted in the radiation laboratory of the Institute of Physical Research of Science Academy of Armenia, on the radiation facility setting model “K-120 000” with the usage of isotope source 60Co. At the initial stage of the research was examined the effect of the quality of the raw materials used for cognac alcohol: wine material, which was derived from grapes with oridium and mildew diseases. It was found out, that grapes with oridium and mildew diseases cannot be used for cognac production. Tasting commission has leaded the degustation of cognac alcohol by using 10-point system, taking into consideration organoleptic characteristics: color, taste, bouquet, typicality and transparency. Indicators, which characterize cognac alcohol, are: the mass concentration of esters, volatile acids, higher alcohols and aldegids were defined by chromatic gas, extractive and tannic substances were defined by chemical method, minerals – by atomic spectrophotometers and amino acid composition was defined by using liquid chromatographic method. The received physical and chemical parameters, as well as the amino acid composition, confirmed the conclusion of the tasting (degustation) evaluation. The following tasks were worked out for achievement of the goal: To study the influence of oak wood from different regions of sprouting on the normalized organoleptic and physico-chemical indicators of cognac alcohol in the process of ripening. To study the influence of oak wood from different regions of sprouting on the extractives, tannins, volatile aromatic substances, as well as the amino acid composition of cognac alcohol during the process of ripening. To study the influence of oak wood from different regions of sprouting on the mineral composition of cognac alcohol during the process of ripening to determine the bottling durability of congac production. To study the influence of gamma ray radiation treated oak wood on the quality of cognac alcohol during the process of ripening and bottling durability of congac production. To study the influence of gamma ray radiation treated oak wood on validity period of ripening of cognac alcohol. Development of technological scheme of cognac alcohol preparation on the basis of usage of gamma ray radiation treated oak wood.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Изучение влияния физических факторов на ускорении процесса выдержки коньячного спирта. Research of influence of physical factors on the acceleration of cognac alcohol extracyion.
   Uncontrolled Keywords: Арутюнян Шушан Грачиковна, Harutyunyan Shushan
   Subjects: Mechanical Engineering and Machine Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 09 Sep 2016 14:37
   Last Modified: 09 Sep 2016 14:37
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3402

   Actions (login required)

   View Item