Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Գիտական ֆանտաստիկայի ոճագործառական դրսևորումները կիբերփանկ ժանրում (Վ. Գիբսոնի ստեղծագործությունների հիման վրա)

Նիկողոսյան, Նարինե Վաչագանի (2016) Գիտական ֆանտաստիկայի ոճագործառական դրսևորումները կիբերփանկ ժանրում (Վ. Գիբսոնի ստեղծագործությունների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1784Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (394Kb) | Preview

   Abstract

   Գիտաֆանտաստիկան գեղարվեստորեն հարուստ ու բարձրարվեստ, հասարակական արժեքի ու նշանակության առումով բարոյական և փիլիսոփայական մեծ խորք ունեցող ժանր է, որտեղ արձանագրվում են ոչ միայն գիտատեխնիկական զարգացման և տեխնոլոգիական առաջընթացի բոլոր տատանումները, այլև աշխարհում տեղի ունեցող հասարակական-քաղաքական իրադարձությունները: Այն ունի զարգացման իր օրինաչափություններն ու ու ինքնուրույն ընթացքը, և այդ ընթացքի արձագանքն է գիտաֆանտաստիկ կիբերփանկ ժանրը, որն ըստ էության ներկայացնում է տրամաբանականի ու երևակայականի, իրականի ու անիրականի մի համաձույլ կառույց: 1980-ականներին ստեղծվելուց իր վեր՝ կիբերփանկը փորձում է քննել անսահման համացանցը, որն իր ուղին է հարթում հասարակական տարբեր գործընթացների միջոցով: Այստեղ մտածական խոսքը գրեթե միշտ առաջ է անցնում ժամանակից, կանխատեսում կյանքում կատարվող փոփոխությունները: Այն սոսկ չի հետևում գիտության զարգացմանը, այլ կազմավորվում, ինքնահաստատվում ու ավելի է կատարելագործվում իր սեփական գործառական և ոճական առանձնահատկությունների շնորհիվ: Ներկա ատենախոսության ուսումնասիրության առարկան՝ ժամանակակից գիտաֆանտաստիկայի կիբերփանկ ժանրն է, որն իր կազմավորման ներքին յուրահատուկ առանձնահատկություններով պայմանավորված, խոսքում ունի իր ինքնուրույն տեղն ու դերը որպես լեզվի ինքնատիպ, գեղարվեստական և գիտական խոսքային տարրերի վրա հիմնված գործառական դրսևորում: Հետազոտության փաստական նյութը ժամանակակից ամերիկյան գիտաֆանտաստիկայի հեղինակ Վիլյամ Գիբսոնի կիբերփանկ եռագրությունն է` Neuromancer, Count Zero, Mona Liza Overdrive, որը ներկայացնում է մարդ-տեխնիկա հակադրամիասնությամբ միահյուսված մի նոր աշխարհ: Գիբսոնի ստեղծագործությունները «կերտում» են նշված հակադրամիասնության վառ նկարագիրն ու իրական պատկերը: Նյութի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ գիտաֆանտաստիկան, հատկապես կիբերփանկը, մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ժամանակակից աշխարհում, քանի որ այն, լեզվական յուրօրինակ միավորների կիրառությամբ, թույլ է տալիս խոսել բազմաբնույթ երևույթների մասին՝ օգնելով մարդուն յուրացնել ապագայի նոր, անհայտ ու անծանոթ աշխարհը նոր գիտական տեղեկատվության լույսի ներքո: Հայտնի է, որ գիտության ու տեխնիկայի առաջընթացը նպաստում է լեզվական համակարգում նոր հասկացությունների ի հայտ գալուն` խթանելով նոր եզրույթների և եզրույթաբանական տարբեր միավորների առաջացման գործընթացը: Այս հանգամանքը առավելապես կապված է կիբերփանկ գրական ժանրի հետ, երբ հեղինակն իր ստեղծագործության մեջ նկարագրելով որևէ նոր, մտացածին երևույթ, տալիս է նաև այդ երևույթի հասկացական անվանումը: Science fiction is a literary genre which is sensitive not only to scientific-technological changes but also to socio-political developments in the world. Science fiction and all its functional varieties, including the object of the study – the cyperpunk genre of science fiction, represent a combination of the real and the unreal, the logical and the imaginative, a system of interrelated factive and fictive linguistic units which realize the communicative aim of the genre. Since its creation in 1980s, cyperpunk has tried to investigate the infinity of the cyberspace through its original language and style. The factive material analysed in the present research represents an imaginative cyberworld in the light of present and future technological developments. The novelty of the investigation is conditioned by the key role cyberpunk plays in the development of the English language today. As an image of the internet the genre refers to the concepts of virtual reality, artificial intellect, cyborgs, biorobots, huge internet corporations, hackers, bioinplants and drugs, reflected in peculiar and original discourse, the linguo-stylistic study of which has become a necessity today. The research aims at disclosing functional and stylistic, lexical and morphological peculiarities of cyberpunk through analyzing linguistic units the particular choice and arrangement of which is conditioned by numerous extralinguistic factors and helps to reveal the communicative intentions of the given genre. To realize the mentioned objective we have focused on the following issues: The clarification of the functional importance of science fiction in general and cyberpunk in particular. The place and role of cyberpunk in the functional system of the English language. The analyses of linguistic units which act as discourse markers in science fiction and in cyberpunk: real and invented terms, their semantic and structural peculiarities, their classification. Jargon and slang terms, specificities of their application in cyberpunk. Abbreviations and neologisms with terms as indispensable elements of their construction. To realize the mentioned objectives, the following methods have been applied in the research: the method of qualitative and quantitative analysis, the method of linguostylistic analysis and the taxonomic method of analysis. The latter is especially relevant in the study of cyberpunk terms. Научная фантастика – литературный жанр, который является чувствительным не только к научно-технологическим изменениям, но и к социально-политическим событиям в мире. Научная фантастика и все ее функциональные разновидности, в том числе объект нашего исследования – киберпанк как жанр научной фантастики, представляют собой сочетание реального и нереального, логического и образного, фактических и фиктивных языковых единиц, реализующих коммуникативную цель жанра. С момента своего создания в 1980-х годах, киберпанк исследовал бесконечное киберпространство с помощью оригинального языка и стиля. Трилогия Уильяма Гибсона Neuromancer, Count Zero, Mona Liza Overdrive – фактологический материал и объект разностороннего лингвистического анализа, представляет кибернетический мир в свете нынешних и будущих технологических достижений. Новизна исследования обусловлена той ключевой ролью, которую киберпанк играет в развитии английского языка сегодня. Как образное выражение интернета жанр относится к понятиям виртуальной реальности, искусственного интеллекта, огромных интернет-корпораций, хакеров, биоплантов, лекарств и наркотиков, отраженных в своеобразном и оригинальном дискурсе киберпанка. Лингво-стилистические исследования этого современного жанра сегодня уже стали необходимостью. Целью исследования является раскрытие функциональных и стилистических, лексических и морфологических особенностей киберпанка путем анализа языковых единиц конкретного выбора и расположения, которые обусловлены многочисленными экстралингвистическими факторами и помогают выявить коммуникативные намерения жанра. Для достижения указанной цели мы сосредоточили внимание на следующих вопросах: Уточнение функциональной значимости научной фантастики в целом и, в частности, киберпанка. Место и роль киберпанка в функциональной системе английского языка; Анализ языковых единиц, которые действуют как дискурсивные маркеры в научной фантастике и в киберпанке: реальные и придуманные термины, их семантические и структурные особенности, их классификация. Жаргон и сленг-термины, особенности их применения в киберпанке. Сокращения и неологизмы с терминологическими единицами. В исследовании были применены следующие методы: метод качественного и количественного анализа, метод лингвостилистического анализа и таксономический метод анализа. Последний метод особенно актуален при изучении киберпанк-терминов.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Лингвостилистические научно-фантастические особенности жанра киберпанк (на материале произведений Уильяма Гибсона). The Linguostylistic Sciencefictional Peculiarities of Cyberpunk (with special reference to William Gibson’s Works).
   Uncontrolled Keywords: Никогосян Наринэ, Narine Nikoghosyan
   Subjects: Linguistics
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Sep 2016 14:53
   Last Modified: 15 Sep 2016 11:14
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3412

   Actions (login required)

   View Item