Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Արդի կրթադաստիարակչական հիմնախնդիրները Ջավախքի հայկական դպրոցներում

Սիրականյան, Նարինե Համլետի (2016) Արդի կրթադաստիարակչական հիմնախնդիրները Ջավախքի հայկական դպրոցներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1771Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (375Kb)

   Abstract

   Ջավախքի մշակույթը հայկական ամբողջական մշակույթի մի մասն է: Ջավախքի հայությունն այսօր տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ նաև կրթական ոլորտում, ունի մի շարք հիմնախնդիրներ: Ջավախքի հայ բնակչությունը դարեր շարունակ կերտել է ինքնատիպ և հարուստ մշակույթ, որի հիմքը դպրոցն է: Ջավախքի հայկական դպրոցները, գտնվելով Վրաստանի տարածքում, սերտ կապ են ունեցել հայկական կրթական իրականության հետ, պահպանել են իրենց ազգային ինքնու-թյունը և առ այսօր պայքարում են դրա համար: Դրանք, ինչպես արևելահայ մյուս դպրոցները, կրել են ռուսական և եվրոպական մանկավարժության ազդեցությունը, սակայն առաջնորդվել են հայկական կրթական համակարգի կառավարման ավանդույթներով, ուսումնադաստիարակչական գործընթացի իրականացման մեթոդներով, ձևերով, մշակույթով՝ չանտեսելով համաշխարհայինը: Բազմիցս խոսվել է Ջավախքի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, կրթական հիմնախնդիրների մասին, տրվել դրանց լուծմանն ուղղված որոշ առաջարկներ, սակայն, ցավոք, դրանք համակարգված բնույթ չունեն, իսկ հանրակրթությանը վերաբերող հիմնախնդիրները մանկավարժական տեսանկյունից համակողմանի քննության դեռևս չեն ենթարկվել: Դրա հիմնական պատճառներից մեկն էլ երկրամասի զարգացմանը նպաստող, մասնավորապես՝ տարածաշրջանի հայկական դպրոցների համար նախատեսված կրթադաստիարակչական հայեցակարգի բացակայությունն է: Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ այսօր տարածաշրջանի դպրոցներում առկա են որոշակի հիմնախնդիրներ կառավարման և ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման, այդ թվում՝ մանկավարժական նորարարական մեթոդների կիրառման, երկլեզու կրթության կազմակերպման, խոսքի մշակույթի զարգացման, գնահատման չափանիշների պահպանման, գիտության զարգացման և հոգեբանամանկավարժական պահանջներին բավարարող դասագրքերի առկայութան, ՏՀՏ-ի կիրառման, «Հայոց պատմություն» դասընթացի կազմակերպման, ազգային դաստիարակության իրականացման և այլ բնագավառներում: Երկրամասի կրթադաստիարակչական հիմնախնդիրները ազգային տեսանկյունից հայ և վրաց հանրությանը ներկայացնելը կարող է մեծապես փոխել իրավիճակը, և տարածաշրջանի հայկական դպրոցները ծառայեցնել ազգային ոգու վերածնմանը, հայոց լեզվի, պատմության, մշակույթի և ավանդույթների պահպանմանը, ազգային դաստիարակության ամրապնդմանը: Դրանց հրատապությամբ էլ պայմանավորված է աշխատանքի արդիականությունը: Հետազոտության մշակվածության աստիճանը: Ջավախքի պատմական անցյալի, տարբեր ժամանակներում գործող դպրոցների, աշակերտների, ուսու-ցիչների քանակի, նրանց կրթական աստիճանի վերաբերյալ պատմամանկավարժական նշանակալի տեղեկություններ են պարունակում մի շարք ուսումնասիրություններ (Տ. Ղ. Սահակյան, Ե. Ա. Լալայան, Ա. Ա. Մելքոնյան, Պ. Խ. Գևորգյան, Վ.Դ. Սարգսյան): Армянские школы Джавахка, находясь на территории Грузии, были тесно связаны с армянской образовательной действительностью, руководствовались традициями управления армянской образовательной системы, и сохранили свою национальную идентичность. Однако сегодня дальнейшее существование армянской школы в Джавахке находится в опасности. Много говорилось о политических, экономических, социальных и образовательных проблемах Джавахка, были предложены пути их решения, однако, к сожалению, они не были систематизированы, а проблемы общего образования по сей день не подвергались всесторонному анализу с педагогической точки зрения. В армянских школах региона всегда возникали проблемы, связанные с образованием, которые оставили свой след в национальном воспитании поколений, в приобретении основательных и устойчивых знаний. И сегодня есть серьезные проблемы в области управления школой, организации учебно-воспитательных работ и др. Представление этих проблем армянским и грузинским сообществам может в корне изменить существующую ситуацию и армянские школы региона поставить на службу возрождения национального духа, сохранения армянской истории, языка, культуры традиций, укрепления национального воспитания. Этим и обусловлена актуальность данного исследования. Цель исследования выявить современные учебно-воспитательные проблемы в армянских школах Джавахка и их воздействие на качество образования детей, предложить новые подходы и пути их решения. Задачи исследования. Были предложены следуюшие задачи, обусловленные целю, обьектом и гипотезой исследования. На основе анализа псинолого-педагогической, исторической и методической литературы, законодательства и прессы выявить учебно-воспитательные проблемы в армянских школах Джавахка и историко-педагогические основы их возникновения. Исследовать сущность управления и учебно-воспитательной деятельности в армянских школах Джавахка, выявить сушествующие проблемы, акцентируя необходимость национального воспитания. Обосновать необходимость создания исследовательских центров для разработки моделей и методов билингвального образования, усовершенствования учебников и углубления знаний грузинского языка учителей. Разработать эффективные предложения, направленные на решение учебно-воспитательных задач, способствующих национальному и гражданскому воспитанию учащихся, формированию и развитию ценностных ориентаций. The culture of Javakhk is the part of Armenian culture. Here Armenians have created rich culture for centuries, which was based on the national school. The Armenian schools, being in the territory of Georgia, have had a strong link with the Armenian educational reality; they have been led by the Armenian traditional educational management, educational up-bringing methods and have preserved national identity. Today the Armenian schools in Javakhk face the danger of disappearance. It has been spoken about Javakhk political, economic, social and educational problems for many times, some recommendations have been made to solve the problems but, unfortunately, they are not systemized, and the problem related to the public education has not been comprehensively examined yet. Armenian schools of the region have faced many educational problems depending on the international relations that have influenced formulation of self-consciousness, as well as getting profound and stable knowledge. Today there are many problems in terms of organization of educational and upbringing activities and in other spheres. The educational and upbringing issues depending on how they are presented to Armenian and Georgian public can change greatly the situation to make the Armenian schools of the region to reborn the national spirit, to preserve the Armenian language, history, culture, to strengthen the national upbringing means. The actuality of this work is conditioned by the urgency of these issues. The aim of the research is to reveal the educational and upbringing issues and their impact on Javakhk children’s education quality and to propose new ways and approaches to solve them. To reveal the main educational problems of Javakhk Armenian schools and the historical-pedagogical bases of their origin by analyzing scientific and historical literature, media and legislation, to research the essence, structure and peculiarities of instructional and upbringing methods in the region in the context of national educational concepts, to justify the necessity of creating centers to introduce the model of bilingual education aimed at improving textbooks and deepening the teachers’ Georgian Language knowledge, to work out effective recommendations for solving the educational and upbringing problems, which will contribute to the students’ national and civic educational means and forming their values and personal development.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Современные учебно-воспитательные проблемы в армянских школах Джавахка. Current upbringing and educational problems in Javakhk armenian schools.
   Uncontrolled Keywords: Сираканян Нарине Гамлетовна, Sirakanyan Narine Hamlet
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Sep 2016 15:26
   Last Modified: 15 Sep 2016 12:28
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3415

   Actions (login required)

   View Item