Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ

Հովհաննիսյան, Սիրանուշ Գառնիկի (2014) Տեքստը էլեկտրոնային հաղորդակցման մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (277Kb)

  Abstract

  Լեզվաμանության պատմության վերջին շրջանում հատուկ ուշադրության է արժանանում հատկապես լեզվական խոշորագույն միավորը՝ տեքստը։ Այս միավորի քննությամμ զμաղվում է տեքստի լեզվաμանությունը։ Եթե 20-րդ դարը լեզվաμանության համար նշանավոր է նոր գիտաճյուղի` տեքստի լեզվաμանության կազմավորմամμ, ապա հասարակական կյանքում նույն դարը շրջադարձային է ոչ միայն քաղաքական իրադարձությունների, այլ նաև հեռահաղորդակցության նոր սարքավորումների ու մանավանդ համացանցի լայն կիրառությամμ։ Հեռահաղորդակցության ժամանակակից միջոցները իրենց ազդեցությունն ունեցան նաև լեզվի վրա։ Բայց էլեկտրոնային հաղորդակցման լեզվին շատ քիչ են անդրադարձել և՛ արտասահմանյան, և՛ առավել ևս հայ լեզվաμանության մեջ։ Չնայած նրան, որ հայ իրականության համար նույնպես խորթ չէ էլեկտրոնային հաղորդակցումը, միևնույնն է, հայ լեզվաμանությունը կարծես ուշադրությունից դուրս է թողել այդ հաղորդակցությունն իրականացնող լեզուն։ Հաշվի առնելով այն, որ էլեկտրոնային հաղորդակցությունը հայ հասարակությանը փոխանցվեց այլալեզու միջավայրից, հաշվի առնելով այն, որ ընդհանրապես լեզուները զգայուն են միմյանց նկատմամμ, և այն, որ ամեն տիպի օտարաμանությունները մեծ արագությամμ տարածվում և կայունանում են լեզուն կրող հասարակության խոսքում, անհրաժեշտ ենք համարել անդրադառնալ հաղորդակցման նոր տեսակի տեքստերին ու փորձել ստանալ հնարավորինս ընդգրկուն ուսումնասիրություն։ Աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները: Մեր աշխատանքի նպատակն է էլեկտրոնային տեքստերի հնարավորինս համապարփակ քննություն ներկայացնել՝ վեր հանելով դրանց այն յուրահատկությունները, որոնցով այդ տեքստատեսակները առանձնանում ենայլ տեքստատեսակներից։ Նկատելով օրեցօր լայնացող սահմաններ ունեցող այս տեքստատեսակի յուրահատկությունները՝ մեր առաջ խնդիր ենք դրել հատկապես քննել դրա հայերեն դրսևորումները: Այս առումով մեր գլխավոր խնդիրն էր հնարավոր լուծում գտնել էլեկտրոնային հայերենի թերությունները գոնե որոշ չափով սահմանափակելու կամ դրանց հետագա տարածումը կանխելու համար։ Գիտական նորույթը: Օգտագործելով էլեկտրոնային հաղորդակցման հիմնական միջոցի՝ համացանցի հարուստ նյութը՝ հաղորդակցում իրականացնող տեքստերը, ոչ միայն տեսակավորել ենք դրանք, վեր հանել դրանց լեզվաոճական առանձնահատկությունները, այլ նաև առաջին անգամ կատարել ենք էլեկտրոնային տեքստերի դասակարգումներ՝ ըստ կառուցվածքի, իրադրական գործածության, արտահայտչամիջոցների ընտրության, առաջին անգամ ցույց ենք տվել, որ էլեկտրոնային հաղորդակցում իրականացնող տեքստը ինքնուրույն տեքստատեսակ է՝ միայն իրեն μնորոշ հատկանիշներով։ Աշխատանքում մեր առաջ դրած խնդրի հանդեպ մեր ունեցած դիրքորոշումը թույլ է տվել միաժամանակ ներկայացնել և՛ լեզվական, և՛ լեզվամտածողության այնպիսի խնդիրներ, որ ուղղակիորեն կապված են էլեկտրոնային հաղորդակցման լայնածավալ տարածման հետ։ Աշխատանքը առաջին ուսումնասիրությունն է, որ անդրադառնում է էլեկտրոնային իրականության մեջ գործող հայերենին։ В последнее время языкознание уделяет особое внимание крупнейшей языковой единице – тексту. Изучением этой единицы занимается лингвистика текста – лингвистическая дисциплина, сформированная в начале ХХ века. Этот век ознаменовался распространением новейших средств коммуникации. В сфере коммуникации особое место занимает интернет, который оказывает влияние и на язык. Хотя текст как языковая единица становится объектом исследования, но, в частности, электронный текст, несмотря на широкое распространение электронной коммуникации, не изучался широко и всесторонне в языкознании вообще и тем более в армянском языкознании. Учитывая то обстоятельство, что электронная коммуникация давно уже общедоступна также в армянской среде, и что всякое новое явление влияет на язык, в качествеобъекта нашего исследования взят текст в электронной коммуникации. В центре нашего внимания находится электронный армянский язык. Наш анализ электронного армянского показывает, что есть повод для беспокойства и необходимость серьезно и последовательно следить за состоянием родного языка. Данное лингвистическое исследование электронных текстов выполнено на основе практического и теоретического материала. Наиболее типичные тексты из собранных нами разнообразных электронных текстов, количество которых превышает 1000, представлены в нашей работе как основания для теоретических суждений и выводов. Используя богатый материал интернета, мы не только разграничили типы электронных текстов, выявили их лингвостилистические особенности, но и классифицировали их на основе структуры, ситуации изпользования, выбора средств выражения. В работе показано, что электронный текст является самостоятельным текстотипом, обладающим специфическими свойствами. Наше исследование построено сочетанием двух точек зрения – чисто-лингвистического и социо-философского. Этоотношение к проблеме, стоящей перед 20 нами, дала нам возможность одновременно представить непосредственно связанные с широкомасштабным распространением электронной коммуникации вопросы, касающиеся и языка, и языкового мышления. Recently, in the sphere of linguistics special attention is given to the largest unit of linguistic structure – the text. A separate branch of linguistics– text linguistics, formed in the early twentieth century, deals with the study of the text. This century is also significant for the spread of the newest means of communication. The Internet has its unique place in terms of human communication, consequently it has an effect on the language as a whole. While the text as a linguistic unit has undergone numerous investigations, electronic texts which are a widespread means of communication, haven’t been investigated thoroughly and comprehensively not only within linguistics in general, but also within Armenian linguistics in particular. Taking into consideration the fact that electronic communication has long been widely available in the Armenian reality as well, and that any new phenomenon affects a language in general, the object of our research is the text in electronic communication. The centre of our attention is electronic Armenian. Our study of electronic Armenian shows that there is need to seriously and firmly be attentive to our mother tongue. The given study of electronic texts is done on the basis of practical and theoretical material. From the variety of more than 1000 electronic texts which we have collected, the most typical ones are presented in this dissertation as the bases and examples of theoretical material. Making use of the rich material of the Internet, we have not only made screening, identified stylistic and linguistic features, but also classified electronic texts according to their structure, situational usage, the choice of means of expression. It is shown that an electronic text is an independent text type which has typical features of its own. Our study is done by comparing two points of view – purely linguistic and socio-philosophical. This position in relation to the subject matter of our study, gave us the opportunity to simultaneously present the questions concerning the language and the language mentality, which are directly related to the large-scale distribution of electronic communication.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Текст в электронной коммуникации. The Text in electronic communication.
  Uncontrolled Keywords: Оганесян Сирануш Гарниковна, Hovhannisyan Siranush Garnik
  Subjects: Linguistics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 14 Sep 2016 14:05
  Last Modified: 14 Sep 2016 14:05
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3423

  Actions (login required)

  View Item