Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Իրադարձությունը և դրա իմաստաշարահյուսական արտապատկերումը քաղաքական խոսույթում (1915թ. իրադարձությունների վերաբերյալ ԱՄՆ պաշտոնական խոսույթի հիման վրա)

Հակոբյան, Սոնա Կարապետի (2016) Իրադարձությունը և դրա իմաստաշարահյուսական արտապատկերումը քաղաքական խոսույթում (1915թ. իրադարձությունների վերաբերյալ ԱՄՆ պաշտոնական խոսույթի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (307Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1628Kb) | Preview

   Abstract

   Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է վերջին ժամանակներում լեզվաբանության մեջ ձևավորված ճանաչողական լեզվաբանության մի շարք խնդիրների վերաիմաստավորմամբ: Սույն ատենախոսության արդիականությունը հիմնականում պայմանավորված է լեզվաբանական նոր ուղղության ուսումնասիրությամբ։ Առաջին անգամ հայ լեզվաբանության մեջ իրադարձությունը դիտվում է որպես քերականական միավոր, որպես լեզվական միջոց, որը հնարավորություն է ընձեռում վերլուծելու և նկարագրելու նախադասության խորքային իմաստը: Իրադարձությունների իմաստաբանության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս բացահայտելու այս կամ այն խոսույթի՝ տվյալ իրավիճակին համապատասխանող իմաստը. 1915 թվականի իրադարձությունները՝ որպես քերականական միավորներ, արտապատկերվում են ԱՄՆ քաղաքական խոսույթի մեջ, իսկ ցեղասպանության 100-րդ տարելիցով պայմանավորված՝ ցեղասպանագիտության շուրջ իրականացվող գիտական տարբեր հետազոտությունները մեծ կարևորություն են սռանում: Հայ լեզվաբանական հետազոտությունների շրջանակներում այս խնդիրը միայն վերջերս է սկսել ուսումնասիրվել: Դրա վերաբերյալ առաջին համապարփակ ուսումնասիրությունը Ս. Գասպարյանի «Հայոց ցեղասպանությունը, լեզվաճանաչողական մեկնակետ» աշխատությունն է1: Ատենախոսության նպատակն է բացահայտել իրադարձություն հասկացությունը և ներկայացնել դրա արտապատկերման միջոցները ԱՄՆ քաղաքական խոսույթում: Ատենախոսության նպատակին հասնելու համար աշխատանքում առաջ են քաշվում հետևյալ խնդիրները. Ուսումնասիրել ԱՄՆ՝ 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունները, վճիռբանաձևերը և ամենամյա ապրիլքսանչորսյան նախագահական ուղերձները: Վեր հանել դրանցում ներկայացված համատեքստային և իրադրային կաղապարները, որոնք ներկայացնում են 1915 թվականի անագորույն իրադարձությունները: Վերլուծել այդ իրադարձությունները իմաստաշարահյուսորեն՝ ներկայացնելով նաև այն բառային միավորները, որոնք վերաբերում են այդ իրադարձություններին: Բացահայտել ԱՄՆ քաղաքական խոսույթի իմաստային առանձնահատկությունները ցեղասպանության ճանաչման համատեքստում: Актуальность избранной темы во первых обусловлена переосмыслением ряда проблем когнитивной лингвистики формировавшиеся в областе лингвистики в последнее время и изучением нового лингвистического направления. Впервые в армянской лингвистике событие рассматривается как грамматическая единица, как языковой способ, который дает возможность проанализировать и описать глубокий смысл предложения. Во вторых, исследование семантики событий позволяет идентифицировать смысл дискурса соответсвующего той или иной ситуации: события 1915 года, как грамматические единицы, отражены в политическом дискурсе США, а различные исследования в области геноцидоведения обусловленные 100-ой годовщиной геноцида армян приобретают большое значение. Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, документации и официальных решений, приложения содержающего выступления президентов, библиографического списка и списка других источников анализируемого материала. Во введении представлена общая характеристика диссертационной работы. В первой главе – “События и способы их отображения” - рассмотрен тот факт, что в лингвистических теориях события рассматриваются как грамматические единицы. Кроме того, здесь представлены определения и описания событий данные различными лингвистами, способы их анализа, аспектная структура значения глагола и классификация событий. Вторая глава диссертации - “Анализ политического дискурса и моделирование политического дискурса США” - состоит из трех подразделов. В 22 этой главе представлены различные методологии дискурс анализа, в частности сделана ссылка на аналитические методы, контескстные и ситуационные модельные понятия сделанные Т. Дейком. Мы рассмотрели различные документы, опубликованные Соединенными Штатами Америки, ежегодные президентские заявления, которые относятся к историческим событиям 1915 года. Более тщательно представлен тип маневренного дискурса, который до сих пор является новинкой в изучении дискурса. The main objective of the dissertation is to reveal the idea of event and present its representative means in the US political discourse. The novelty of the dissertation is in the re-significance of many linguisitic problems from the cognitive point of view. In the dissertation a completely new linguistic field is being studied. In the Armenian linguistic tradition the idea of event is considered as a grammatical unit and linguistic mean which enables to analyze and represent the deep meaning of the sentence. The study of event semantics gives an opportunity to reveal the meaning of discourse corresponding to the particular situation. The events of 1915 as grammatical objects are represnted in the USA political discourse and taking into account the Armenian genocide cetennial differenent stidies concerning to the genocide are greatly signified . The structure of the dissertation is conditioned by the objectives and issues of this very study. It consists of introduction, three chapters, conclusions along with the appendixes of containing factual and official materials, and bibliography. In the introductory part the general character of the study is presented. Different theoretical approaches and definitions are touched upon according to which we tried to realize our analyses. In the first chapter entitled ''The event and the means of its represnetation'' we study the events as grammatical objects in the linguistic theories..Different definitions, representative and analytical means along with events' classification and aspectual structure are touched upon. The second chapter entitled ''The analysis of political discourse and the USA political discourse modeling’' consists of three chapters. Here we present different methodologies of discourse analysis, particularly paying attention to the analytical methods by T. Dijk.. The ideas of context and event models are being discussed as well.. We tried to study the US official documents and annual presidential statements touching upon the events of 1915. The maneuvering type of discourse is studied, which is a novelty in the Armenian linguistic studies. The third chapter entitled “Eventual analyses of the US official documents touching upon the events of 1915”, thoughrally presents deep semantic event analyses of the US official documents and resolutions. In their official discourse they represent the deplorable conditions of people and the structural-semantic analyses of the events enable us to reveal the deep structure of the text. The modeling of the texts gives us an opportunity to represent the deep semantic structure of the events, topological structure, i.e. the time and place of the utterance, as well as the opinions of the participants (judgements, attitudes, beliefes). In the US political discourse the events of 1915 are presented within the framework of three lexical conceptual structures.; the concept of death, the concept of displacement, the concept of suffering.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Событие и его семантико-синтаксическое отражение в политическом дискурсе (на примере официального дискурса США о событиях 1915г.). The event and its semantic-syntactic representation in the political discourse ( in the example of the US official documnetns on 1915 eevents).
   Uncontrolled Keywords: Акопян Сона Карапетовна, Hakobyan Sona Karapet
   Subjects: Linguistics
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 14 Sep 2016 14:26
   Last Modified: 05 Apr 2017 12:56
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3424

   Actions (login required)

   View Item