Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում

Նադարյան, Արսեն Գվիդոնի (2013) Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (463Kb) | Preview

  Abstract

  Մոնոմեր-ջուր համակարգերում լատեքսների սինթեզը պոլիմերների ստացման հիմնական եղանակներից մեկն է հանդիսանում: Վերջին տարիներին սինթետիկ լատեքսները եզակի կիրառություն են գտել գիտության և μարձր տեխնոլոգիաների ամենատարμեր μնագավառներում: Կարգավորված կոլոիդ պարամետրերով լատեքսների հիման վրա հնարավոր է դարձել ստանալ արժեքավոր կոմպլեքս հատկություններով օժտված պոլիմերային թաղանթներ, μացահայտել նանոհամակարգերի գրգռման և տեղեկատվության պահպանման հարցերը: Որոշակի տրամագծով խիստ միա-տարր լատեքսային մասնիկներն ունեն ունիկալ կիրառություն օպտիկական սարքավորումների տրամաչափման, ինչպես նաև կենսաμանական ինքնակարգավորվող նուրμ թաղանթների թափանցելիության ուսումնասիրման μնա-գավառներում: Որոշակի մակերևույթային քիմիական μաղադրություն ունեցող լատեքսային մասնիկների դերը չափազանց մեծ է μժշկության μնագավառում, որտեղ նրանք օգտագործվում են իմմունոախտորոշիչ պրեպարատների և գերժամանակակից դեղամիջոցների ստացման կենսատեխնոլոգիական պրոցեսներում: Նշված μնագավառներում լատեքսների կիրառման հնարավորությունը պայմանավորված է լատեքսային մասնիկների խիստ որոշակի չափսերով և մակերևույթի քիմիական μաղադրությամμ: Նման լատեքսային մասնիկներ սո-վորական էմուլսիոն կամ սուսպենզիոն պոլիմերման մեթոդներով սկզμունքորեն հնարավոր չէ ստանալ և կարգավորված կոլոիդ պարամետրերով լատեքսների սինթեզը համարվում է ժամանակակից նուրμ քիմիական տեխնոլոգիաների արդիական խնդիրներց մեկը: Կարգավորված կոլոիդ պարամետրերով լատեքսների սինթեզն այսօր իրականացվում է μացառապես էմպիրիկ մշակված լաμորատոր եղանակներով և շատ փոքր ծավալներով, ինչը պայմանավորված է լատեքսային մասնիկների առաջացման և կազմավորման պրոցեսների վերահսկման դեռևս չլուծված μարդ խնդիրներով: Սինթեզման սակավաթիվ եղանակներից մեկը համարվում է մոնոմերջուր ստատիկ համակարգերում էմուլգատորի μացակայությամμ տարվող ռադիկալային պոլիմերումը: Էմուլգատորի ներկայությամμ և մեխանիկական խառնման պայմաններում սինթեզված լատեքսային մասնիկների մակերևույթը էմուլգատորից մաքրելու և սելեկտիվ դարձնելու համար օգտագործվում են դիալիզի, իոնափոխանակման, մեմμրանային և այլ μարդ մեթոդներ, որոնք ոչ միշտ են լինում էֆեկտիվ: Առանց էմուլգատորների սինթեզված լատեքսները չունեն նման տեխնիկական խնդիրներ, իսկ ստատիկ պայմանները թույլ են տալիս մշակել սկզμունքորեն նոր մեթոդներ սինթեզը վերահսկելի և վերարտադրելի դարձնելու համար: Синтез стабильных латексов в гетерогенных системах мономер-вода, без применения эмульгаторов, является одной из актуальных проблем тонкой химической технологии. Отсутствие эмульгатора в системе позволяет синтезировать латексы с определенной химической структурой поверхности частиц, которые находят уникальное применение в высоких технологиях, научных исследованиях, в медицине. Теории, описывающие механизмы образования дисперсных частиц при радикальной полимеризации в гетерогенных системах мономер-вода, пока не совершенны, и можно сказать, что по этой причине синтез безэмульгаторных латексных частиц осуществляется, скорее всего интуитивно, чем по заранее программируемым рецептам. Воспроизводимый синтез безэмульгаторных латексов чаще всего удается при радикальной полимеризации гидрофобных мономеров в гетерогенных системах мономер – вода, когда процесс проводят в статическом режиме. Для таких систем хорошо изучены механизмы зарождения и формирования дисперсных частиц на примере полимеризации стирола и хлоропрена. Установлено, что дисперсные частицы зарождаются на границе раздела фаз мономер- вода в виде полимерномономерных частиц, а в водной фазе появляются ассоциаты из олигомерных молекул, образованных при полимеризации растворённого в воде мономера. Представлялось важным и интересным выяснить соблюдаются ли подобные закономерности при полимеризации винилацетата, природа и реакционоспособность которого существенно отличаются от стирола и хлоропрена. Возможность применения водных дисперсий полимеров в той или иной области науки и техники определяется в первую очередь ее коллоидными свойствами, которые в свою очередь определяются природой компонентов и физико-химическими параметрами реакционной системы. Установление влияния этих параметров на процессы формирования макромолекул и дисперсных частиц является той основной задачей, от решения которой зависит возможность разработки технологических рецептов полимеризации в гетерогенной системе мономер - вода и получения водных дисперсий полимеров с заданными эксплуатационными свойствами. Решению этой задачи при полимеризации в гетерогенных статических системах мономер – вода посвящена настоящая диссертационная работа. Synthesis of stable latexes in monomer-water heterogeneous systems without the use of emulsifiers is one of the urgent problems of fine chemical technology. The lack of emulsifier in the system allows to synthesize latexes with a definite chemical structure of particles surface that find a unique application in high technologies, scientific researches and medicine. Theories describing the mechanisms of disperse particles formation in radical polymerization in monomer-water heterogeneous systems are imperfect yet, and due to this synthesis of emulsifier-free latex particles is carried out rather by intuition than according to the preliminary programmable recipes. The reproducible synthesis of emulsifier-free latexes is more frequently successful in radical polymerization of hydrophobic monomers in the monomer-water heterogeneous systems, when the process is carried out in a static mode. For such systems are well studied mechanisms for the origin and formation of particulate matter in the polymerisation of styrene and chloroprene. Found that the dispersed particles are generated at the interface monomer-water as a polymer- monomer particle. It was important and interesting to find out whether similar patterns are observed in the polymerization of vinyl acetate, the nature and reactivity of which are quite different from styrene and chloroprene. The probability of using polymer aqueous dispersions in this or that branch of science and engineering is determined first of all by their colloidal properties. In their turn the latter are determined by the nature of components and physicochemical parameters of the reaction system. Determination of the influence of these parameters on the processes of formation of macromolecules and disperse particles is the very main problem the solution of which is dependent on the probability of development of technological recipes for polymerization in the monomer-water heterogeneous system and obtaining of aqueous polymer dispersions with a preset performance attributes. The present thesis is devoted to solution of this problem during polymerization in monomer-water heterogeneous static systems.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка минитехнологических рецептов синтеза латексов в статических системах мономер–вода без применения эмульгаторов. Development of minitechnological recipes for latexes synthesis in monomer-water static systems without the use of emulsifiers.
  Uncontrolled Keywords: Надарян Арсен Гвидонович, Nadaryan Arsen Gvidoni
  Subjects: Chemistry
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 15 Sep 2016 16:00
  Last Modified: 03 Nov 2016 16:41
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3432

  Actions (login required)

  View Item