Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Էդգար Ալլան Պոյի ստեղծագործությունը Շարլ Բոդլերի ընկալմամբ

Լոբյան, Լիլիթ Դերենիկի (2016) Էդգար Ալլան Պոյի ստեղծագործությունը Շարլ Բոդլերի ընկալմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (498Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1405Kb) | Preview

   Abstract

   19-րդ դարի ամերիկյան գրականության ամենավառ և հակասական դեմքերից մեկի՝ Էդգար Ալան Պոյի անձը և ստեղծագործությունը միշտ գրավել են գրականագետներին, արվեստի ու գրականության տեսաբաններին: Այդ հետաքրքրությունը չի կորցրել իր արդիականությունը նաև մեր օրերում, ինչի մասին վկայում են բազմաթիվ նոր ուսումնասիրությունները` կապված Պոյի առեղծվածի հետ: Պոն միաժամանակ և պոետ էր, և արձակագիր,և գրականության տեսաբան, որին արևմտյան գրականագիտությունը համարում է արվեստում ներըմբռնողական ինտուիտիվ ուղղության ականավոր ներկայացուցիչներից մեկը: Բնածին խելքով օժտված, ինչպես հումանիտար, այնպես էլ ճշգրիտ գիտություններում խորը գիտելիքների տիրապետող, վերլուծական արտասովոր ունակությունների տեր անհատականություն էր Պոն, ով ամբողջ կյանքում երազում էր տրվել իր միակ կրքին՝ պոեզիային: Իր հերթին Պո-տեսաբանը, յուրովի ըմբռնելով բնությունն ու պոեզիայի առանձնահատուկ օրինաչափությունները, ստեղծեց տրամաբանորեն կուռ և յուրովի կատարյալ գեղագիտական տեսություն: Պոյին համարում են ռոմանտիզմի գրական ուղղության հետևորդ, սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ նա ամերիկյան ռոմանտիզմի երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչներից էր, ում հատուկ էր ողբերգական աշխարհընկալումը, իշխող ուժի առջև անպաշտպանության գիտակցումը: Պոյի ստեղծագործության այնպիսի ինքնատիպ գծերը, ինչպիսիք են մռայլ հուսալքության հասնող խորը մելանխոլիզմը, հետաքրքրությունն այն ամենի հանդեպ, ինչը իռացիոնալ է և պարուրված է գաղտնիքներով, հիվանդագին ինքնավերլուծությունը ոչ միայն ռոմանտիկական պոեզիայի պարտադիր ատրիբուտներ էին, այլև բուրժուական հեղձուցիչ հասարակությունից սահմանազատվելու պոետի ձգտումը: Պոյի բազմակողմանի տաղանդը և նրա պոետական հանճարը չէին պարփակվում դարի շրջանակներում: Միայն շատ տարիներ անց բացահայտվեց նրա ստեղծագործության նշանակությունը, որ համահունչ էր նոր ժամանակներին: Ատենախոսության թեման արդիական է, քանի որ միչև օրս էլ Պոյի կյանքն ու ստեղծագործությունը ուսումնասիրվում են: Պոյի ստեղծագործությունը հատկապես ֆրանսիական մշակույթի համար դարձավ ժամանակակից հայեցադրույթների մեծ մասի բանաձևը: Արդյունքում, ի դեմս Պոյի, ծնվեց առասպել, միֆ, պաշտամունքային կերպար: Պոն Վ.Իրվինգի և Ն.Հոթորմի հետ մեկտեղ համարվում է ազգային նովելի ժանրը ստեղծողներից, ով տեսականորեն իմաստավորել է ժանրի նշանակությունը, սկզբունքները, միասնականությունը, ճշմարտացիությունը, կարճ և ազդեցիկ ոճը: Եթե գումարենք այն փաստը, որ Էդգար Պոն երեք ժանրերի (դեդեկտիվ, գիտաֆանտաստիկ և սարսափի գրականության) հիմնադիրն է, ապա պարզ կդառնա բոլոր ժամանակներում հսկայական հետաքրքրությունը նրա անձի և ստեղծագործության հանդեպ: Данная диссертационная работа посвящена критическому анализу восприятия Шарлем Бодлером творчества известного американского романтического писателя Эдгара Аллана По. Личность и творчество этого яркого и противоречивого писателя всегда притягивало к себе литературоведов. Этот большой интерес к писателю не потерял своей актуальности, о чём свидетельствуют многочисленные исследования, связанные с феноменом Эдгара По. Творчество Э.По стало для французской литературы и культуры ключевой в концептуальном плане, что послужило основой для создания культа этого писателя. Наряду с Вашингтоном Ирвингом и Натанаэлем Готорном, По считается создателем жанра новеллы в американской литературе. Он теоретически подошёл к важности и значимости этого жанра, к его принципам. Актуальность нашего исследавания основывается также на том, что на нынешнем этапе развития литературы и культуры образ и творчество Э.По приобрели исключительную важность как в области “интеллектуального искусства”, так и в области массовой культуры. Истоки этого в первую очередь следует искать в восприятии творчества По Шарлем Бодлером, который “открыл” этого писателя не только для Франции, но и для всей Европы, да и для самой Америки. Вместе с этим исследование межкультурных связей сегодня является одним из самых важных направлений в литературоведении. Значимость нашего исследования объясняется ещё тем, что здесь сочетаются и сопоставляются литературно-критический анализ произведений Э.По с анализом особенностей их перевода. Этот одновременный анализ позволяет по-новому осмыслить те или иные проблемы “творческой механики” писателя. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, представляется степень изученности материала, а также цель и задачи исследования. В первой главе – “Эдгар По во французских переводах и его влияние на французскую литературу” – анализируется весь пласт дободлеровского периода переводов произведений американского писателя, успехи и недороботки французских переводчиков, большинство которых сами являются писателями. Особо анализируются переводы Стефана Маларме, который является одним из основоположников французского символизма, что наложило свой отпечаток на “духе” этих переводов. Маларме заложил основу “тонкого” восприятия текстов Эдгара По. При переводе поэтических произведений американского писателя, Маларме не стремится строго сохранить их внешнюю форму, делая основной упор только на то, чтобы сконцентрировать внимание читателя на точное восприятие смысла этих строк. This thesis is devoted to the critical analysis of Edgar Allan Poe’s work in Ch.Baudelaires’ perception. The personality and creativity of this vibrant and controversial writer has always attracted literary critics. This great interest has not lost its relevance as evidenced by numerous studies related to the phenomenon of Edgar Allan Poe. The creativity of Poe became the key for the French literature and culture in the conceptual plan, that formed the basis for creation the cult of this writer. Along with Washington Irwin and Nataniel Gorton, Poe is considered the creator of the genre in American literature .He theoretically approached the importance and significance of this novel genre,to its principles. The relevance of our research is also based on the fact that the current stage of the development of literature and culture, the image and work of Poe gained exceptional importance in the field of intellectual art and in popular culture as well. The origin of this is to be searched in Edgar Poe’s works in Baudelaires’ perception, who discovered this writer not only for France ,but for the whole Europe and America. Together with it the research of intercultural communications is at present one of the most important directions in literary criticism. The importance of the research is explained by the fact that literary –critical analysis of Poe’s works are combined and compared here. This simultaneous analysis allows on new comprehension of those or other problems of “creative mechanics” of the writer. The thesis consists of introduction, three chapters, and bibliography. The choice of the theme, its topicality and novelty are proved in the Introduction, the degree of the scrutiny level of the material is represented ,as well as the aim and the tasks of the research. In the first chapter –“Edgar Allain Poe in French translations and his influence on French literature “- are analyzed all layers of translations of the American writer in pre- Baudelaire period ,successes and faults of French translators ,majority of them are writers. It is especially analyzed translations by Malarmé, one of the founders of French symbolism, that has imposed print on the “spirit “of these translations. He has laid the foundation for “gentle” perception of Poe’s texts. After Stéphane Malarmé a new approach starts to Edgar Poe’s poetic texts , as to works where the basic depth and implied sense are hidden in the implication. With confidence may be said that if Baulelaire “opened “ Poe’s prose for France, Malarmé made almost the same thing with the poetry of the author. But unlike Baudelaire, Malarmé ,as well as Varlaine and other writers- symbolists did not aspire to glorify Poe, to “duplicate” his work; these works of Poe are more interesting from the point of view of symbolic perception .He often looked for a “latent” symbol even there where it should not be. It explains the circumstance that the glory of Poe –poet in France had come much later than Poe –prose writer.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Творчество Эдгара Аллана По в восприятии Шарля Бодлера. Edgar Allan Poes’ work in Charles Baudelaires’ perception.
   Uncontrolled Keywords: Лобян Лилит Дерениковна, LobyanLilit Derenik
   Subjects: Literature
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 20 Sep 2016 10:33
   Last Modified: 11 Oct 2016 13:15
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3451

   Actions (login required)

   View Item