Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Զուգահեռ հաշվողական ենթակառուցվածքներում երկրատեղեկատվական համակարգերի բուսական ծածկույթի գնահատման ծառայությունների մշակում

Սարիբեկյան, Ալբերտ Գագիկի (2014) Զուգահեռ հաշվողական ենթակառուցվածքներում երկրատեղեկատվական համակարգերի բուսական ծածկույթի գնահատման ծառայությունների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (868Kb)

  Abstract

  Շրջապատող աշխարհի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրումը, ընդհանրացումը, համակարգումը և մշակումը ժամանակակից գիտության հիմնական խնդիրներից են, սակայն նման տեղեկատվության արդյունավետ ընկալման համար անհրաժեշտ է տվյալների ճիշտ և հստակ ներկայացում: Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման գիտական համագործակցությունը երկրի հեռահար զոնդավորման միջոցով երկրագնդի բուսական ծածկույթի վերաբերյալ բազմապիսի տեղեկատվության ձեռք բերման միջոց է, ինչը օրեցօր ընդլայնում է իր կիրառական և գիտական նշանակության շրջանակները: Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրման ոլորտում ծրագրային ապահովումն իրականացնելու համար անխուսափելի են դառնում երկրատեղեկատվական համակարգերի (ԵՏՀ) օգտագործումը, որոնք հանդիսանում են երկրի հեռահար զոնդավորման միջոցով ստացված պատկերներում (աշխարհատարածական տվյալներում) պարունակվող բազմապիսի կարևոր տեղեկատվության վերամշակման գործիք: Երկրի հեռահար զոնդավորման միջոցով ստացված պատկերների շնորհիվ ԵՏՀ-ի կիրառությունը հնարավորություն է ընձեռում հետազոտել երկրագնդի ողջ ծածկույթը: Ուստի, կախված հետազոտվող առարկայական ոլորտից, ԵՏՀ -ի օգնությամբ լուծվում են մի շարք կենսական նշանակության խնդիրներ: Գոյություն ունեն մի շարք ԵՏՀ ծրագրային ապահովման միջոցներ: Բաց կոդով (open source) ԵՏՀ ծրագրային ապահովման միջոցները մշակողներին հնարավորություն են ընձեռում ելնելով խնդրի դրվածքից կատարել ծրագրային փոփոխություններ: ԵՏՀ–ը պահանջում են սեղմ ժամկետներում իրականացնել մեծ քանակի տարածական տվյալների ձեռքբերում, պահպանում, որոնում, տվյալների վիզուալիզացիա և մշակում: Ուստի, անհրաժեշտություն է առաջանում ԵՏՀ բարդ խնդիրների լուծման համար օգտագործել զուգահեռ հաշվողական համակարգերի հնարավորությունները: Ինչպես արդեն հայտնի է զուգահեռ հաշվողական համակարգերի զարգացումը պայմանավորված է գիտակրթական, գիտատեխնիկական և գործնական ոլորտներում լայն հեռանկարային կիրառություններով: Հիմնականում այդ համակարգերը նախատեսված են այնպիսի խնդիրների համար, որոնց լուծումը ավանդական համակարգերի վրա հանգեցնում է բազմապիսի խոչընդոտների: Սույն համակարգերի համար ալգորիթմների մշակումը և ծրագրային միջոցների ստեղծումը, որոնք առաջարկում են մի շարք ծառայություններ, հանդիսանում են կարևոր գործոն` հնարավորություն տալով ունենալ մեծ առաջընթաց տարբեր ոլորտներում: Հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում ստեղծել այնպիսի միջավայր, որն օգտագործողներին հնարավորություն կտա հաղթահարելու ԵՏՀ և հաշվողական ենթակառուցվածքների օգտագործման խոչընդոտները և դժվարությունները` կատարելով երկրատեղեկատվական հաշվարկներ, անհրաժեշտության դեպքում օգտվելով զուգահեռ հաշվողական համակարգերի ռեսուրսներից, ինչը հատկապես օգտակար կլինի առանց մասնագիտական խորը հմտություններ տիրապետող օգտագործողների համար: Ուստի, աշխատանքում առաջադրված հարցադրումներն ու լուծումները նպատակ են հետապնդում լուծել վերը նշված խնդիրները: Сбор, обобщение, систематизация и обработка данных по окружающей среде являются одной из основных задач современной науки. Однако для продуктивной интерпретации подобной информации необходимо правильное и четкое отображение данных. Научные исследования в области окружающей среды с помощью метода дистанционного зондирования являются средством получения разнотипной информации о растительном покрове Земли, научно-практическое значение которого постоянно растет. Для реализации программного обеспечения в области исследований окружающей среды неизбежным становится применение геоинфомационных систем (ГИС), которые являются средством переработки важной разнотипной информации, содержащейся в полученных методом дистанционного зондирования снимках Земли (географические данные). Благодаря этим снимкам, применение ГИС позволяет исследовать весь земной покров. Поэтому, в зависимости от исследуемой предметной области, с помощью ГИС решается ряд важных проблем. Существует ряд средств программного обеспечения ГИС. Программные средства ГИС с открытым программным кодом позволяют разработчикам вносить изменения в программы, исходя из поставленных перед ними задач. ГИС требует приобретения, хранения и поиска пространственных данных, визуализациии и обработки данных в сжатые сроки. Поэтому возникает необходимость использовать для решения сложных задач ГИС ресурсы параллельных вычислительных систем. Развитие параллельных вычислительных систем обусловлено широкоперспективными применениями в научной, научно-технической и прикладной областях. В основном, эти системы предназначены для таких задач, решение которых в традиционных однопроцессорных системах приводит к различным ограничениям. Разработка алгоритмов и создание программных средств для данных систем, предлагающих ряд сервисов, являются важным фактором, позволяя достигать больших успехов в разных областях. Следовательно, возникает необходимость создания такой среды, которая позволит пользователям преодолеть препятствия и трудности в использовании ГИС и вычислительных систем, используя в случае необходимости ресурсы параллельных вычислительных систем, что будет особенно полезно для пользователей, не владеющих специальными навыками и знаниями. Поэтому предложенные в работе постановка проблемы и решения направлены на решение вышеуказанных задач. Environmental data collection, generalization, systematization and treatment are one of the basic tasks of modern science. However, to efficiently interpret such information, appropriate and accurate visualization of data is required. Environmental researches through a remote sensing method is a tool for obtaining a multi-type information about the vegetation cover of the Earth, the scientific and practical value of which has been steadily increasing. For implementing a software support to scientific cooperation in the area of environment, application of geo-information systems (GIS) as tools of treatment of essential multi-type information contained in remote sensing images of the Earth (geographic data) has become imperative. Due to images obtained by remote sensing methods, application of GIS allows investigating the entire cover of the Earth. So, depending on a study area, GIS helps solve a number of essential problems. There exists a number of GIS software. The open source GIS softwares enable developers to make changes to programs in terms of tasks set before them. GIS requires spatial data purchasing, storing, searching and data visualization and treatment within a short period of time. Hence, a necessity emerges to use the resources of parallel computing systems for solving complex GIS problems. Development of parallel computing systems is determined by wide perspective applications in scientific, scientific- and- technological and applied research areas. Basically, such systems are designed for problems, the solving of which in traditional single processor systems brings to diverse restrictions. Development of algorithms and creation of computer softwares for the given systems offering a set of services, are an essential factor contributing to a breakthrough in different areas. Consequently, a necessity emerges to create such an environment which will enable users to overcome barriers and manage hardships in application of GIS and computing systems through performance of geo-informational calculations, employing -if needed- resources of parallel computing systems, that will be particularly helpful to users having no special skills and knowledge. Therefore, the problem statement and solutions proposed in the thesis pursue solution of the problems described earlier.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка ГИС сервисов по оценке растительного покрова в параллельных вычислительных инфраструктурах. Development of GIS services for assessing vegetation cover in parallel computing infrastructures.
  Uncontrolled Keywords: Сарибекян А. Г., Saribekyan A. G.
  Subjects: Control, Automation and Electrical Engineering
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 Sep 2016 10:48
  Last Modified: 24 Sep 2016 10:48
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3475

  Actions (login required)

  View Item