Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հաշվողական աստղաֆիզիկայի որոշ դասի խնդիրների համար միջավայրի մշակում գրիդ ինֆրակառուցվածքի կիրառմամբ

Կնյազյան, Արամ Վարդգեսի (2012) Հաշվողական աստղաֆիզիկայի որոշ դասի խնդիրների համար միջավայրի մշակում գրիդ ինֆրակառուցվածքի կիրառմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (438Kb)

  Abstract

  Հաշվողական գրիդը աշխարհագրորեն տարաբաշխված էլեկտրոնային ենթակառուցվածք է, որը միավորում է տարբեր տիպի (պրոցեսոր, օպերատիվ և հիմնական հիշողություն, հիշասարք, տվյալների հենք, ցանց) բազմաթիվ ռեսուրսներ: Այդպիսի համակարգերն ապահովում են հետազոտողների միասնական աշխատանքը և թույլ են տալիս առավել արդյունավետ օգտագործել առկա հաշվողական ռեսուրսները: Գրիդ ենթակառուցվածքները լայնորեն օգտագործվում են տարբեր գիտական խնդիրների լուծման համար, որոնք պահանջում են հզոր հաշվողական ռեսուրսներ կամ մեծ ծավալի տվյալների մշակում: Տիեզերքի շրջահայության համար օգտագործվում են տարբեր տեսակի երկրային և տիեզերական դիտակներ, ինչպես նաև բազմաթիվ գրանցող սարքավորումներ: Վերջին տարիներին մեծ զարգացում են ապրել դիտակների պատրաստման, դիտումների և գրանցումների ենթակառուցվածքները, ստեղծվել են բարձր լուծունակությամբ մեծ չափերի դիտակներ և գերզգայուն գրանցող սարքավորումներ, որոնց միջոցով ստացվող տվյալներն արխիվացվում են հետագա հետազոտությունների, ինչպես նաև աստղագետների լայն շերտերին հասանելի դարձնելու համար: Ակնկալվում է, որ նմանատիպ զարգացումների դեպքում աստղադիտարաններն օրական կգեներացնեն տերաբայթերի հասնող տվյալներ: Նման վիթխարի տվյալների պահպանման, օգտագործման ու մշակման խնդիրների լուծումը միջազգային աստղագիտական հանրության կողմից կազմակերպվում է վիրտուալ աստղադիտարանների (ՎԱ) միջոցով: ՎԱ-ը աստղագիտական տվյալների հասանելիության, պահպանման, հետազոտման և մշակման համար օգտագործողներին տրամադրում է միջավայրեր (օրինակ վեբ միջավայր) և գործիքներ, որոնք օգտագործելով ընդունված հիմնօրինակները` կապ են ապահովում ՎԱ-երի միջև տվյալների համեմատման և փոխանակման համար: Ուստի, ինչպես երևում է ՎԱ-ի նկարագրությունից, կարևոր խնդիրներ են հանդիսանում աստղագիտական տվյալների հետազոտման, վերլուծության, համեմատման համար արդյունավետ և արագագործ ծրագրային միջոցների ստեղծումը, ինչպես նաև ՎԱ-երի միջև տվյալների և տեղեկատվության փոխանակման բարձր արագության ապահովումը: Նշված խնդիրների հետազոտմանն է նվիրված սույն ատենախոսությունը` կիրառելով ժամանակակից էլեկտրոնային ենթակառուցվածքները: Հաշվի առնելով վիրտուալ աստղադիտարանների զարգացման միջազգային փորձը, աստղագիտության ներկա խնդիրները, ինչպես նաև միջազգային ՎԱ-երի կողմից մշակված ծրագրային համակարգերի թանկարժեքությունը, Հայկական ՎԱ-ի զարգացման համար արդիական խնդիր է` մշակել ժամանակակից ծրագրային միջոցներ, որոնք կբավարարեն ՎԱ-երի համար գոյություն ունեցող միջազգային չափանիշներին և կօգտագործեն էլեկտրոնային ենթակառուցվածքներ, ինչպես օրինակ Հայկական ազգային գրիդ ենթակառուցվածքը: Մասնավորապես, կարևորվում են թվայնացված աստղագիտական թիթեղներից աղբյուրների արտաբերման, աստղագիտական կատալոգների փոխհամադրման խնդիրները, ինչպես նաև Հայկական վիրտուալ աստղադիտարանի ֆունկցիոնալ զարգացումը, աստղագիտական տվյալների տեղաբաշխման խնդրի լուծումը: Целью работы является разработка среды для некоторых задач вычислительной астрофизики путем использования грид инфраструктуры. Для достижения вышеуказанной цели в диссертации поставлены следующие задачи: Разработать и реализовать среду управления распределенных астрономических метаданных для оцифрованных снимков Бюраканской обсерватории, удовлетворяющую международным астрономическим стандартам, и внедрить ее в Армянскую виртуальную обсерваторию (ВО). Исследовать методы экстракции объектов из астрономических снимков и используемые для этого программные средства, проблемы экстракции объектов из спектральных снимков, возможные решения, реализованные на пластинках первого Бюраканского оцифрованного обзора (ПБОО). Исследовать особенности астрономических каталогов, методы их кросс-корреляции и используемые алгоритмы, разработать новый продуктивный алгоритм и программу кросс-корреляции. В диссертации получены следующие основные результаты: Исследованы структурные особенности данных Бюраканской обсерватории, а также методы хранения данных в разных ВО. Исследованы возможности веб среды Армянской ВО, созданной для архива снимков ПБОО, анализированы ее преимущества и недостатки. Создана и внедрена среда управления астрономическими метаданными Армянской ВО, которая дает возможность с помощью веб среды загрузить астрономические снимки на сервер, чьи метаданные вводятся в базу, обозреть эти снимки, выполнить поиск снимков по введенным координатам и т. д. [1]. В базу метаданных внедрено 1000 снимков ПБОО. Архитектура базы позволяет динамичным образом увеличить количество хранимых снимков. Нет ограничений, связанных с объемом добавляемых данных, так как снимки хранятся на элементах памяти Армянской национальной грид инфраструктуры [1]. Исследованы принципы и трудности извлечения (экстракции) объектов из астрономических снимков, известные программные средства экстракции и их особенности. Изучены особенности и принцип работы программы “Сорс Экстрактор” (СЭ) [2, 4]. The objective of this dissertation is the development of environment for certain problems of computational astronomy through utilization of grid infrastructure. In order to reach the mentioned objective we have set up the following problems in the dissertation. To develop an astronomical metadata management environment for Byurakan observatory digitized images in conformity with international astronomical standards and implement it in the Armenian Virtual Observatory (VO). To research the methods of extraction of objects from the astronomical images and the programme software utilized for that purpose, the problems of extraction of objects from the spectral images and the possible solutions, which were realized at the plates of the Digitized First Byurakan Survey (DFBS). To research the features of astronomical catalogs, methods of their cross-correlation and the utilized algorithms, as well as to develop a new productive algorithm of cross-correlation and programme software. We reached the following main conclusions in the thesis. The structural distinctions of the Byurakan Observatory data, as well as the methods of database preservation in different VOs have been researched. The potential of web-environment of the Armenian VO (created for the archivation of the DFBS images) has been explored and its advantages and shortcomings were examined. The astronomical metadata controlling environment for the Armenian VO has been created, which provides the opportunity to upload astronomical images to the server by the means of the web-environment. The metadata of the above images are inserted in the database and it is possible to review the images, to search for them by the inserted coordinates, etc [1]. One thousand of the DFBS images have been inserted in created meta database. The architecture of the database allows to increase dynamically the quantity of the preserved images, and there are not restrictions for the size of the uploaded images, since the images are storing in storage elements of Armenian national grid infrastructure [1]. The principles and complexities of the extraction of objects from the astronomical images, the known programme software of extraction and their distinctions have been explored. The distinctions and the principle of work of the programme “Source Extractor“ (SE) have been examined [2, 4].

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка среды для некоторых задач вычислительной астрофизики путем использования грид инфраструктуры. Development of environment for certain problems of computational astronomy through utilization of grid infrastructure.
  Uncontrolled Keywords: Князян Арам Вардгесович, Knyazyan A.
  Subjects: Control, Automation and Electrical Engineering
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 24 Sep 2016 14:01
  Last Modified: 24 Sep 2016 14:01
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3482

  Actions (login required)

  View Item