Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում

Դարբինյան, Վահրամ Հրայրի (2014) Թվային հրապարակումների ծառայությունների պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (557Kb) | Preview

  Abstract

  Վերջին տարիներին ինտերնետի բնագավառը արագորեն փոփոխվում է՝ ներառելով նորանոր կիրառություններ: Վեբ տեխնոլոգիաների առաջընթացը թույլ տվեց հրապարակողներին (համալսարաններին, գրքերի և ամսագրերի հրատարակչություններին և այլոց) սկսել անցում կատարել ավանդական տպագրական միջավայրից դեպի առցանց թվային հրապարակումներ, արագացնելով հրապարակման գործընթացը և նվազեցնելով ծախսերը: Մասնավորապես թվային ինտերակտիվ հրապարակումները լինելով ավելի հարմարեցված օգտագործողին, հրապարակման ժամանակակից մեթոդները մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում օգտագործողների, հրատարակողների և գովազդատուների մոտ: Թվային ինտերակտիվ հրապարակումները նույնպես հանդիսանում են առցանց գովազդի շատ արագորեն զարգացող միջավայր: Նշենք, որ 2013թ առցանց գովազդների 42 միլիարդ դոլլարի շրջանառությունը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է հեռուստատեսայինի շրջանառությանը (2013 - 39 միլիարդ)1: Առցանց գովազդը ունենալով ավանդականի նկատմամբ ավելի մեծ վերադարձի գործակից, ունի նույնպես իր թերությունները, որոնցից հիմնականն են կեղծ դիտումները: Կեղծ դիտումները շատ մեծ կորուստներ են հասցնում հրատարակողներին և առցանց հրապարակումների ծավալների մեծացման հետ մեկ տեղ, կորուստները աճում են նույնպես: Համաձայն, առցանց գովազդի բնագավառում առաջատարներից մեկը հանդիսացող՝ Google, կազմակերպության հրատարակած տվյալների, արցանց դիտումների 10%-ը հանդիսանում են կեղծ2: Այդպիսի դիտումները հաճախ իրագործվում են Denial of Service (DoS) հարձակման սկզբունքով, երբ մեծածավալ հարցումներ են ուղարկվում վեբ ռեսուրսի վրա և նունիսկ, եթե ռեսուրսը շարքից դուրս չի գալիս, գրանցում է գովազդի դիտումների շատ մեծ ծավալ, առաջացնելով համապատասխան ծախսեր: DoS հարձակման հայտնաբերման հետ կապված հիմնական խնդիրը այն է, որ հարձակվողը օգտագործում է օրինական հարցումների տարափ, թիրախ համակարգը հեղեղելու համար: Այս իսկ պատճառով բարդ է տարբերակել հարձակումը, հարձակման մաս չկազմող օրինական հարցումներից: Խնդիր է առաջանում որևէ եղանակով տարբերակել օրինական օգտագործողներին, ինչը իր հերթին հանդիսանում է բարդ խնդիր, քանի որ հարձակման ժամանակ օգտագործվող չարամիտ ծրագրերը (բոթերը) օրեցօր զարգացվում են և ավելի հմուտ են դառնում վեբ օգտագործողի վարգաքիծը նմանակելու գործում: Թվային ինտերակտիվ հրապարակումներում, ի տարբերություն սովորական վեբ կայքերի, օգտագործողի վարքագիծը ավելի կանխագուշակելի է, ինչը ունի օրինական օգտագործողին բոթից տարբերակելու միջոց դառնալու պոտենցիալ: Թվային ինտերակտիվ հրապարակումների շուկայի աճը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում առցանց գովազդատուների մոտ, քանի որ շատ հրատարակումներ անցում են կատարում ավանդական տպագրվածից, իրենց հրապարակման առցանց տարբերակի: Ավանդական տպագրված տարբերակից, հրապարակումների թվայինի անցնելը իր հետ բերում է օգտագործելիության խնդիր: Օգտագործողները ակնկալում են թվային հրապարակումից լինել նույնքան հասանելի, որքան տպագրվածն է և ապահովել ընթերցման սահուն և դյուրին ընթացք: Շատ օգտագործողներ պատրաստ չեն երկար սպասել հրապարակման էջերի բեռնմանը և կնախընտրեն տպագրված տարբերակը, քանի դեռ նմանատիպ խնդիրներ առկա են: Այսպիսով արդիական է թվային ինտերակտիվ հրապարակումների ծառայության օգտագործողներին բոթերից առանձնացնելու և ծառայությունը DoS հարձակումներից պաշտպանվածության և արագագործության բարձրացման միջոցների հետազոտումը և մշակումը: В последние годы интернет технологии стремительно развиваются, включая в себя новые приложения. Развитие веб технологий позволили создателям печатной продукции (университетам, издательским домам, частным издателям и т.д.) начать переход от существующих традиционных печатных издательских технологий к функционирующим в режиме онлайн и основанным на возможностях веб технологиям тем самым сократить время подготовки и дистрибуции публикации и стоимость ее создания. В частности, цифровые интерактивные публикации, являясь более адаптированными к пользователям, представляют большой интерес для пользователей, издателей и рекламодателей. Цифровые интерактивные публикации также являются быстро развивающейся средой для онлайн рекламы. Заметим, что оборот онлайн реклам на 2013г составил 42 миллиарда долларов, тем самым в первые превзошел оборот телевизионной рекламы (39 миллиардов). Онлайн реклама имея более высокий фактор возврата по сравнению с традиционной рекламой, также имеет свои недостатки, основным из которых является Кликфрод. Кликфрод причиняет большие расходы издателям и рекламодателям, и вместе с ростом объёмов онлайн рекламы, затраты на кликфрод тоже увеличиваются. По данным компании Google – одного из лидеров в сфере онлайн рекламы, порядка 10% кликов на рекламы является кликфродом. Кликфрод часто выполняется по принципу Denial of Service (DoS) атак, когда многочисленные запросы посылаются на веб ресурс, и даже если веб ресурс не выходит из строя, то регистрируется большое количество запросов на рекламу, что приводит к большим затратам. Основная проблема при обнаружении DoS в том, что атакующая сторона использует легитимные запросы для того чтобы заполонить мишень и сложно отличить запрос сделанный ботом от запроса сделанного пользователем. И так есть задача каким-либо способом отличить легитимных пользователей от ботов, что довольно сложно, так-как боты быстро развиваются и улучшают свою способность имитировать поведение пользователя. В цифровых интерактивных публикациях, в отличии от обычных веб страниц, поведение пользователя более предсказуемое. Этот факт имеет потенциал стать средством обнаружения ботов. Стремительный рост рынка цифровых интерактивных публикаций представляет большой интерес для онлайн рекламодателей, поскольку многие издания переходят от традиционный печатных публикаций к цифровым. Переход от традиционный печатных публикаций к цифровым, приносит с собой проблему удобства пользователя. Пользователи ожидают что цифровые издания были такими же доступными как печатные, и чтоб чтение было бы плавным и непрерывным. Многие пользователи не готовы долго ждать загрузки публикации и предпочтут печатный вариант, до тех пор, пока проблемы с загрузкой существуют. Исходя из вышесказанного актуально исследование и разработка средств отделения запросов сделанных ботами от запросов пользователей, а так же методов повышения быстродействия сервиса цифровых интерактивный публикаций. In recent years, Internet technologies are evolving rapidly, including more applications every day. Development of web of technologies has allowed the publishers of printed materials (universities, publishing houses, private publishers, etc.) to begin the transition from the existing traditional print publishing technology to ones functioning online and based on the capabilities of the Web technologies, thereby saving on the preparation and distribution of publications and reducing the cost of creation. In particular, interactive digital publications, being more adapted to the users are of great interest to users, publishers and advertisers. Digital interactive publications are also a fast-paced environment for online advertising. Note that the turnover of online advertising in 2013 was $42 billion, which for the first time surpassed television advertising turnover ($39 billion). Online advertising has higher return factor compared to traditional advertising, but it also has its drawbacks, the main one being click fraud. Click fraud causes great expense to publishers and advertisers, and with increasing volumes of online advertising expenses on click fraud are also increasing. According to the company Google - one of the leaders in online advertising, about 10% of clicks on advertising are fraudulent. Click fraud is often performed on the same principle of Denial of Service (DoS) Attacks, when multiple requests are sent to a web resource, and even if the web resource does not fail, a large number of requests on advertising is recorded, which leads to higher costs . The main problem with detecting DoS is that the attacker uses legitimate requests to flood the target and it’s hard to distinguish requests made by a bot from requests made by the user. Thus there is the problem of distinguishing legitimate users from bots, which is quite difficult, as bots develop rapidly and improve their ability to mimic the behavior of a user. In interactive digital publications, unlike conventional web pages, user behavior is more predictable. This fact has the potential to become a means for detecting bots. The rapid growth in the market of digital interactive publications is of great interest for online advertisers, as many publications are moving from traditional print publications to digital. The transition from traditional print publications to digital, brings with it the problem of usability. Users expect digital publications to be available as printed, and to provide smooth and uninterrupted use experience while reading. Many users are not willing to wait long for the publication to download and would prefer a printed version, as long as there are problems with loading. Based on the aforementioned it is relevant to conduct research and development of means of telling requests made by bots from user requests, as well as methods for increasing the speed of digital interactive publication services.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Исследование и разработка средств повышения защищённости и быстродействия сервисов цифровых публикаций. Research and development of means for speed and security improvement in digital publication services.
  Uncontrolled Keywords: Дарбинян Ваграм, Darbinyan Vahram
  Subjects: Informatics and Computer Systems
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 05 Oct 2016 13:51
  Last Modified: 05 Oct 2016 17:07
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3567

  Actions (login required)

  View Item