Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ձեռագիր ստորագրության ճանաչման մեթոդների մշակում և իրականացում

Խաչատուրյան, Վահե Սամսոնի (2013) Ձեռագիր ստորագրության ճանաչման մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1010Kb) | Preview

  Abstract

  Վերջին տարիներին նկատվում է կենսաչափական նույնականացման մեթոդների նկատմամբ հետաքրքրության և կիրառության կայուն աճ: Կենսաչափական տեխնոլոգիաները կիրառվում են անձի նույնականացման համար՝ օգտագործելով ֆիզիոլոգիական կամ վարքագծային առանձնահատկություններ, որոնք յուրահատուկ են յուրաքանչյուր անձի համար, և դրանք հնարավոր չէ մոռանալ, կորցնել կամ գողանալ: Կենսաչափական նույնականացման համակարգերում առավել հաճախ օգտագործվում են ծիածանաթաղանթի կամ ցանցաթաղանթի սկանավորումը, ձեռագիր ստորագրության ստուգումը, ձայնի կամ մատնահետքերի ճանաչումը և այլն: Այս մեթոդների շարքում է ձեռագիր ստորագրության ստուգումը: Ստորագրության բնութագրիչները յուրահատուկ են և պրակտիկորեն չեն կարող կրկնօրինակվել: Այդ պատճառով ձեռագիրը մինչ օրս մնում է առավել շատ օգտագործվող նույնականացման մեթոդներից մեկը: Ձեռագիր ստորագրության նույնականացման ժամանակ իսկությունը հաստատելու համար վերցնում են փորձարկվող ստորագրության բազմաթիվ բնութագրիչներ և համեմատվում են ստուգողական ստորագրության հետ, որը պահվում է տվյալների բազայում: Եթե հասանելի են մի քանի ստուգողական ստորագրություններ, ապա մեծանում է առանձին հատկանիշի շեղման հաստատունության չափը, որն օգտագործվում է փորձարկվող ստորագրության մեջ ստացած շեղման գնահատման համար: Ոչ բոլոր կենսաչափական մեթոդներն են հավասարապես կիրառելի տնտեսության մեջ և ծրագրերում: Օրինակ մատնահետքերի ճանաչումը և ծիածանաթաղանթի սկանավորումը կիրառելի չեն պրակտիկ շատ դեպքերում, օրինակ՝ բանկային և ֆինանսական ծառայություններում: Ձեռագիր ստորագրության ճանաչումը նույնականացման առավել հեշտ ընդունելի կենսաչափական մեթոդ է: Ստորագրման գործողությունը համընդհանուր ընդունված և սովորական գործողություն է ամենօրյա կյանքում: Ըստ էության, քիչ հավանական է, որ մարդիկ դեմ լինեն իրենց ստորագրության նույնականացմանը՝ համեմատած ուրիշ հնարավոր կենսաչափական մեթոդների: Սա թույլ է տալիս ձեռագիր ստորագրության համակարգչային ստուգումը ներմուծել մի շարք գոյություն ունեցող աշխատանքային գործընթացներում: Ստորագրության նույնականացման համակարգը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ բնագավառներում՝ արտադրականից մինչև բանկային՝ ապահովելով կազմակերպությանը և անհատներին ուժեղացված պաշտպանություն սեփական միջոցների անօրինական օգտագործումից և փաստաթղթերի ու գործարքների վերահսկում, որոնք առկա են բիզնեսի գոյություն ունեցող պայմաններում: Տեխնոլոգիական առաջընթացը մեծացրել է կենսաչափական համակարգերի ճշգրտությունը՝ դարձնելով դրանք առավել մատչելի որպես նույնականացման կենսունակ մեթոդ: Շնորհիվ ապահովության աստիճանի, հարմարավետության և բարձր անվտանգության, որը ապահովում է կենսաչափական մեթոդներն, այն արդեն ինտենսիվ օգտագործվում է որոշ ծրագրերում այլընտրանքային տեխնոլոգիաների հետ մրցակցային առավելության ապահովման համար: В последние годы наблюдается устойчивая повышенность интереса к биометрическим методам идентификации и к их применению. Биометрические технологии используются для идентификации личности с помощью физиологических или поведенческих черт, которые являются уникальными для каждого индивидуума, и их невозможно забыть, потерять или украсть. В биометрических идентификационных системах наиболее часто используются сканирование радужной оболочки или сетчатки, рукописная верификация подписи, лица или распознавание голоса, отпечатков пальцев и т.д. Среди этих методов есть биометрия рукописной подписи. Характеристики подписи неповторимы и практически не могут быть дублированы. Поэтому рукописный почерк до сих пор остается одним из наиболее сильных идентификаторов на сегодняшний день. В верификации рукописной подписи, для заключения о подлинности, извлекаются многочисленные характеристики тестируемой подписи и сравниваются с эталонной подписью, которая хранится в базе данных. Если доступно несколько подлинных эталонных подписей, увеличивается мера стабильности отдельного признака, что используется для оценивания вероятности отклонения, полученного в тестируемой подписи. Не все биометрические методы равносильно приемлемы во всей индустрии и всех приложениях. Например, снятие отпечатки пальцев и сканирование радужной оболочки не приемлемо в промышленной практике, банковских и финансовых службах. Верификация рукописная подписи - это наиболее легко освоенный биометрический метод идентификации. Действие подписывания своим именем является общественно принятым и обычным действием в повседневной жизни. По существу, маловероятно, что индивидуумы будут протестовать против проверки своей подписи, по сравнению с другими возможными биометрическими анализами. Это позволяет компьютерную верификацию рукописной подписи внедрить во многие существующие рабочие процессы. Система идентификации подписи может быть использована во многих областях: от прооизводства до банковских, обеспечивая организаций и индивидуммов усиленной защитой от несанкцианированного доступа и контроль документов и транзакций, которые имеются в существующих условиях бизнеса. Технологический прогресс увеличил точность биометрических систем, делая их более доступными в качестве жизнеспособного метода верификации. Благодаря уровню надежности, удобству и высокой безопасности, которые обеспечивает биометрия, она уже используется интенсивно в некоторых приложениях для обеспечения конкурентного преимущества с альтернативными технологиями. Поэтому разработка надежных методов и алгоритмов автоматического идентификация личности по рукописной подписи в режиме реального времени, целью обеспечения информационной безопасности является актуальной задачей. In the recent years the interest in biometric methods of identification and their use has steadily increased. Biometric technologies are used to establish a person’s identity with the help of physiological or behavioral traits that are unique for each individual and cannot be forgotten, lost or stolen. In biometric identification systems the most commonly used methods are the iris or retina scanning, handwritten signature verification, face or voice recognition, fingerprints, etc. Among these methods the biometrics of handwritten signature is also known. Signature characteristics are unique and cannot be duplicated in practice. Therefore, handwritten signature is known to be one of the strongest identifiers as of today. For the verification of handwritten signatures numerous characteristics of the test signature are extracted and compared with a genuine signature stored in the database to establish its authenticity. If more than one genuine signatures are available, the measure of the stability of a specific descriptor is increased that is used to estimate the probability of deviations derived from the test signature. Not all the biometric methods are equally acceptable in the industry and the corresponding applications. For example, the fingerprinting and the iris scanning are not acceptable in the industrial practice, banking and financial services. Handwritten signature verification is the most easily assimilated biometric identification method. Signing one’s name is socially accepted and is considered to be a usual activity in everyday life. People are unlikely to protest against the signature verification in comparison with other possible biometric analyzes. This allows the implementation of handwritten signature verification into many existing workflows. A handwritten signature identification software system can be used in many spheres: from industrial to banking organizations ensuring enhanced protection for both organizations and individuals from unauthorized access and providing supervision of documents and transactions available in the existing business environment. Technological progress has increased the accuracy of biometric systems making them more accessible as a viable method of verification. Due to the level of reliability, convenience and high security which biometrics provides, it is already intensively used in some applications to gain a competitive advantage against alternative technologies. Therefore, the development of reliable methods and algorithms for automatic identification of an individual based on the handwritten signature in real time mode is an urgent task for ensuring information security.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Разработка и реализация методов распознавания рукописной подписи. Development and implementation of methods of recognition of a handwritten signature.
  Uncontrolled Keywords: Хачатурян Ваге Самсонович, Khachaturyan Vahe Samson
  Subjects: Informatics and Computer Systems
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 11 Oct 2016 17:55
  Last Modified: 03 Nov 2016 16:52
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3591

  Actions (login required)

  View Item