Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն)

Ալեքյան, Անահիտ Վասիլի (2016) Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1586Kb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (629Kb)

   Abstract

   После распада СССР большинство государств, являвшихся составными элементами тоталитарной державы, избрали путь демократизации. Это привело к формированию рыночной экономики и, как следствие этого, частной собственности. Стартовала процедура приватизации собственности государства т.е. ее передача частным лицам. Данная процедура повсеместно сопровождалась массовыми хищениями государственного имущества. В то же время на фоне неопределенности, неразберихи и хаоса наблюдалась серьезная нравственная дезорганизация общества. Все это способствовало тому, что практически во всех государствах воцарилась атмосфера беззакония и анархии. При таком положении дел резко возросло и число корыстных преступлений, направленных против государственной власти. Злоупотребления, взяточничество и иные корыстные преступления против государственной власти приобретают новые качество и темп роста. Сложившаяся ситуация была характерна практически для всех государств бывшего СССР, в том числе для Армении и России. Рост корыстных преступлений против государственной власти, стал носить постоянный характер и не прекращается до сих пор. Проблема корыстных преступлений против государственной власти имеет множество аспектов. В их число входят вопросы определения видов корыстных преступлений против государственной власти; вопросы их разграничения друг от друга и смежных с ними составов; вопросы выявления, расследования и квалификации указанных видов преступлений, а также проблемы борьбы с корыстными преступлениями против государственной власти с учетом криминологического аспекта указанной группы преступлений. Практика применения норм, устанавливающих ответственность за корыстные преступления против государственной власти, предоставляет возможность выявить недостатки в законодательном регламентировании корыстных преступлений против государственной власти. В Уголовных кодексах РА и РФ отсутствует законодательное определение терминов «корысть» и «иная личная заинтересованность», являющихся основным критерием разграничения корыстных преступлений против государственной власти от смежных с ними составов. В научной литературе по уголовному праву этим терминам также не уделено должного внимания. Именно вследствие этого в правоприменительной практике постоянно возникают проблемы при квалификации корыстных преступлений против государственной власти и проблемы их разграничения от смежных с ними составов преступлений, а также проблемы, связанные с предупреждением указанных видов преступлений. На основе этого ставится задача всестороннего анализа корыстных преступлений против государственной власти и по содержанию, и по форме их законодательной регламентации, выработки критериев разграничения корыстных преступлений против государственной власти от смежных с ними составов и усовершенствования норм уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за корыстные преступления против государственной власти. Указанные выше и ряд других обстоятельств стали основной причиной выбора темы диссертационной работы, подтверждают ее актуальность и значимость как с научно-теоретической, так и с практической точек зрения. ՀՀ և ՌԴ Քրեական Օրենսգրքերը ներառում են պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործություններ պարունակող բաժին: Սույն հանցագործություններն ընդգրկված են բաժին 11 (ՌԴ-ում՝ բաժին 10) «Պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունները» և ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք էլ հիմք են հանդիսանում նշված հանցագործությունների Քր. Օրով նախատեսված հանցագործությունների այլ խմբերից տարանջատման համար: Սույն բաժնի շրջանակներում առանձնանում են հանցակազմեր, որոնց գլխավոր և ամենակարևոր հատկանիշն է ուղղակիորեն համապատասխան դիսպոզիցիաներում օրենսդրի կողմից նշված դրդապատճառը՝ որպես սուբյեկտիվ կողմի պարտադիր հատկանիշ: Այն է շահադիտական և (կամ) անձնական այլ շահագրգռվածություն: Սույն ատենախոսական հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում շահադիտական ոտնձգություններից պետական իշխանության պաշտպանությանն ուղղված հասարակական հարաբերությունները: Հետազոտության առարկան ՀՀ և ՌԴ գործող քրեական օրենսդրությունը, որով նախատեսված են պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունները և դրանց առնչվող այլ իրավական նորմերն են, նշված նորմերի իրավակիրառ պրակտիկան, ինչպես նաև քրեական օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները: Աշխատության գիտական նորույթը կայանում է, ամենից առաջ, նրանում, որ մինչ օրս ՀՀ-ում չկան պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործություններին նվիրված հետազոտություններ և աշխատություններ` չնայած կոռուպցիան միշտ էլ եղել է տարբեր ուսումնասիրությունների առարկա: Կատարված հետազոտությունը հայրենական քրեական իրավունքի տեսության մեջ առաջիններից է, որում իրականացվել է նշված հանցագործությունների համալիր և համակարգված հետազոտություն: Հետազոտության գիտական նորույթը արտահայտվում է պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների նկատմամբ ձևավորված սկզբունքորեն նոր մոտեցմամբ: ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ առաջին անգամ պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների շարքից առանձնացված են պետական իշխանության դեմ ուղղված հանցագործությունների մի խումբ, որոնք մյուսներից տարբերվում են իրենց դրդապատճառով` շահ կամ անձնական այլ շահագրգռվածություն: Մինչ օրս, և քրեական իրավունքի տեսության մեջ, և քրեաբանության մեջ առանձնացված են կամ սեփականության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործություններ, կամ էլ բռնի-շահադիտական հանցագործություններ: Armenian and Russian Criminal Codes include the part consisting of the crimes against the state authority. These crimes are included in the section 11 of the Criminal Code of the Republic of Armenia (and the section 10 of the Criminal Code of the Russian Federation), «Crimes against the state authority», and have a number of features that are the basis of their delineation from the other types of crimes provided by the Criminal Codes. There are only three crimes the main and the most important sign of which is the motivation direct indicated in their dispositions as the mandatory feature of the subjective side of crime, in this section. This motivation is considered «self-interest» and (or) «another personal interest». Acquisitive crimes against the state authority as the legal phenomenon of the Armenian or Russian criminal law are the object of the thesis. The subject of the study is the Armenian and Russian effective criminal law that include acquisitive crimes against the state authority and regarding them other legal norms, the law enforcement practice of the given norms, and the problems of the improving criminal law. The scientific novelty of this thesis, first of all, is that in Armenia it is the first study devoted to the acquisitive crimes against the state authority, though there are many studies about corruption in Armenia. This thesis is the first in the theory of domestic criminal law, in which comprehensive and organic study of the given crimes was realized. The scientific novelty of this thesis is realized by the new approach to the acquisitive crimes against the state authority. There are a group of the crimes that different from the crimes against the state authority by their motive in Criminal Codes of Armenia and Russia: mercenariness and another self-interest. There are created by author the legal definition of the terms «mercenariness» and «another self-interest», the scientific bases of the classification of the acquisitive crimes against state auyhority and their differentiation in the thesis. The given crimes were also studied from the criminological side and there were formed by the author the system of the prevention the acquisitive crimes against the state authority. In addition, as a scientific novelty, in the thesis presents author’s approaches related to the lighting of the objective and subjective aspects of this crime. The scientific novelty also includes the rules of the qualification of the acquisitive crimes against the state authority suggested by the author and the suggestions to improve the Armenian and Russian criminal legislation based on the analysis of the sentences and legislation related to the mentioned crimes.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Պետական իշխանության դեմ ուղղված շահադիտական հանցագործությունների իրավակիրառ պրակտիկայի հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական հետազոտություն): Law enforcement problems of acquisitive crimes against the state authority (comparative legal study).
   Uncontrolled Keywords: Ալեքյան Անահիտ Վասիլի, Alekyan Anahit Vasili
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 12 Oct 2016 11:09
   Last Modified: 12 Oct 2016 11:09
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3598

   Actions (login required)

   View Item