Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ադենոմիոզի վաղ ախտորոշման նոր մոտեցումները եռաչափ (3D) սոնոգրաֆիայի միջոցով

Գևորգյան, Էմմա Գագիկի (2016) Ադենոմիոզի վաղ ախտորոշման նոր մոտեցումները եռաչափ (3D) սոնոգրաֆիայի միջոցով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (29Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Էնդոմետրիոզը լայն տարածվածություն ունի վերարտադրողական և պերիմենոպաուզալ տարիքի կանանց մոտ և այդ պատճառով հանդիսանում է ժամանակակից գինեկոլոգիայի առավել հրատապ խնդիրներից մեկը: Գինեկոլոգիական հիվանդացության կառուցվածքում էնդոմետրիոզը զբաղեցնում է երրորդ տեղը (բորբոքային հիվանդություններից և արգանդի միոմայից հետո): էնդոմետրիոզի հաճախականությունը վերջին 30-40 տարիների ընթացքում կայուն աճում է (Л.В.Адамян, В.И.Кулаков, 2006; М.М.Дамиров и соавт., 2002), ինչը կապված է և՛ հիվանդացողների թվի իրական աճի հետ, և՛ ախտորոշման որակի բարելավման հետ (В.П.Баскаков и соавт., 2002): Ըստ որոշ տվյալների, վերարտադրողական տարիքի կանանց մոտ հիվանդության հաճախականությունը կազմում է 7%-50% (Varcellini P. et al, 2006): Գենիտալ էնդոմետրիոզի ամենատարածված տեղայնացումը արգանդն է՝ ադենոմիոզը, որի տեսակարար հաճախականությունը ըստ Յ.Դ.Լանդեխովսկու և Մ.Ս.Շնեյդերմանի (2000) տվյալների կազմում է 15%-90%, իսկ ըստ Մ.Մ.Դամիրովի (2004)՝ 70%-80%: Այսպիսով, էնդոմետրիոզը զուտ բժշկական խնդիր լինելուց բացի, ունի նաև կարևոր սոցիալական նշանակություն (Адамян Л.B. и др., 2006; Allaire C., 2006): Բրյուսելում էնդոմետրիոզին նվիրված III համաշխարհային կոնգրեսի (1992) ժամանակ այդ ախտաբանությունը սկսեցին դիտարկել որպես քաղաքակրթության նոր հիվանդություն: Էնդոմետրիոզի խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ դրա լայն տարածումը, զարգացման վաղ փուլերում ախտորոշման բարդությունը, երկարատև և պրոգրեսիվ ընթացքը ուղեկցվում է ոչ միայն կանանց անպտղությամբ, այլ նաև իգական սեռի բնակչության աշխատունակության անկումով (Адамян Л.В. и др., 2004; Айламазян Э.К. и др., 2002; ACOG Committee Opinion, 2005; Laufer M.R., 2003): Վերջին տասնամյակում բժշկական տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը թույլ է տվել բարելավել ադենոմիոզի ախտորոշման ճշգրտությունը, սակայն այն շարունակում է մնալ անբավարար, հատկապես նրա I-II աստիճանի տարածվածության ժամանակ (Демидов В.Н., Гус А.И., 2002; Савицкий Г.А., Горбушин С.М., 2002): Ներկայումս սոնոգրաֆիան հանդիսանում է ոչ ինվազիվ առավել մատչելի և տեղեկատվական (ինֆորմատիվ) մեթոդը ադենոմիոզի ախտորոշման համար (В.Н.Демидов и соавт., 2002; J.Brosens et al., 2003): Սակայն դրա ախտորոշման համար դեռևս չկա միակարծիքություն էխոգրաֆիկ տվյալների ինֆորմատիվության վերաբերյալ: Անհատական հատկանիշները (ճարպակալումը, արգանդի սխալ դիրքը և դևիացիան, փոքր կոնքի խոռոչի ադհեզիվ փոփոխությունները) կարող են խոչընդոտել կլինիկական ինֆորմացիայի ստանալուն: Արտեֆակտները և սարքավորման սահմանափակումները զգալիորեն նվազեցնում են պատկերների որակը: Ավելին, երկչափ էխոգրաֆիայի ժամանակ անհնար է օբյեկտիվ վիզուալ տվյալների պահպանումը հետազոտությունից հետո, հետագա դիտման համար, որի արդյունքում երկչափ ուլտրաձայնային հետազոտության (ՈւՁՀ) արդյունքները տուժում են որոշակի սուբյեկտիվիզմի պատճառով: В связи с широкой распространенностью у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста эндометриоз является одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии. В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье место (после воспалительных процессов и миомы матки). На III Мировом конгрессе по эндометриозу в Брюсселе (1992), это патологическое состояние стали рассматривать в качестве новой болезни цивилизации. Актуальность проблемы эндометриоза обусловлена также тем, что его широкое распространение, сложность диагностики на начальном этапе развития, длительное и прогрессирующее течение сопровождаются стойким нарушением не только фертильности, но и работоспособности женского населения. Ультразвуковое заключение часто является единственным основанием для выбора метода лечения, в т.ч. и радикальных операций. Клиническое использование нового 3D/4D оборудования в последнее десятилетие демонстрирует новые подходы и открывает новые возможности в эхографической диагностике. Вместе с тем, исследования, посвященные использованию 3D/4D ультразвука для ранней диагностики аденомиоза, особенно первой степени распространения, единичны. Поэтому актуальным является поиск новых ультразвуковых признаков рассматриваемой патологии и оценка их информативности. Среди них перспективными могут быть такие относительно малоизученные методы как трехмерная трансвагинальная сонография в режиме VCI с изучением особенностей эхографический картины различных форм аденомиоза. Целью данного исследования явилась разработка ранних диагностических признаков аденомиоза на основе использования результатов трехмерного ТВ ультразвукового исследования. Для решения поставленных задач были проанализированы результаты обследования 360 женщин, подвергшихся оперативному лечению органов малого таза по поводу различных доброкачественных заболеваний в объеме тотальной и субтотальной гистерэктомии. Критериями исключения из исследования были наличие многоузловых миом с размерами узлов более 3 см в диаметре и солитарных миоматозных узлов диаметром > 5 см, а также гормональная терапия в предоперационном периоде. Таким образом, целевую группу составили 264 пациентки. Всем пациентам целевой группы в предоперационном периоде было проведено 2D и 3D УЗИ. Из них у 186 больных аденомиоз был гистологически подтверждён, они составили основную группу, группу сравнения из 78 больных составили пациентки, у которых диагноз аденомиоза гистологически не был подтвержден. По степени распространения аденомиоза больные были подразделены на 2 подгруппы: подгруппа с аденомиозом I степени и подгруппа с аденомиозом II-III степени распространения, в каждой из подгрупп были выделены пациентки с аденомиозом в сочетании с миомой и без неё. Endometriosis is one of the most urgent problems of modern gynecology due to its wide prevalence among women of reproductive and perimenopausal age. In the structure of gynecological morbidity, endometriosis ranks third (following inflammation and uterine fibroids). This pathological condition began to be considered as a new disease of civilization at the World Congress III on endometriosis in Brussels (1992). The urgency of the problem of endometriosis is also due to its wide allocation, difficulty of diagnosis at the initial stage of development, prolonged and progressive course accompanied by persistent violation of both the fertility and the health of female population. Ultrasound conclusion is often the only basis for choice of treatment, including radical surgery. Clinical appliance of new 3D/4D equipment in the last decade has suggested new approaches and has opened new possibilities in ultrasound diagnostics. However, research on the use of 3D/4D ultrasound for the early diagnosis of adenomyosis, especially in the first-degree distribution, are sporadic. Thus, it is important to search for new ultrasound characteristics of the considered pathology and the assessment of their informative value. Among them, there may be such perspective methods as relatively insufficiently investigated three-dimensional transvaginal sonography in the mode of the VCI with the study of sonographic patterns of various forms of adenomyosis. The aim of the present study was to develop early diagnostic features of adenomyosis based on the results of three-dimensional TV ultrasound. To solve these tasks, the results of the survey of 360 women undergoing surgery of the pelvic organs for the various benign diseases for total or subtotal hysterectomy were analyzed. Exclusion criteria from the study were the presence of a multinodular myoma with the size of nodes more than 3 cm in diameter and solitary myoma nodules measuring over 5 cm in diameter, as well as hormonal therapy in the preoperative period. Thus, the target group consisted of 264 patients. All patients of the target group in the preoperative period underwent 2D and 3D ultrasound. Of these, 186 patients with adenomyosis that were confirmed also histologically, made up the main group. Among the comparison group patients (n=78) the diagnosed adenomyosis was not confirmed histologically. The patients were divided into 2 subgroups based on degree of dissemination of adenomyosis: subgroup with I degree dissemination adenomyosis and a subgroup with adenomyosis II-III degree dissemination. In each of the subgroups patients were divided into 2 groups: adenomyosis alone or combined with uterine fibroid.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Новые подходы к ранней диагностике аденомиоза с использованием трехмерной (3D) сонографии. New approaches to the early diagnosis of adenomyosis using three-dimensional (3D) sonography.
   Uncontrolled Keywords: Геворкян Эмма Гагиковна, Gevorgyan Emma G.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 12 Oct 2016 11:25
   Last Modified: 12 Oct 2016 11:25
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3600

   Actions (login required)

   View Item