Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում` եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում

Դիլանյան , Դավիթ Անդրանիկի (2016) Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում` եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (20Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության կողմնորոշումը եվրասիական հարացույցում ունի առանցքային նշանակություն: Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությամբ նոր որակ է հաղորդվում ՀՀ տնտեսական քաղաքականության ոլորտում իրականացվող տեսական ու կիրառական հետազոտությունների իրականացմանը, մասնավորապես տնտեսական ինտեգրման պայմաններում դրամավարկային քաղաքականության շրջանակներում առկա հիմնախնդիրների վերհանմանն ու դրանց լուծման ուղիների բացահայտմանն ուղղված ջանքերի գործադրմանը՝ հաշվի առնելով տվյալ թեմայի վերաբերյալ համակողմանի գիտական հետազոտությունների պակասը: Անշուշտ, ԵՏՄ արդի մարտահրավերների հաղթահարման համար պետության դրամավարկային քաղաքականությունը կարևորագույն գործիքներից է՝ արժութային արդյունավետ քաղաքականության կազմակերպման, դրամավարկային քաղաքականության ռեժիմի ընտրության, գների կայունության ապահովմանն ուղղված գործիքների արդյունավետության մակարդակի բարձրացման և ՀՀ ազգային արժույթի դիրքի ամրապնդման առումներով: Թեմայի արդիականությունը հիմնավորվում է նաև հետևյալ հանգամանքներով. եվրասիական տնտեսական ինտեգրման շրջանակներում դրամավարկային քաղաքականությունների հետագա զուգամիտման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված դրանց ներդաշնակեցմանը և համակարգմանն ուղղված վերլուծությունների և գնահատման անհրաժեշտությունը, դրամավարկային քաղաքականությունների միջազգային փորձի համեմատության, լավագույն փորձի ներդրման և ներդաշնակեցման հնարավորությունների ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը, տնտեսական ինտեգրման որակական զարգացման և արդի հիմնախնդիրների թիրախավորման ու համակարգման համատեքստում՝ ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության քննական վերլուծության անհրաժեշտությունը, եվրասիական տնտեսական ինտեգրման պայմաններում ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության մարտահրավերների ուղենշման և ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության իրավիճակի համալիր և համակարգված վերլուծությամբ դրանց հաղթահարմանն ուղղված առաջարկությունների ձևավորման անհրաժեշտությունը: Позиционирование экономической политики Республики Армения (РА) в рамках Евразийской парадигмы на сегоднящний день имеет очень важное значение. Евразийкое пространство, как часть макромира, сегодня стремится стать отдельным полюсом мировой экономики. Евразийская экономическая интеграция -объективный процесс, целью который являются, с одной стороны - эффективного размещение ресурсов, кристаллизация региональной интеграции и создание благосостоянии на этом пространстве, с другой стороны повышение уровня конкурентноспособности Евразиийского пространства в рамках международных экономических отношений. Республика Армения является частью этого процесса и должна принять активную роль в нем, учитывая возможности интеграции, и реализовать свой потенциал экономического развития. Принимая во внимание отсутствие комплексных научных исследований относительно членства Армении в Евразийском союзе, теоритические и прикладные исследования в этой сфере приобретают новoe качество. Актуальность темы определяется следующими факторами: необходимостью анализа и оценки гармонизации и координации этих политик в условиях сближения денежно-кредитной политики в рамках Eвразийской экономической интеграции, необходимостью учета международного опыта и передовой практики в денежено-кредитной политики, в том числе необходимостью изучения теоритических моделей и возможностью их внедрения, необходимостью критического анализа денежно-кредитной политики, с учетом таргетирования и координации текущих проблем в контексте качественного развития экономической интеграции, необходимостью всестороннего и систематического анализа ситуации денежено-кредитной политики РА для определении соотвествующих проблем и представления предложений по их решению. Объектом исследования является Евразийская экономическая интеграция, предметом же исследования – совокупность проблем денежно-кредитной политики РА в рамках Евразийской экономической интеграции, а также пути их решения. With the membership in the Eurasian Economic Union the implementation of theoretical and practical researches in the field of the economic policy of RA gains new quality. The Eurasian economic space, as a part of macroworld, now aspires to become a separate pole of world economy. Eurasian Economic Integration is an objective process which aims at, on one hand, the efficient allocation of resources, the crystallization of regional integration and the creation of welfare in the area, on the other hand- improving the competitiveness of the Eurasian space within the framework of international economics. The Republic of Armenia is a part of this process and should take its active role, taking into account the possibility of integration, and implement its potential of economic development. Particularly, it is imperative to discover existing issues of monetary policy and pit efforts into finding ways of solving them taking into account the lack of comprehensive scientific researches on the topic. In terms of raising the effictiveness of monetary policy it is also crucial to consider its combination with fiscal policy tools. The relevance of the research topic is also supported by the following factors: the necessity in the analysis and assessment of harmonization and coordination of monetary policies of member states in the framework of Eurasian integration; the necessity in considering the international experience in terms of adapting the best practice or reviewing the possibilities of synchronization; the necessity in analyzing the monetary policy of RA in the framework of qualitative development of economic integration taking into consideration of targeting and coordination of emerged issues; the necessity in comprehensive and complex analysis of the current state of the monetary policy of RA taking into account the imperative of identifying the possible challendges and recommendations for their solutions; The object of the research is the Eurasian economic integration, and the subject of the research is the set of the issues of monetary policy of RA and the ways of their solution which is studied in the context of Eurasian integration. The main purpose of the current research is the analysis of the ways of raising the effectiveness of the monetary policy of RA based on theoretical and empirical study.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Основные проблемы денежно-кредитной политики в Республике Армения в условиях Евразийской экономической интеграции. The main issues of monetary policy in the Republic of Armenia in the framework of eurasian economic integration.
   Uncontrolled Keywords: Диланян Давид Андраникович, Dilanyan Davit Andranik
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 13 Oct 2016 11:36
   Last Modified: 31 Oct 2016 10:39
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3613

   Actions (login required)

   View Item