Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը

Քահրիզի, Մոհամմադ (2012) Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (859Kb) | Preview

  Abstract

  Актуальность темы в условиях современного уровня научно-технического прогресса развитие машиностроения характеризуется совершенствованием существующих и разработкой новых технологических процессов, способствующих повышению качества изделий и эффективности производства. Среди всего многообразия машиностроительных технологий сравнительно широкое распространение получили методы холодного пластического формоизменения изделий из заготовок типа цилиндрических оболочек с использованием в качестве деформирующих элементов эластичных, жидких и газообразных сред. Особенностью этих видов формоизменения являются универсальность деформирующего инструмента, а в ряде случаев значительное расширение технологических возможностей процесса формоизменения. Деформирование материалов жидкостью позволяет избежать резкой концентрации нагрузок, равномерно прокладывать деформирующее усилие и создавать благоприятные схемы напряженно-деформированного состояния. Деформирование жидкостью наиболее эффективен при формоизменении изделий сложных конфигураций, которые часто невозможно изготовить традиционными методами в инструментальных (жестких) устройствах. Поэтому становится актуальным исследование и разработка новых прогрессивных технологических процессов формоизменения, позволяющих значительно снизить материалоемкость и трудоемкость при одновременном обеспечении требуемых показателей качества изделий. В автомобилестроении и самолетостроении актуальной остается проблема создания легких структур, отвечающих одновременно требованиям экономичности, прочности и жесткости конструкций. Основным отличительным признаком формоизменения тонкостенных структур под действием давления жидкости является то, что форма изделия по длине заготовки может быть различного поперечного сечения по сравнению с методом прессования, где форма поперечного сечения должна быть постоянной по длине изделия. Ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում մեքենաշինության տարբեր ճյուղերում լայն տարածում են ստացել սնամեջ նախապատրաստվածքներից պլաստիկ ձևափոխման մեթոդներով մեքենամասերի պատրաստման տեխնոլոգիաները, որոնցում որպես դեֆորմացնող էլեմենտներ կիրառվում են հեղուկ, գազային և առաձգական միջավայրեր: Պլաստիկ ձևափոխման նման տեխնոլոգիական պրոցեսների հատկանշական առանձնահատկություններից է դեֆորմացնող գործիքների ունիվերսալությունը, որը բացառում է արտաքին բեռի կտրուկ ներգործությունը, ապահովում է բավական բարենպաստ լարված դեֆորմացված վիճակներ և ստեղծում է նոր տեխնոլոգիական հնարավորություններ: Հեղուկ միջավայրերով դեֆորմացման տեխնոլոգիաները առավել նպատակահարմար ու շահավետ է կիրառել բարդ ձևի սնամեջ, բարակապատ մեքենամասերի պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսներում, որոնք հնարավոր չէ իրականացնել այլ մեթոդներով: Նշված տեխնոլոգիաները ունեն ցածր նյութա և աշխատատարություն և համապատասխանում են մեքենամասերին ներկայացվող անհրաժեշտ որակի և ճշտության չափանիշներին: Հիդրամեխանիկական մեթոդներով բարակապատ կառուցվածքների պլաստիկ ձևափոխման իրականացման հնարավորությունը սահմանափակված է մի կողմից սահմանային դեֆորմացիաներով, կախված օգտագործվող նյութերի մեխանիկական և տեխնոլոգիական հատկություններից մյուս կողմից` կայունության կորուստով, պայմանավորված սնամեջ նախապատրաստվածքների չափային բնութագրերով: Կայունության կորստի հնարավոր տարբերակները և նյութի քայքայման օրինաչափությունները բավական բարդ պրոցեսներ են և կարող են հանդիսանալ առանձին հետազոտությունների առարկա, այդ պատճառով նշված երևույթները ներկա աշխատանքում չեն դիտարկվում: Ատենախոսությունը նվիրված է առանցքային ուժի և ներքին ճնշման համատեղ ազդեցության պայմաններում գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման ստացիոնար և ոչ ստացիոնար պրոցեսների մոդելավորմանը: Նշված պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելների մշակմանը, հաշվի առնելով նյութի հաստության և դեֆորմացիոն ամրացման փոխկապակցված փոփոխությունը: Ձևակերպված նպատակի իրականացման համար, օգտագործելով պլաստիկության տար1եր տեսություններ դիտարկվել են պլաստիկ ձևափոխման մի շարք խնդիրներ, որոնց մոդելավորման ընթացքում հաշվի են առնվել ինչպես արտաքին ուժերի համատեղ ազդեցությունը, այնպես էլ շփման ուժերը և դեֆորմացիոն ամրացումը: Ուսումնասիրվել են գլանային թաղանթներից քառակուսի ընդլայնական կտրվածքով իրերի ձևափոխման պրոցեսները, կիրառելով պլաստիկության տարբեր պայմաններ: Ներքին ճնշման որոշման համար ստացվել են հաշվարկային բանաձևեր, կախված գլանային թաղանթների հարա1երական չափերից և նյութերի դեֆորմացիոն բնութագրերից: Դրված խնդիրների լուծման ընթացքում օգտագործվել են դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի ժամանակակից մեթոդները, ֆունկցիաների մոտարկման մաթեմատիկական մեթոդները, ստացիոնար և ոչ ստացիոնար պրոցեսների վերլուծության մեթոդները և վերջավոր տարրերի մեթոդները: In the competitive scientific and technological progress in various branches of engineering are widely used technology of machine parts by methods of plastic deformation in which the elements are used as the deforming liquid, gaseous and elastic medium. A characteristic feature of such technological processes of plastic deformation is the universality of the deforming tool, which excludes sharp application of the external load, provides a sufficiently favorable stress-strain state and create new technological capabilities. Deformation of liquid media technology most appropriate and advantageous to apply in the processes of plastic deformation of complex, hollow parts of machines that can not be realized by other methods. These technologies have a low consumption of materials and labor intensity are consistent with indicators of quality and precision machine parts imposed. Realization of the plastic deformation of thin-walled structures hydro mechanical methods is limited to one side of the limit strains, depending on the mechanical and technological properties of the materials used, on the other side the loss of stability caused by the dimensional characteristics of the hollow billet. Possible variants buckling and fracture patterns of the material rather complex process and can be made the subject of separate studies, so these effects in the present work are not considered. The thesis is devoted to the modeling of stationary and non stationary processes of plastic deformation of cylindrical shells under the simultaneous action of axial compression and internal pressure, the development of mathematical models of these processes taking into account the interdependent changes in material thickness and strain hardening. Scientific novelty of the work lies in the validation and application of the generalized mathematical model describing the stationary and non stationary processes of plastic deformation of cylindrical shells. In solving the tasks of modern methods in mechanics of solid deformable body, the mathematical methods of approximation of functions, methods, and finite element analysis of stationary and non stationary processes. To implement the stated purpose of using a different theory of plasticity, considered a number of problems of plastic deformation, in the simulation which takes into account both the combined influence of external forces and the contact friction and strain hardening. Using different conditions of plasticity to study the processes of forming cylindrical shells in the product of square cross section. To determine the internal pressure are obtained the calculation formulas that take into account the relative sizes of cylindrical shells and deformation characteristics of materials.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Հիդրամեխանիկական դեֆորմացմամբ գլանային թաղանթների պլաստիկ ձևափոխման պրոցեսների մոդելավորումը: Modeling of plastic forming processes for cylindrical shells by hydro mechanical deformation.
  Uncontrolled Keywords: Քահրիզի Մոհամմադ, Kahrizi Mohammad
  Subjects: Mechanics
  Physics
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 13 Oct 2016 15:43
  Last Modified: 13 Oct 2016 15:43
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3617

  Actions (login required)

  View Item