Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում

Մկրտչյան, Մխիթար Սամվելի (2016) Մեթաբոլիկ ակտիվությունը և բորբոքային պատասխանի փոխկապակցվածությունը տարբեր շճատեսակներով հարուցված սալմոնելոզի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (785Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (2301Kb)

   Abstract

   Ոչ տիֆոիդ սալմոնելան սննդային ծագման վարակիչ հիվանդությունների հարուցման ամենատարածված պատճառն է: Սալմոնելոզ հիվանդության խնդիրը պահպանում է իր արդիականությունը՝ կապված հիվանդացության բարձր մակարդակի հետ՝ կազմելով տարեկան 98.3 մլն դեպք, որոնցից 155000-ը՝ մահվան ելքով [Rabsch et al., 2001, Majowicz et al., 2010]: Հիվանդության կլինիկական արտահայտման և անախտանիշ ձևերի բազմազանությունը և հարուցչի փոխանցման բազմատեսակությունը բարդացնում են խնդրի լուծումը: Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում և Հայաստանում, երկու ամենատարածված շճատեսակներն են հանդիսանում Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium) և Salmonella enterica serovar Enteritidis (S. Enteritidis), որոնք առաջացնում են սուր գաստրոէնտերիտներ, ինչը մանկահասակ, տարեց և թույլ իմունիտետով հիվանդների մոտ բերում է հետագա լուրջ հետևանքների [Hendriksen et al., 2011]: Հիվանդության կլինիկական պատկերը կախված է սալմոնելայի շճատեսակից, վիրուլենտությունից և ախտածնությունից, ախտածնի հանդեպ տիրոջ օրգանիզմի զգայունությունից՝ կապված իմունային կարգավիճակի, տարիքի և այլ գործոնների հետ [Coburn et al., 2007]: Չնայած սալմոնելայի տեսակները գենետիկորեն մոտ են, անընդհատ փոփոխվող շարժուն գենետիկական տարրերով պայմանավորված՝ տարբեր էկոլոգիական խորշերում հարուցիչը դրսևորում է վիրուլենտության, ախտածնության և հիվանդության արտահայտման բազմազանություն [Thomson et al., 2008; Jacobsen et al., 2011]: Սալմոնելոզի հետևանքով առաջացած միկրոբիոտայի խախտումները հանգեցնում են տեր-մանրէ ոչ նորմալ փոխազդեցությունների, ինչը հանդիսանում է քրոնիկ իմունային հիվանդությունների (ալերգիկ և աուտոիմունային) առաջացման լուրջ ռիսկի գործոն [Hawrelak et al., 2004; Licciardi et al., 2010; Cremon et al., 2014; Lerner et al., 2016]: Տիրոջ օրգանիզմի հոմեոստազի կարգավորման գործում վճռական դեր են խաղում աղիների միկրոբիոտայի մեթաբոլիտները, մասնավորապես՝ կարճ շղթայով ճարպաթթուները (ԿՇՃԹ): Վերջիններս օգտագործվում են ինչպես տիրոջ օրգանիզմի, այնպես էլ ախտածինների կողմից [Winter et al., 2010; Ahmer et al., 2011]: Չնայած սալմոնելոզին նվիրված մեծաքանակ ուսումնասիրություններին՝ անհրաժեշտ են նոր հետազոտություններ, որպեսզի բացահայտվեն տեր-մանրէ բարդ փոխհարաբերությունների մեխանիզմները և տարբեր իմունային պատասխաններ առաջացնող գեների շարքը, որոնք հանգեցնում են հիվանդության տարբեր կլինիկական դրսևորումների: Մինչ այժմ հետազոտությունների մեծ մասն իրականացվել է in vitro և մկնային մոդելների վրա, մինչդեռ in vivo ուսումնասիրությունները, ուղղված սալմոնելոզի ժամանակ միկրոբիոտա-տեր-ախտածին փոխկապվածության պարզաբանմանը, եզակի են: Ключевые слова: сальмонеллез, сенсибилизация, ЛЖК, IgE, дисбиоз, серотип-специфичность, генетическая гетерогенность. Проблема сальмонеллеза сохраняет свою актуальность в связи с устойчиво высоким уровнем заболеваемости. Сложность решения проблемы связана с большим разнообразием клинического проявления и распространением бессимптомных форм этой инфекции, а также многообразием путей и факторов передачи возбудителей болезни. Несмотря на генетическую близость, серотипы сальмонелл значительно различаются по специфичности к хозяину, вирулентности и проявлению болезни. Особенности патогенности сероваров сальмонелл и индуцируемого ими иммунного ответа в зависимости от хозяина, серотипа и специфичности взаимодействия серотип–хозяин недостаточно хорошо изучены. Большинство исследований были проведены на моделях мышей и in vitro. Настоящая работа осуществлена, используя клинический материал больных сальмонеллезом (острая стадия), вызванный наиболее распространенными в Армении серотипами S. Enteritidis и S. Typhimurium. Материал предоставлен инфекционной клинической больницей “Норк” в течение 2013-2015 гг. В работе изучены особенности специфического воспалительного ответа, индуцированного сальмонеллой, и его молекулярные основы. При исследовании выявлен глубокий серотип-зависимый дисбиоз, наиболее выраженный в младшем возрасте при инфицировании возбудителем S. Typhimurium. В работе была предпринята попытка выявить влияние серотип-специфического воспаления на возможные иммунные нарушения, в частности, аллергическую сенсибилизацию организма. С этой целью была определена системная концентрация маркера аллергии IgE, указывающая на сенсибилизацию организма даже у субъектов без проявления аллергии. Выяснилось, что воспаление вызванное S. Typhimurium не влияет на уровень IgE, в то время, как при заражении S. Enteritidis концентрация IgE значительно превышает норму. Статистический анализ показал, что между степенью дисбиоза и уровнем IgE имеет место обратная зависимость, то есть, дисбиоз исключается как фактор способствующий сенсибилизации организма при инфицировании S. Enteritidis. Ранее было установлено, что при воспалении индуцированном этим серотипом, наблюдается выраженное повышение уровня IL-17, который в настоящее время рассматривается как фактор способствующий продукции IgE B клетками. Была обнаружена положительная корреляция между уровнями IL-17 и IgE, что указывает на важную роль IL-17 в продукции IgE при инфицировании S. Enteritidis. Keywords: salmonellosis, sensitization, SCFA, IgE, dysbiosis, serotype specificity, genetic heterogeneity.Salmonella infections remain one of the leading causes of gastrointestinal disorders in the world resulting in significant morbidity and mortality rates. The complexity of problem solution is linked to a wide variety of clinical presentation and spread of asymptomatic forms of the infection, as well as diversity of ways and agents of disease transmission. Despite of genetic affinity, the Salmonella serotypes significantly differ by its host specificity, virulence and disease manifestation. Properties of pathogenicity of Salmonella serovars and induced host-dependent immune response, serotype and specific host-microbe interaction are not well studied. The majority of investigations was carried out on murine model or in vitro. The present work is implemented with the use of clinical material of subjects with salmonellosis (acute stage), caused by most prevalent serotypes in Armenia. The samples are provided by the "Nork" Republican Infectious Clinical Hospital during the period of 2013-2015. In this work the characteristics of specific Salmonella induced inflammatory response, and its molecular bases were studied. In the acute stage of salmonellosis microbiota alterations, immune status and clinical presentation are considered in combination. Pathogen, dysbiosis and immune status, each separately can be trigger of the disease onset. Deep, serotype specific dysbiosis has been revealed, which is more pronounced in younger age, especially in patients infected with S. Typhimurium. In this work an attempt was made to identify the influence of serotype specific inflammation on possible immune disturbances, namely, allergic sensitization of the organism. For this purpose, the systemic concentration of total IgE, the biomarker of allergy, was measured, which may indicate the likelihood of sensitization even in patients with negative specific allergy tests. Our investigations revealed that inflammation caused by S. Typhimurium does not affect on system concentration of total IgE, whereas in S. Enteritidis infections the concentration of IgE exceeds the normal value. Statistical analysis indicated a negative association between the degree of dysbiosis and IgE concentration, i.e. the dysbiosis may be excluded as a factor contributing the sensitization of organism during S. Enteritidis infection. Previously it was established, that during inflammation caused by this serotype, a sharp increase of IL-17 takes place, which nowadays is regarded as a factor promoting the production of IgE in human B cells. In the current study a significant correlation was found between the concentrations of IL-17 and IgE suggesting a possible role of this cytokine in triggering the production of IgE in response to S. Enteritidis infection.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Взаимосвязь метаболической активности и воспалительного ответа при сальмонеллезе, вызванным различными серотипами. Interrelation of metabolic activity and inflammatory response in salmonellosis caused by different serotypes.
   Uncontrolled Keywords: Мкртчян Мхитар, Mkrtchyan Mkhitar
   Subjects: Biology
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 19 Oct 2016 10:44
   Last Modified: 19 Oct 2016 10:44
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3640

   Actions (login required)

   View Item