Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մարքեթինգային հիմնախնդիրները քաղաքական կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

Պարսամյան, Տարոն Վահրամի (2016) Մարքեթինգային հիմնախնդիրները քաղաքական կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (736Kb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (1775Kb)

   Abstract

   21-րդ դարում, երբ տեղեկատվության տա¬րածումը ձեռք է բերել սրընթաց տեմպեր, արագ են փոփոխվում սպառողների պահանջմունքները: Քաղաքական ապրանքների սպառողները նույնպես այսօր հնարավորություն ունեն բազմա¬տեսակ տեղեկատվական կրիչների միջոցով հետևել այս կամ այն քաղաքական կազմակերպության ակտիվությանը: Թե’ միջազգային և թե’ տեղական փորձը վկայում է, որ տարեցտարի ավելի ու ավելի են կատարելագործվում քաղաքական մարքեթինգային գործիքները: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ ավելանում են քաղաքական մարքեթինգով զբաղվողների հնարավորությունները: Համացանցն այսօր յուրահատուկ հարթակ է ստեղծել սպառողական կարծիքի ուսումնսիրությունների, ինչպես նաև դրա վրա ազդելու համար: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քաղաքական մարքեթինգն առավելապես զարգացած է դեմոկրատական ավանդույթներ ունեցող երկրներում, իսկ Հայաստանն այժմ ընտրել է զարգացման դեմոկրատական ճանապարհ` ընդգծվում է, որ քաղաքական մարքեթինգն իր ուրույն դերը պետք է ունենա ՀՀ-ում իրականացվող քաղաքական տեխնոլոգիաների շարքում: Քաղաքական մարքեթինգի արդիականության մասին են վկայում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին ընտրությունները: Նախագահի թեկնածուները և Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակից կուսակցությունները կիրառում էին նախորդ ժամանակահատվածներում դեռևս չօգտագործված հնարքներ և մարքեթինգային գործիքներ: Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում կիրառված քաղաքական մարքեթինգային հնարքները և առավել մանրամասնորեն հիմնավորվել է դրանց կարևորությունը: Արդյունքում կարելի է փաստել, որ քաղաքական մարքեթինգը դեռևս ամբողջովին չի կիրառվում ՀՀ-ում, սակայն տարեցտարի ընդլայնում է իր գործունեության շրջանակը: Հաշվի առնելով, որ քաղաքական մարքեթինգային հետազոտությունները նպաստում են ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների պահանջարկի ուսումանսիրությունների որակի բարձացմանն ու սպառողական պահանջարկի գնահատմանը` կարելի է փաստել, որ գիտական այս դիսցիպլինն օգտակար է ոչ միայն քաղաքական սուբյեկտների, այլ նաև հանրության համար: Քաղաքական մարքեթինգի համալիրի կիրառման դեպքում քաղաքկան ուժերը լավագույնս իրազեկված են լինում ընտրազանգվածի մոտ առկա պահանջարկի մասին և փորձում են հնարավորությունների սահմաններում բավարարել դա: Բնականաբար, ոչ միշտ են քաղաքական առաջարկն ու սպառողական պահանջարկը համապատասխանում միմյանց, սակայն շուկայի մասին առավել տեղեկացված կազմակերպությունները կարողանում են առավելապես արդյունավետ գործել հանրային բարիքներ ստեղծելու ճանապարհին: Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ քաղաքական մարքեթինգի զարգացումը և վերջինիս բարելավման ուղիների մատնանշումը կարող է օգտակար լինել թե՛ մեր երկրի քաղաքական կառույցներին՝ ընտրազանգվածին իրենց նպատակների, խնդիրների, առաջնահերթությունների, քաղաքական ծրագրերի լուսաբանման տեսանկյունից, և թե՛ ընտրողներին՝ քաղաքական կազմակերպությանը, կամ անհատներին իրենց ձայնը տալուց ավելի հեշտ կողմնորոշվելու և առավել արդարացված ընտրություն կատարելու տեսանկյունից: Բացի այդ, քաղաքական կազմակերպությունները հնարավորություն կստանան առավել բարձր արդյունքեր գրանցել ընտրությունների ընթացքում, իսկ ընտրողները` լսելի դարձնել իրենց հուզող հարցերն ու խնդիրները: Для достижения успехов в политике в системе современных мероприятий свое особое место приобрели маркетинговые инструменты. В Армении, пока что, эти инструменты не имеют большое применение, и более развиты в состоявшихся демократических государствах. Тем не менее, в Армении также наблюдаются больше применений политического маркетинга, и улучшения применяемых инструментов. Целью диссертационной работы является разработка предложений по улучшению эффективности маркетинговых процессов в политических организациях. Для достиженияэтой цели поставлены следующие задачи: исследовать специфику и научные основы формирования маркетинга в сфере политики; исследовать отношения электората к политическим организациям; анализировать примеры проявления маркетинга в политической среде РА; выявить тенденции изменений в электорате РА для более эффективных маркетинговыхмероприятий; исследовать деятельность политических организаций РА в массовых средствахинформации в предвыборные периоды; выявить особенности поведения граждан РА в процессе политических выборов; исследовать степень узнаваемости политических организаций в электорате РА; выявить основные ожидания электората от политических организаций. For achievement of success in politics marketing tools got their own special place in the system of modern events. In Armenia, meanwhile, these tools have no big application, and are more developed in established democratic states. Nevertheless, in Armenia more applications of political marketing, and improvement of the used tools are also observed. The purpose of the dissertation work is development of suggestions for improvement of efficiency of marketing processes in the political organizations. For achievement of this purpose the following tasks are set: to investigate specifics and scientific bases of formation of marketing in the sphere of policy; to investigate the electorate relations to the political organizations; to analyze examples of manifestation of marketing in the RA political environment; to reveal tendencies of changes in electorate of RA for more effective marketing actions; to investigate activity of the RA political organizations in mass media during the pre-election periods; to reveal features of behavior of citizens of RA in the course of political elections; to investigate degree of recognition of the political organizations in electorate of RA; to reveal the main expectations of electorate from the political organizations. Object of research is the political environment of the RA, and the subject is efficiency of manifestations of marketing processes in the political organizations.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Маркетинговые проблемы в политических организациях (по материалам РА.). Marketing problems in political organizations (with the example of RA.).
   Uncontrolled Keywords: Тарон Ваграмович Парсамян, Parsamyan Taron Vahram
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 21 Oct 2016 15:00
   Last Modified: 21 Oct 2016 15:00
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3664

   Actions (login required)

   View Item