Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով)

Դուրգարյան, Էլիզա Ռաֆիկի (2016) Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3180Kb)
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (910Kb) | Preview

   Abstract

   Զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում այժմ առաջատար դեր ունի, քանի որ ճանաչվել է տնտեսության երեք առաջատար ճյուղերից մեկը, և մասնավորապես դրա զարգացման համար կարևորվում են մարզերի ներգրավվածությունը: Սյունիքի մարզը աչքի է ընկնում հարուստ զբոսաշրջային ռեսուրսներով և ունի բարենպաստ աշխարհագրական դիրք: Այստեղ առկա է զբոսաշրջության զարգացման փոխկապակցված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների այն անհրաժեշտ բազմազանությունը, որոնք ի մի վերցրած Սյունիքի մարզը դարձնում են հետազոտության մոդելային տարածք: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ զբոսաշրջության կայուն զարգացումը հանդիսանում է ՀՀ կառավարության տնտեսական ծրագրերի գերակա խնդիրներից մեկը, և կոչված է տարածքային համաչափ և կայուն զարգացման, զբոսաշրջային ներուժի բացահայտման, հանգստի և զբոսաշրջային ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացմանը: Այդ նպատակով աշխատանքում զբոսաշրջային գործոնների քննարկումը կատարվում է համալիր` բնական, սոցիալ-տնտեսական ասպեկտներով և իրենց ենթակառուցվածքներով: Հետազոտման նպատակն է՝ վերլուծել զբոսաշրջության զարգացման աշխարհագրական գործոնների օգտագործման հնարավորությունները, բացահայտել Սյունիքի մարզում զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման հեռանկարային ուղղությունները և տալ դրա սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը: Առաջադրված նպատակին հասնելու համար աշխատանքում առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները. Հիմնավորել զբոսաշրջության զարգացման աշխարհագրական գործոնների ուսումնասիրման տեսական և մեթոդական հարցերը: Վերլուծել Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ռեսուրսային ներուժը, ցույց տալ առանձին բաղադրիչների դերը զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման մեջ: Բացահայտել Սյունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ զբոսաշրջության ունեցած դերն ու ներուժային հնարավորությունները: Պարզել Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ինդուստրիայի ուղղությունները, դրանց տարածքային կառուցվածքը և զարգացման տեսլականը: Բացահայտել Սյունիքի մարզում զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորման և գյուղական համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները: Туризм признан одним из приоритетных направлений деятельности хозяйств РА, который способствует сбалансированному развитию марзов. Полученные автором результаты комплексного исследования туристических ресурсов Сюникского марза позволили сделать следующие основные выводы и предложения: Богатые природные, антропогенные туристические ресурсы и инфраструктуры Сюникского марза создают благоприятные условия для развития многоотраслевой туристической индустрии. Финансовые внедрения в административные обьединения и населенные пункты Сюникского марза (Сисиан, Горис, Капан и Мегри) имеют тенденцию становления, укрепления и дальнейшего развития туристической индустрии и способствуют обеспечению досрочного возврата внедренных финансовых средств. Первым примером этого является существование канатной дороги "Татевер". Развитие индустрии туризма в Сюникском марзе создает новые рабочие места в том числе и в смежных отраслях обслуживающих хозяйств, способствуя улучшению жизненного уровня населения. Дорожный коридор "север-юг" будет способствовать улучшению транспортно-географического положения Сюникского марза, а также туристических связей между РА, НКР и Ираном. Общины и населенные пункты Сюникского марза имеют природные и антропогенные туристические ресурсы, целенаправленное использование которых приведет к увеличению доходов общин и повышению уровня жизни населения. Предложенное разделение кластеров будет способствовать дальнейшему развитию туристической индустрии, и рекриационные ресурсы будут использованы полностью. Развитие сельских общин будет способствовать не только развитию туризма, но и отраслей сельского хозяйства. Управлению туризма при Министерстве экономики РА использовать предложенную методологию для Сюникского марза в туристических исследованиях других марзов РА. Руководителям сельских общин Сюникского марза осуществить в пределах кластеров благоустройство туристических инфраструктур (в частности, создание новых гостиничных домов, обьектов питания, и улучшение состояния сельских дорог). Организовать работы по благоустройству историкокультурных памятников в пределах предложенных туристических кластеров. Tourism is recognized as one of the priorities of the RA, it can become an important sphere of the national economy and promote balanced regional development. The results of complex study of the tourism resources of Syunik region and the development of tourism, its social-economic importance led to the following conclusions and proposals: Rich natural and anthropogenic tourism resources, necessary infrastructure of Syunik region create favorable conditions for the development of diversified tourism industry. Financial investments in administrative associations and settlements of Syunik have a tendency of establishment, strengthening and further development of the tourism industry and provide to ensure the early return of funds introduced. The first example of this is the existence of " Tatever ". The development of the tourism industry in Syunik region creates new jobs not only in the field of tourism, but also in related fields, contributing to the improvement of living standards of population.The "North-south" highway corridor will improve transportation-geographical position of Syunik region and will contribute to the development of tourism relations among the RA, the NKR and the Islamic Republic of Iran. Communities and settlements of Syunik region have natural andanthropogenic tourism resources of different value, purposeful use of which will contribute to increase the income of the community and to raise living standards. Separation of clusters will contribute to the further development of the tourism industry and existing recreation resources will be completely used. Community development contributs not only to the further of tourism, but also to the agriculture. The Tourism Department of the Ministry of Economy is recommended to apply the methodology which has been improvement in Syunik region in other regions for carring out similar studies. The heads of rural communities of Syunik region are proposed to apply renovation works for the tourism infrastructure, particularly, hotels, catering facilities and the improvement of rural roads within the framework of proposed clusters. The Ministry of Culture and the administration of Syunik region should carry out the renovation works of historical and cultural monuments within the framework of proposed tourism clusters.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Анализ и оценка географических факторов в целях развития туризма (на примере Сюникского марза РА). The analysis and assessment of geographical factors for the development of tourism (by example of Syunik region in the RA).
   Uncontrolled Keywords: Дургарян Элиза Рафиковна, Durgaryan Eliza Rafik
   Subjects: Earth Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 21 Oct 2016 15:15
   Last Modified: 26 Oct 2016 09:53
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3665

   Actions (login required)

   View Item