Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության զարգացումը որպես օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման խթան (ՀՀ օրինակով)

Մուրադյան, Արշակ Կարենի (2016) Տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության զարգացումը որպես օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման խթան (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (25Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (5Mb)

   Abstract

   Տարածաշրջանային համագործակցությունը երկար ժամանակ ամբողջ աշխարհում ծառայում էր որպես տնտեսական աճի և քաղաքական կայունության ապահովման գործիք: Հարյուրամյա պատերազմներից հետո Եվրոպա աշխարհամասում Եվրամիության դրոշի ներքո միավորված երկրների բարեհաջող ինտեգրումը մի շարք զարգացող տարածաշրջանների համար դարձավ հակամարտություններից խուսափելու և ազգային տնտեսության զարգացմանը ձգտելու նոր ազդակ: Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո առաջին տասը տարիների ընթացքում զարգացող երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցության ջանքերի մեծ մասը կարելի է որակել որպես տարածաշրջանային շուկաները միջազգային մրցակցությունից պաշտպանելու (Լատինական Ամերիկա), կամ ապագաղութացման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված գործողություն, որը, հատկապես Աֆրիկայում, հանգեցրեց ինտեգրված գաղութային տնտեսական ռեժիմների փլուզմանը: Սակայն վերջին ժամանակաշրջանում, հակառակը, տարածաշրջանային համագործակցության ջանքերը կառուցվում են, այսպես կոչված, «նոր տարածաշրջայնացման» հենքի վրա, որի պահանջը ոչ միայն երկրների խմբի տարածաշրջանային համագործակցության զարգացումն է, այլև մնացած աշխարհի հետ փոխազդեցության ու փոխգործության խորացումը: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նորանկախ հանրապետությունները բախվեցին տնտեսական և քաղաքական ապաինտեգրման՝ հսկայական մասշտաբների հասնող հիմնախնդիրների հետ: Տնտեսական ապաինտեգրումը կանխելու փորձերը պսակվում էին անհաջողությամբ: Մասնավորապես, Անկախ պետությունների համագործակցությունը չկարողացավ բաց սահմանները, առևտուրը, տրանսպորտը, կապիտալի շարժունակությունը պահպանել այն վիճակով, որը գոյություն ուներ Միության գոյության տարիներին: Այդ երկրների տնտեսություններում տեղ գտած խորը տնտեսական ճգնաժամերը, որոշ չափով, կարելի է բացատրել նաև տնտեսական տարածաշրջանի վերացմամբ: Այդ ժամանակաշրջանից ի վեր երբեմնի հսկայական պետության մաս կազմող երկրներում ձեռնարկվում են ամենատարբեր միջոցառումներ տարածաշրջանային համագործակցությունը խորացնելու, փոխհամաձայնեցված տնտեսական գործընթացներ իրականացնելու ուղղությամբ: Դրանցից հատկապես ուշադրության է արժանի Եվրասիական տնտեսական միությունը (ԵԱՏՄ), Համագործակցության շանհայան կազմակերպությունը, Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության ֆորումը: Տարածաշրջանային համագործակցությունը հատկապես կարևոր է դեպի ծով ելք չունեցող երկրների համար: Որպես կանոն, այդ երկրներն ունեն հարևաններ, որոնց հետ համագործակցության խորացումը կարևոր դերակատարություն ունի ոչ միայն տարածաշրջանային ինտեգրումը զարգացնելու համար, այլ նաև համաշխարհային շուկա մուտք գործելու տեսանկյունից: Տարածաշրջանային կազմակերպությունների ձևավորման գործընթացը ոչ միշտ է վերացնում համագործակցության խոչընդոտները: Տարածաշրջանային կազմակերպությունները կարող են մնալ թույլ կամ պարզապես անգործունակ, եթե անդամ երկրները չեն ցանկանում վարել լուրջ, կենսունակ բանակցություններ և երկխոսություն, հարստացնել անհրաժեշտ տեխնիկական ներուժը և ներդնել անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ: Նման միավորումները չեն կարող հասնել հաջողությունների, եթե անդամ-պետությունները չեն ցանկանում ընդգրկվել կազմակերպության շրջանակներում իրականացվող ինտեգրացիոն գործընթացներին, կապվել գործընկերների հետ ինչ-որ պայմանավորվածություններով, հետևել սահմանված ընդհանուր կանոններին, միմյանց հետ մտնել փոխադարձ կապերի մեջ՝ այդ ճանապարհով փորձելով չհրաժարվել ազգային ինքնուրույնության որոշակի կորստից: Սակայն առանց փոխհամաձայնեցված գործողությունների, որոնք կարգավորվում են տարածաշրջանային վստահելի կազմակերպության կողմից, տարածաշրջանային համագործակցությունը, վերջին հաշվով, վերածվում է անարդյունավետ ձեռնարկման: Հենց այդ նկատառումներով, կարևորվում է համաշխարհային տնտեսությունում արդյունավետ գործող տարածաշրջանային ինտեգրացիոն խմբավորումների փորձի ուսումնասիրությունը: Диссертационная работа посвящена изучению проблем и выявлению перспектив привлечения иностранных инвестиций в Республике Армения (РА) в контексте регионального экономического сотрудничества. Решение основных экономических проблем в рамках регионального интеграционного объединения тесно связано с необходимостью улучшения инвестиционных и экономических отношений и структуры экономик, входящих в него стран для повышения конкурентоспособности, как самих этих стран, так и всего объединения в глобальной экономике. Анализ мирового опыта и история становления и развития новых независимых государств в постсоциалистический период показывают, что противостоять вызовам и угрозам XXI века можно лишь на базе многопланового и разностороннего межгосударственного инвестиционного сотрудничества. Основной целью работы является выявление и оценка возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в РА в условиях развития регионального экономического сотрудничества. В соответствии с поставленной целью в работе сосредоточено внимание на решении следующих исследовательских задач: изучить эволюцию различных региональных интеграционных структур и проанализировать их характерные черты; определить влияние процессов регионального сотрудничества на привлечение иностранных инвестиций; на основе многостороннего анализа оценить инвестиционные возможности стран-членов Евразийского экономического союза, выявить наиболее предпочтительные сферы сотрудничества, которые окажут стимулирующее воздействие на экономический рост РА; выявить проблемы привлечения инвестиций в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и предложить практические пути их решения; изучить текущую ситуацию в области инвестиционных отношений РА и соседних стран (Грузия и Иран) и, в контексте развития регионального экономического сотрудничества, выработать комплексные меры, направленные на стимулирование этих отношений; на основе количественного анализа оценить возможности инвестиционного сотрудничества между РА, соседними странами и странами-членами Евразийского экономического союза, выявить существующие проблемы и предложить новые подходы их решения. The thesis is devoted to the identification of problems and prospects of attracting foreign investment in the Republic of Armenia (RA) in the context of regional economic cooperation. The solution of basic economic problems in the framework of regional integration unions is closely linked to the need of improving the investment and economic relations, as well as the economic structure of member countries, which aims to enhance both the competitiveness of individual economies and the competitiveness of the union in global economy. Analysis of international experience and the history of the development of new independent states in the post-socialist period show that the challenges and threats of the XXI century can be confronted only based on a multi-faceted and versatile interstate investment cooperation. The main objective of the thesis is the identification and assessment of opportunities for attracting foreign direct investment in RA, in terms of development of regional economic cooperation. In accordance with the aim, the following issues have been identified and proposed in the present study: to study the evolution of the different regional integration structures and to analyze their characteristics; to determine the effect of the processes of regional cooperation on foreign investment attraction; on the basis of comprehensive analysis to evaluate investment opportunities of Eurasian Economic Union member states and to identify the most preferred areas of cooperation that will promote the economic growth of the Republic of Armenia; to identify issues of attracting investments in the framework of the Eurasian Economic Union and to propose practically possible solutions; to study the real situation of investment relations between RA and neighboring countries (Georgia and Iran) in the context of regional economic cooperation and to develop complex of measures stimulating these processes; based on multilateral quantitative analysis to evaluate the possibilities of investment cooperation between the Republic of Armenia, neighboring countries and the member states of the Eurasian Economic Union, to identify existing problems and to propose new approaches of solutions.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Развитие регионального экономического сотрудничества как стимул привлечения иностранных инвестиций (на примере РА). Regional economic cooperation development as an incentive of foreign investments attraction (on the example of the RA).
   Uncontrolled Keywords: Мурадян Аршак Каренович, Muradyan Arshak Karen
   Subjects: Economy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 24 Oct 2016 11:03
   Last Modified: 26 Oct 2016 10:25
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3672

   Actions (login required)

   View Item