Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Թանգարանային կրթական ծրագրերի իրականացման հիմնախնդիրը (Հայաստանի թանգարանների օրինակով)

Գրիգորյան, Ալվարդ Ֆիլիպի (2016) Թանգարանային կրթական ծրագրերի իրականացման հիմնախնդիրը (Հայաստանի թանգարանների օրինակով). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (7Mb)
  [img] PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (37Mb)

   Abstract

   Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի քաղաքականությունը իրականացվում է՝ ելնելով արդի փուլում միջազգային կրթական գործընթացներից: Համաշխարհային գործընթացների ազդեցությունների, բարեփոխումների շարունակականությունը վերածվելով ազդեցիկ գործոնի, նոր մոտեցումներ է պահանջում նաև ՀՀ-ում գործող թանգարաններից` որպես սոցիալ-մշակութային գործունեության համակարգի հանրային կառույցի` նորովի արժևորելով թանգարանի կրթամշակութային գործառույթը: Թանգարան-այցելու փոխհարաբերությունը պահանջում է կրթություն թանգարանի մշակութային տարածքում, որի շնորհիվ շրջանառվում է «կրթամշակութային գործունեություն» եզրույթը: Այս խնդրի տեսական և մեթոդական հենքը թանգարանային մանկավարժությունն է, որի հիմնական գործառություններից է հանրության բոլոր շերտերի համար իրականացվող այլընտրանքային հարատև կրթության կազմակերպումը, ինչը մեր հանրապետությունում շատ հեռու է բավարար համարվելուց: Հաշվի առնելով, որ կրթական գործունեությունը ժամանակակից թանգարանային գործում պետք է դառնա առաջնային, ուստի անհրաժեշտ է մշակել թանգարանի` որպես սոցիալ-մշակութային ինստիտուտի, նոր հայեցակարգ: Այն պետք է հիմնվի թանգարանի կրթական գործառույթի սոցիալական նշանակության հիմնավորման վրա: Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական համակարգի ներկայիս բարեփոխումները միտված են ինտեգրվելու միջազգային կրթական դաշտին, ապահովելու ուսուցման որակն ու բարձրացնելու արդյունավետությունը, որտեղ իր ուրույն տեղն ու դերն ունի նաև թանգարանը` ի սկզբանե հնարավորություն ունենալով վերացնելու դասագործընթացի տարածքային և ժամանակային սահմանափակումները: Ցավոք, պետք է արձանագրենք, որ այդ հնարավորությունները նույնպես չեն իրացվում: Թեև տեղեկատվական հոսքերի ծավալի և հանրակրթության համակարգի դասագործընթացի ժամանակային և տարածքային հնարավորությունների միջև բազմաթիվ հակասություններ կան, դրանց լուծման ուղիներից մեկը թանգարանային մանկավարժության գործուն մեթոդներն ու միջոցներն են, որոնք անձի ուսուցմանը ապահովում են բազմաբովանդակ, արդյունավետ ծավալ և իրականացման բազմաշերտ ու մատչելի ուղի: Մեր նախնական հետազոտությունները ցույց տվեցին թանգարանային մանկավարժության գիտակիրառական հիմունքների մշակման անհրաժեշտությունը, կրթամշակութային ծրագրերի իրականացման գործում, նոր մոտեցումների ցուցաբերում ազգաբնակչության տարբեր շերտերի` հատկապես դպրոցականների, ուսանող երիտասարդության, կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների, սոցիալական այլ թիրախային խմբերի համար, ինչը նախկինում բավարար հիմքերի վրա չէր: Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է թանգարանային մանկավարժության համակարգի գիտակիրառական հիմունքների և կրթական ծրագրերի արդի պահանջներին համակցմամբ, ինչը հնարավոր է միայն զարգացման օրինաչափությունների վերլուծությունների, գիտատեսական և գործնական հետազոտությունների հիմնավորմամբ: Реформы в системе образования Республики Армения на настоящем этапе направлены на интеграцию в интернационализацию образования в целях повышения эффективности и обеспечения качества обучения, где свое особое место занимает музейная педагогика, обеспечивающая образовательный процесс без пространственных и временных ограничений. К сожалению, следует отметить, что эти возможности реализуются не полностью. Наши предварительные исследования показали необходимость разработки научных основ музейной педагогики для реализации образовательных и культурных программ в наших музеях, использование новых подходов в работе с различными слоями населения, особенно школьниками, студентами, молодежью, посетителями с особыми образовательными потребностями, и другими социальными целевыми группами, что ранее осуществлялось без наличия соответствующих оснований. Актуальность исследования обусловлена совершенствованием возможностей соответствия научно-практических основ музейной педагогики и образовательных программ предъявляемым современным требованиям, что возможно посредством анализа закономерностей развития и обоснования в области практических исследований. Разработка научно-практической основы системы музейной педагогики на современном этапе и ее практическая реализация на региональном уровне на примере музеев Республики Армения. Задачи исследования: Выявить современные тенденции в области совершенствования и развития образовательно-воспитательной системы музея. Установить и обосновать степень применимости концептуальных подходов музейной педагогики в современных условиях в Республике Армения. Определить возможности применения и эффективность отдельных направлений и моделей музейной педагогики в образовательно-воспитательном процессе. Выявить особенности эстетического, творческого, этического, патриотического, гражданского комплексного подхода образовательного процесса. Разработать принципы, особенности управления и условия реализации музейных образовательных программ. The on-going reforms in the educational system of the Republic of Armenia are aimed at integrating the international education area, to ensure the quality and enhance the effectiveness of education – highlighting, thus, the place and role of museums in this endeavour – primarily getting beyond the space and time limitations of in-class activities. Unfortunately, we cannot but state that the opportunities provided are not amply benefited. Our preliminary studies have evidenced the necessity to develop the scientific and practical fundamentals of museum pedagogy, the new approaches to the implementation of educational and cultural programs targeting different social sectors, especially, schoolchildren, students, children with special educational needs, as well as other target groups – a sphere that, in the past, proved to lack pertinent bases. The relevance of the study stems from the most up-to-date requirements to adjust the scientific and applied bases of Museum Pedagogy to the respective degree programmes with corresponding enhancement of the appropriate opportunities and pre-settings which is feasible merely through the analyses of the field development regularities and valid practical researches. The study is aimed at the development of scientific bases – relevant for the current period of the development of Museum Pedagogy – and at the respective practical implementation in the museums of the Republic of Armenia. To carry out a scientific-theoretical analysis of the current trends of enhancement and development of the educational-instructive system of museums; To identify and ground the degree of applicability of the conceptual approaches of Museum Pedagogy under contemporary conditions in the Republic of Armenia; To determine the possibilities and effectiveness of certain areas of professional activities and models in the educational-instructive processes of Museum Pedagogy; To identify the peculiarities of aesthetic and creative, ethical, patriotic, civic, national consciences-based educational-instructive approach in the integrated approach; To identify and develop the structural principles, managerial peculiarities and conditions of the implementation of museum education programmes in line with the requirements of transition period.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблема реализации музейных образовательных программ (на примере музеев Республики Армения). Major issues of implementation of museum education programmes (case study of the museums of Armenia).
   Uncontrolled Keywords: Григорян Алвард Филипповна, Grigoryan Alvard F.
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 24 Oct 2016 13:50
   Last Modified: 26 Oct 2016 10:30
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/3675

   Actions (login required)

   View Item